ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พูลทรัพย์ นาคนาคา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาชุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเป็นครูมืออาชีพสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการขององค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมในประเทศไทย
3 การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการขององค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมในประเทศไทย
4 การพัฒนาชุดการเรียนรู้การทำวิจัยในชั้นเรียนด้วยตนเองสำหรับครูชาวต่างประเทศที่ทำการสอนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาชุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเป็นครูมืออาชีพสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี
ปี พ.ศ. 2552
6 การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับครูชาวต่างประเทศในประเทศไทย
7 การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
8 การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับครูชาวต่างประเทศในประเทศไทย
9 การพัฒนาข้อทดสอบมาตรฐานในวิชาชีพครูสำหรับครูชาวต่างประเทศเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู
10 การพัฒนาหลักสูตรชุดฝึกอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพครูสำหรับครูชาวต่างประเทศในโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
11 การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับครูชาวต่างประเทศในประเทศไทย
12 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย
13 การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับครูชาวต่างประเทศในประเทศไทย
14 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย
15 การพัฒนาชุดฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับครูชาวต่างประเทศในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
16 ความพร้อมและความคาดหวังของประชาชนต่อการปฎิรูปอุดมศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2545
17 การพัมนาบทเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏ หลักสูตรปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2544
18 การพัมนาบทเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏ หลักสูตรปริญญาตรี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 ความพร้อมและความคาดหวังของประชาชนต่อการปฎิรูปอุดมศึกษาไทย