ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์ 14
2 ภีรวัฒน์ นนทะโชติ 11
3 กมล โพธิเย็น 4
4 ภาวัน ภูวจรูญกุล 4
5 อินทิรา นาคนัตร์ 4
6 ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ 4
7 เมธี ปิยะคุณ 4
8 จีรามร หัสเนตร 4
9 เยาวลักษณ์ ดวงเนตร 4
10 อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล 4
11 พรอนงค์ โตแหยม 3
12 พิสิทธิ์ อารยานุรักษ์ 2
13 บำเพ็ญ เขียวหวาน 2
14 มธุรส สิริประภาพรรณ 2
15 สัจจา บรรจงศิริ 2
16 สุณัฐลินี สินพรม 2
17 ปาลีรัตน์ การดี 2
18 ภวัต เจียมจิณณวัตร 2
19 พิชฎา อารยานุรักษ์ 2
20 เพ็ญแข ศรีสุทธิกุล 2
21 บรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย 2
22 จำลอง พุฒซ้อน 2
23 จำรูญ จันทร์ลอย 2
24 คณธิศ มุ่งจองกลางกุล 2
25 จรินทร์ เทศวานิช 2
26 ภัทรฤดี ครองชนม์ 2
27 จันตรี คุปตะวาทิน 2
28 สุนันท์ นิลบุตร 2
29 กฤษดา ประศาสน์วุฒิ 2
30 นาถเฉลียว ยังนันทวัฒนา 2
31 ยุวดี สุขสุเสียง 2
32 ปฤษฎา บุญเจือ 2
33 มนูญ โต๊ะยามา 2
34 กาญจนา ยี่รงค์ 2
35 สมจิต โยธะคง 2
36 ปาริฉัตร ช้างสิงห์ 2
37 นันทนา คงนันทะ 2
38 โสรีช์ โพธิ์แก้ว 1
39 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 2
5 2548 1
6 2547 3
7 2546 1
8 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุของครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนากระบวนการแผนชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ปี พ.ศ. 2552
4 ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี
5 การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต
ปี พ.ศ. 2548
6 รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายองค์กรชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
7 รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต
8 รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต
9 รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต
ปี พ.ศ. 2546
10 มุมมองทางสังคมและวัฒนธรรม ต่อการใช้พืชสมุนไพรในอาหาร และการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน