ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฟอง เกิดแก้ว
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ฟอง เกิดแก้ว
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 15
2 วรศักดิ์ เพียรชอบ 2
3 ณรงค์ศักดิ์ เพชรวงศ์ 1
4 นิคม บุญสุวรรณ 1
5 ทำนูล โชติกเสถียร 1
6 ทิพย์วัลย์ เรืองขจร 1
7 อุดมรัตน์ มะโนสร้อย 1
8 จรวย แก่นวงษ์คำ 1
9 คนิษฐ มีรักษ์ 1
10 ขจร ตั้งสุวรรณรังษี 1
11 วิรัช รักษาสกุล 1
12 สมศักดิ์ เกียรติดานุสรณ์ 1
13 สุธรรม เดชดี 1
14 ประชา ฑีฆะภรณ์ 1
15 ปิยะชาติ สิทธิ์วิภูศิริ 1
16 ประกิจ จุ้ยปาน 1
17 ไพฑูรย์ ทองหอม 1
18 พิทักษ์ เหล็กกล้า 1
19 สมบัติ จันทร์ผ่องศรี 1
20 เกรียงไกร ธรรมลักขณา 1
21 สมบูรณ์ มิ่งเมือง 1
22 รัศมี ไกรสังข์ 1
23 ชวลิต ไกรว่อง 1
24 เบญจวรรณ วงศ์สวรรค์พร 1
25 ยุวดี ลักษณพิสุทธิ์ 1
26 มนตรี ไชยพันธุ์ 1
27 อารมณ์ นาวากาญจน์ 1
28 วุฒิพงษ์ ตันทนาภรณ์กุล 1
29 ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ 1
30 อาภรณ์ ราชูพิมล 1
31 อินทิรา ลาวัณยกุล 1
32 อารมณ์ สวัสดิ์รักษา 1
33 อุทธรณ์ ปิดพยันต์ 1
34 สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ 1
35 วีรศักดิ์ วีระชาติพิทักษ์ชน 1
36 ชาญชัย เรืองขจร 1
37 สุริยนต์ ขัติยะวรา 1
38 สมชาย ธรรมโกศล 1
39 สุภาภรณ์ รัชฉวีวรรณ 1
40 เอนก ช้างน้อย 1
41 สัมพันธ์ พงษ์ทอง 1
42 ชัชชัย โกมารทัต 1
43 เริงชัย สังข์สวัสดิ์ 1
44 บุญทิน ธรรมวงษ์ 1
45 ดารณี คชศรีสวัสดิ์ 1
46 วิรัตน์ แดนราช 1
47 สรชัย ศุภสิทธิกุลชัย 1
48 วิศิษฐ นนทรักส์ 1
49 พิศิษฐ์ ไตรรัตน์ผดุงผล 1
50 กาญจนา โกศลพิศิษฐ์กุล 1
51 ถาวร พันธุ์เรือง 1
52 ชีวะ รื่นถวิล 1
53 จิรกรณ์ ศิริประเสริฐ 1
54 เกรียงศักดิ์ เพชรานนท์ 1
55 ปานศิริ จันโทกุล 1
56 ชูเกียรติ นพเกตุ 1
57 นิติกร โรจนวิภาต 1
58 ชาญเชวง เนตรสุวรรณ 1
59 ทัศนีย์ ปลาทิพย์ 1
60 พาณิชย์ สินสุข 1
61 แสงหิรัญญา สหัสสธารา 1
62 บรรเทิง จันทร์นิเวศน์ 1
63 นพรัตน์ บุญสมบูรณ์สกุล 1
64 สุคนธ์ ภู่ต้อง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2539 1
2 2538 1
3 2534 2
4 2533 4
5 2532 2
6 2531 1
7 2530 3
8 2529 2
9 2528 9
10 2527 3
11 2526 9
12 2525 5
13 2524 6
14 2523 4
15 2522 1
16 2519 1
17 2518 1
18 2517 3
19 2516 1
20 2513 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 ความคิดเห็นของอาจารย์พลศึกษาและนักศึกษา เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษา ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2538
2 การประเมินโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2534
3 การเปรียบเทียบความเร็วในการวิ่งข้ามรั้วระหว่างโปรแกรมการฝึก ที่เพิ่มรั้วจากตอนต้น และโปรแกรมที่เพิ่มรั้วจากตอนปลาย
4 ทัศนคติต่อกีฬาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
ปี พ.ศ. 2533
5 การติดตามผลบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ในโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ ในสหวิทยาลัยทักษิณ
6 ทัศนคติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ทีมีต่อวิชาพลศึกษา
7 ปัญหาการบริหารพลศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในกลุ่มภาคกลาง
8 ผลของการฝึกโดยใช้จักรถ่วงน้ำหนัก ที่มีต่อความสามารถในการยืนขว้างจักร
ปี พ.ศ. 2532
9 การศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของนิสิตบัณฑิตศึกษา ที่มีต่อการเรียน หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาพลศึกษา
10 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยพลศึกษา สังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2531
11 สภาพและปัญหาของสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ทางด้านพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2530
12 สมรรถภาพทางกายของนักเรียนนายร้อยตำรวจ
13 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษา ในวิทยาลัยครู
14 ปัญหาและความต้องการในการจัดและดำเนินการ การแข่งขันกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2529
15 ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจัด และการดำเนินโปรแกรมพลศึกษา ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
16 ความคิดเห็นของคณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เกี่ยวกับปัญหากการจัดและดำเนินการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1
ปี พ.ศ. 2528
17 การนำประสบการณ์จากวิชาพลศึกษารายวิชาบังคับ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ไปใช้ในชีวิตประจำวันตามการรายงาน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร
18 การจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรม
19 ผลการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อความแม่นยำ ในการกระโดดยิงประดูบาสเกตบอล
20 ความต้องการขั้นพื้นฐานในการจัดดำเนินการอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
21 ความคิดเห็นของครูพลศึกษาและนักเรียน เกี่ยวกับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 วิชาพลศึกษา รายวิชาบังคับ
22 ปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนวิชากิจกรรมพลศึกษาในวิทยาลัยครู
23 ความคิดเห็นของครูพลศึกษาและนักเรียน เกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนวิชากรีฑา ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
24 การแสดงความสามารถทางร่างกายของเด็กปัญญาอ่อนประเภทพอเรียนได้
25 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับคุณค่าทางนันทนาการของสวนสนุก ประเภทธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2527
26 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการออกกำลังกาย
27 ความคิดเห็นของนักศึกษาฝึกสอน อาจารย์นิเทศก์ และอาจารย์พี่เลี้ยง เกี่ยวกับปัญหาการสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษาฝึกสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
28 ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการจัดและดำเนินการการแข่งขันกีฬา ระหว่างบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามการรับรู้ ของคณะกรรมการและหัวหน้าทีมนักกีฬา
ปี พ.ศ. 2526
29 ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูพลศึกษา และนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจัด และการดำเนินการโปรแกรมพลศึกษา ในสถาบันการศึกษาพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร
30 ปัญหาการสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
31 สภาพและปัญหาการสอนกีฬาเทนนิสของครูสอนเทนนิส ในเขตกรุงเทพมหานคร
32 บทบาทของครูพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนภูมิภาค ตามการรับรู้ของตนเอง
33 ปัญหาการจัดและการดำเนินการการแข่งขันกีฬาเขตแห่งประเทศไทย
34 ความคิดเห็นของครูพลศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการประเมินผลการเรียน วิชาพลศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
35 ปัญหาการสอนพลศึกษาตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
36 ลักษณะและรูปแบบของการเล่นกระบี่ร่วมสมัย
37 ความต้องการและการจัดบริการด้านการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2525
38 ปัญหาในการจัดโครงการพลศึกษาของครูที่ผ่านการอบรมภาคเรียนฤดูร้อน วิชาชุดพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดพะเยา
39 บทบาทของอาจารย์สาขาพลศึกษาในสถาบันผลิตครูพลศึกษา
40 ลักษณะความเป็นผู้นำของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา
41 ปัญหาการจัดและดำเนินการโครงการอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำการ ระดับปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษา ในวิทยาลัยครู
42 บทบาทของหัวหน้าภาควิชาพลศึกษาในวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2524
43 ปัญหาการเรียนการสอนวิชายืดหยุ่นในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร
44 ปัญหาการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 วิชาพลศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลในเขตการศึกษา 3
45 ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับลักษณะที่สำคัญของน้ำใจนักกีฬา
46 ปัญหาการจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนศึกษาพิเศษ ตามการรับรู้ของผู้บริหาร
47 ปัญหาการเรียนการสอนวิชากระบี่กระบองในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร
48 ปัญหาการจัดและการดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาในวิทยาลัยเอกชน
ปี พ.ศ. 2523
49 ปัญหารการจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนผู้ใหญ่ สายสามัญระดับที่ห้า ในกรุงเทพมหานคร
50 ปัญหาการฝึกสอนของนักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยพลศึกษา ในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
51 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ที่มีต่อสมรรถภาพการปฏิบัติงาน ของอาจารย์พลศึกษาในวิทยาลัยครู
52 ปัญหาการวัดผลวิชาพลศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานนคร
ปี พ.ศ. 2522
53 ปัญหาการจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2519
54 การสร้างแบบสอบทักษะฮ้อคกี้ระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2518
55 การฝึกอบรมครูช่วยสอนเด็กชาวเขาวิชาพลศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2517
56 สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
57 สมรรถภาพทางกายของเยาวชนในศูนย์ฝึกเยาวชนชนบท ภาคกลางและภาคใต้
58 พัฒนาการของการพลศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2516
59 การสำรวจเนื้อที่ที่ใช้ทำการสอนวิชาพลศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ของรัฐบาล
ปี พ.ศ. 2513
60 สมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนมัธยมแบบประสมพิบูลวิทยาลัย และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิสามัญของรัฐบาล
61 สมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนมัธยมแบบประสมพิบูลวิทยาลัย และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิสามัญของรัฐบาล