ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พูลย์ชัย ยาวิราช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปองสิน วิเศษศิริ 1
2 ศิริเดช สุชีวะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2550 2
3 2542 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา โดยใช้จดหมายส่งต่อ(forward mail) ในรายวิชาความเป็นครูวิชาชีพในสังคมไทย (ED1105)
ปี พ.ศ. 2550
2 การพัฒนารูปแบบการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 การพัฒนารูปแบบการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2542
4 การบริหารหลักสูตรของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย / พูลย์ชัย ยาวิราช
5 การบริหารหลักสูตรของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย