ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของโปรแกรมการบำบัดทางปัญญาต่อภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
ปี พ.ศ. 2552
2 กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการรำโทน ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
ปี พ.ศ. 2551
3 การประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
ปี พ.ศ. 2549
4 ผลการใช้ระบบพยาบาลพี่เลี้ยงต่อความรู้ และความพึงพอใจในการฝึกภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ปี พ.ศ. 2545
5 ผลของการให้บริการปรึกษาแบบกลุ่มต่อทักษะชีวิตในการป้องกันสารเสพติดของวัยรุ่น