ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์ 14
2 ภีรวัฒน์ นนทะโชติ 11
3 ภาวัน ภูวจรูญกุล 4
4 จีรามร หัสเนตร 4
5 ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ 4
6 กมล โพธิเย็น 4
7 อินทิรา นาคนัตร์ 4
8 อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล 4
9 เมธี ปิยะคุณ 4
10 เยาวลักษณ์ ดวงเนตร 4
11 พรอนงค์ โตแหยม 3
12 สุณัฐลินี สินพรม 2
13 ปาลีรัตน์ การดี 2
14 ยุวดี สุขสุเสียง 2
15 พิสิทธิ์ อารยานุรักษ์ 2
16 เพ็ญแข ศรีสุทธิกุล 2
17 มธุรส สิริประภาพรรณ 2
18 บรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย 2
19 จำลอง พุฒซ้อน 2
20 มนูญ โต๊ะยามา 2
21 จำรูญ จันทร์ลอย 2
22 คณธิศ มุ่งจองกลางกุล 2
23 สัจจา บรรจงศิริ 2
24 บำเพ็ญ เขียวหวาน 2
25 กาญจนา ยี่รงค์ 2
26 กฤษดา ประศาสน์วุฒิ 2
27 สุนันท์ นิลบุตร 2
28 นาถเฉลียว ยังนันทวัฒนา 2
29 ภวัต เจียมจิณณวัตร 2
30 พิชฎา อารยานุรักษ์ 2
31 สมจิต โยธะคง 2
32 ภัทรฤดี ครองชนม์ 2
33 ปาริฉัตร ช้างสิงห์ 2
34 จันตรี คุปตะวาทิน 2
35 จรินทร์ เทศวานิช 2
36 นันทนา คงนันทะ 2
37 ปฤษฎา บุญเจือ 2
38 โสรีช์ โพธิ์แก้ว 1
39 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 2
3 2553 3
4 2552 6
5 2551 2
6 2550 2
7 2548 1
8 2547 5
9 2546 4
10 2545 1
11 2544 1
12 2541 1
13 2540 1
14 2535 1
15 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ภูมิปัญญาไทยในการนำสมุนไพรมาใช้ตามวิถีไทย
2 รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุของครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษายุทธศาสตร์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ในเขตภาคกลางตอนบน กลุ่มที่ 1
4 การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2553
5 ภูมิปัญญาไทยในมิติอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
6 การพัฒนากระบวนการแผนชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็ง
7 การพัฒนากระบวนการแผนชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ปี พ.ศ. 2552
8 ปัจจัยทางจิตสังคมและวัฒนธรรมกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของเยาวชนไทย : กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 มุมมองทางสังคมและวัฒนธรรมต่อการใช้พืชสมุนไพรในอาหารและการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
10 รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุราชการ : กรณีศึกษาข้าราชการครู สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี
11 ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี
12 ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี
13 การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต
ปี พ.ศ. 2551
14 รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุราชการ : กรณีศึกษาข้าราชการครู สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี
15 การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต
ปี พ.ศ. 2550
16 ภูมิปัญญาไทยในมิติอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
17 โครงการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต
ปี พ.ศ. 2548
18 รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายองค์กรชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
19 รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต
20 ปัจจัยทางจิตสังคมและวัฒนธรรมกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของเยาวชนไทย : กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21 ความคิดเห็นของสตรีภาคเหนือต่อการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์และการอยู่ร่วมกันในสังคม
22 รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต
23 รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต
ปี พ.ศ. 2546
24 มุมมองทางสังคมและวัฒนธรรมต่อการใช้พืชสมุนไพรในอาหารและการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
25 บทบาทของผู้นำท้องถิ่นที่มีต่อการศึกษาทางไกล ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล
26 ความคิดเห็นของประชาชนสาขาอาชีพต่างๆ ในการสร้างเครือข่าย และประสานความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ในจังหวัดเชียงราย
27 มุมมองทางสังคมและวัฒนธรรม ต่อการใช้พืชสมุนไพรในอาหาร และการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ปี พ.ศ. 2545
28 บทบาทของผู้นำท้องถิ่นที่มีต่อการศึกษาทางไกล ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล
ปี พ.ศ. 2544
29 ความคิดเห็นของประชาชนสาขาอาชีพต่างๆ ในการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2541
30 ความคิดเห็นของสตรีภาคเหนือต่อการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ปี พ.ศ. 2540
31 บทบาทของศูนย์สาธิตการตลาดในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ระดับหมู่บ้าน
ปี พ.ศ. 2535
32 บทบาทของศูนย์สาธิตการตลาดในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ระดับหมู่บ้าน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
33 การศึกษายุทธศาสตร์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ในเขตภาคกลางตอนบน กลุ่มที่ 1
34 การพัฒนากระบวนการแผนชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็ง
35 การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต
36 ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี