ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การหาสมการแปลผลค่าการดูดกลืนแสง UV254 จากเครื่องมือวิเคราะห์แบบต่อเนื่องเป็นค่า COD lesiy[oheglupv69lksdii,
2 การแยกคัวทำละลายใช้แล้วจากกระบวนการล้างแผงวงจรไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2555
3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเชีย
4 คุณสมบัติระยะยาวของจีโอโพลีเมอร์
ปี พ.ศ. 2553
5 การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยออโตโทรฟิค แบคทีเรีย จากน้ำทิ้งยูเอเอสบี
6 ประสิทธิภาพเชิงพลังงานในการกำจัดโครเมียม (เฮกซะวาเลนท์) โดยกระบวนการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า
7 จุลินทรีย์ทางการค้าในกระบวนการบำบัดน้ำเสียโรงงานปลาป่น
ปี พ.ศ. 2551
8 การพัฒนาวัสดุจีโอโพลีเมอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
9 กลไกการเก็บกักสังกะสีและโครเมียมในซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2549
10 การเปรียบเทียบการชะละลายโลหะจากมอร์ตาร์ผสมเถ้าหนักจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะและกาลากา
11 โครงการการพัฒนาวัสดุจีโอโพลีเมอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
12 สภาวะการบำบัดน้ำเสียจากการผลิตเส้นขนมจีนโดยระบบแอนแอร์โรบิคคอนแทค