ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พูลทรัพย์ นาคนาคา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาชุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเป็นครูมืออาชีพสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการขององค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
3 การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับครูชาวต่างประเทศในประเทศไทย
4 การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปี พ.ศ. 2551
5 การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับครูชาวต่างประเทศในประเทศไทย
6 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
7 ความพร้อมและความคาดหวังของประชาชนต่อการปฎิรูปอุดมศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2545
8 การพัมนาบทเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏ หลักสูตรปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2544
9 การพัมนาบทเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏ หลักสูตรปริญญาตรี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
10 ความพร้อมและความคาดหวังของประชาชนต่อการปฎิรูปอุดมศึกษาไทย