ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์ 14
2 ภีรวัฒน์ นนทะโชติ 11
3 จีรามร หัสเนตร 4
4 อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล 4
5 กมล โพธิเย็น 4
6 ภาวัน ภูวจรูญกุล 4
7 ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ 4
8 เยาวลักษณ์ ดวงเนตร 4
9 อินทิรา นาคนัตร์ 4
10 เมธี ปิยะคุณ 4
11 พรอนงค์ โตแหยม 3
12 นันทนา คงนันทะ 2
13 จรินทร์ เทศวานิช 2
14 จันตรี คุปตะวาทิน 2
15 ปาริฉัตร ช้างสิงห์ 2
16 ปฤษฎา บุญเจือ 2
17 กาญจนา ยี่รงค์ 2
18 สุณัฐลินี สินพรม 2
19 มธุรส สิริประภาพรรณ 2
20 ภัทรฤดี ครองชนม์ 2
21 เพ็ญแข ศรีสุทธิกุล 2
22 ยุวดี สุขสุเสียง 2
23 มนูญ โต๊ะยามา 2
24 สมจิต โยธะคง 2
25 พิชฎา อารยานุรักษ์ 2
26 สัจจา บรรจงศิริ 2
27 คณธิศ มุ่งจองกลางกุล 2
28 บำเพ็ญ เขียวหวาน 2
29 พิสิทธิ์ อารยานุรักษ์ 2
30 ปาลีรัตน์ การดี 2
31 สุนันท์ นิลบุตร 2
32 จำรูญ จันทร์ลอย 2
33 กฤษดา ประศาสน์วุฒิ 2
34 จำลอง พุฒซ้อน 2
35 นาถเฉลียว ยังนันทวัฒนา 2
36 ภวัต เจียมจิณณวัตร 2
37 บรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย 2
38 โสรีช์ โพธิ์แก้ว 1
39 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 2
5 2548 1
6 2547 3
7 2546 1
8 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุของครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนากระบวนการแผนชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ปี พ.ศ. 2552
4 ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี
5 การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต
ปี พ.ศ. 2548
6 รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายองค์กรชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
7 รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต
8 รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต
9 รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต
ปี พ.ศ. 2546
10 มุมมองทางสังคมและวัฒนธรรม ต่อการใช้พืชสมุนไพรในอาหาร และการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน