ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พูนสุข บุณย์สวัสดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 20
2 อำไพ สุจริตกุล 3
3 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 3
4 ดวงเดือน อ่อนน่วม 2
5 น้อมศรี เคท 2
6 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 2
7 ประคอง กรรณสูต 2
8 กิติยวดี บุญซื่อ 2
9 เพ็ญจันทร์ สุนทราจารย์ 2
10 อดิฉันท์ คูณภัคพิมล 1
11 ประพีร์ อุ่นจิตติ 1
12 พิมพรรณ ศรีสวัสดิ์ 1
13 ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ 1
14 ประพิณโฉม ศรีนนทรีย์กุล 1
15 กันยา ลุมพิกานนท์ 1
16 กนกพร พันธ์เถระ 1
17 ฉลอง กิมน้อย 1
18 ประดิษฐ์ ไชยกาฬ 1
19 สุธน พรเสริมลักษณ์ 1
20 บรรพต พรประเสริฐ 1
21 มีนา สุวรรณโนภาส 1
22 กัลยา จันทร์ประภาพ 1
23 อภิชาติ มหากันธา 1
24 ธิดา พิทักษ์สินสุข 1
25 ปัทมา ภัทรางกูร 1
26 นิภาภรณ์ ดีสมโชค 1
27 เยาวรัตน์ จินดากุล 1
28 พชรวรรณ จันทรางศุ 1
29 วรรณี ศิริโชติ 1
30 ทิศนา แขมมณี 1
31 สำลี ทองธิว 1
32 แรมสมร อยู่สถาพร 1
33 นิรมล สวัสดิบุตร 1
34 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
35 อุมา สุคนธมาน 1
36 นิพพิทา ถาวรเศรษฐ 1
37 สุทธาทิพ มีชูนึก 1
38 พิมพ์พันธุ์ จันทร์เพ็ญ 1
39 ประภา โชติบุตร 1
40 ทวี แทนหนู 1
41 พันธนี เจริญสุข 1
42 สาตินี บุโรดม 1
43 สุมาลี เรืองศิลป์กลการ 1
44 สุภาพ กิติสาร 1
45 กาญจนา สามเตี้ย 1
46 ชุติมา ลวสุตานันท์ 1
47 หฤทัย อนุสสรราชกิจ 1
48 พัฒนา พวงมาลี 1
49 สมสุดา มัธยมจันทร์ 1
50 เกศินี เกิดอนันต์ 1
51 จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ 1
52 วรสุดา บุญยไวโรจน์ 1
53 วรวรรณ เหมชะญาติ 1
54 ผ่องพรรณ เอกอาวุธ 1
55 จุฑาพร พุทธิวาส 1
56 วารี ถิระจิตร 1
57 รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ 1
58 ปานตา ใช้เทียมวงศ์ 1
59 ประคอง สุทธสาร 1
60 ประภัสสร์ รุจิพร 1
61 อรชา วราวิทย์ 1
62 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 1
63 อรชา ตุลานันท์ 1
64 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
65 บุญเยื้อน ประกอบแสง 1
66 มงคลศรี แก้วปู่วัด 1
67 ภัทรา ตุลาธนะ 1
68 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
70 สุภาวดี ศรีวรรธน 1
71 เรณู นุ่มอาชา 1
72 สมควร ทัศนะ 1
73 สุนันท์ จงธนสารสมบัติ 1
74 พรหมมา ภางาม 1
75 พรรณี สุวัตถี 1
76 ธนพร สมบูลธนวาท 1
77 พะเยาว์ ปาลวัฒน์ 1
78 เลขา ปิยะอัจฉริยะ 1
79 นวลพรรณ จันทนาคร 1
80 นวรัตน์ วัฒนะนนท์ 1
81 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 1
2 2545 1
3 2544 2
4 2542 1
5 2539 5
6 2538 1
7 2537 1
8 2536 1
9 2535 2
10 2534 2
11 2533 5
12 2532 1
13 2531 2
14 2530 2
15 2529 2
16 2528 4
17 2527 4
18 2526 2
19 2525 6
20 2524 1
21 2523 4
22 2522 1
23 2518 1
24 2517 1
25 2514 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล สำหรับสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2545
2 การเขียนของเด็กปฐมวัย : กรณีศึกษาในโรงเรียนที่ใช้แนวการศึกษาไฮสโคปและวอลดอร์ฟ
ปี พ.ศ. 2544
3 การศึกษาการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการประสานงานของตาและมือของเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
4 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยการใช้การสอนแบบโครงการ ในโรงเรียนอนุบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2542
5 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กวัยอนุบาลคละอายุ
ปี พ.ศ. 2539
6 การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการ ของเด็กจากรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก
7 การศึกษาการอบรมเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวที่มีผู้ปกครองคนเดียว ในกรุงเทพมหานคร
8 พฤติกรรมทางสังคมของเด็กอนุบาลในการเล่นเครื่องเล่นสนาม โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี : การศึกษาเฉพาะกรณี
9 การศึกษาสภาพและปัญหาของครูในการใช้หนังสือประกอบการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กอนุบาลในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร
10 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียน ของเด็กที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลจากโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
11 ผลของการจัดสภาพแวดล้อมในศูนย์เล่นสมมติที่ส่งเสริมความสนใจในการอ่านและเขียนของเด็กวัยอนุบาล
ปี พ.ศ. 2537
12 ผลของการใช้กิจกรรมพัฒนาภาษาที่มีต่อความสามารถด้านการฟังและการพูด ของเด็กกำพร้าอายุ 3 ถึง 4 ปี ในสถานสงเคราะห์ของกรมประชาสงเคราะห์
ปี พ.ศ. 2536
13 ผลของการใช้เกมการศึกษาที่ใช้กิจกรรมทางกาย ที่มีต่อความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2535
14 ผลการใช้ชุดการฝึกสำหรับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัย
15 การศึกษาแนวการตอบคำถามของผู้ปกครองต่อคำถามของเด็กก่อนวัยเรียน
ปี พ.ศ. 2534
16 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
17 การฝึกทักษะการฟังของนักเรียนอนุบาลโดยใช้การละเล่นของเด็กไทย ที่มีบทร้องและบทเจรจาโต้ตอบแบบประยุกต์
ปี พ.ศ. 2533
18 ผลของการฝึกสมาธิด้วย "การเจริญสติภาวนา อำไพ-เทคนิค" สำหรับเด็กปฐมวัย
19 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกสถานที่ สำหรับนักเรียนอนุบาล
20 การใช้เกมเพื่อพัฒนาความสามารถของเด็กปฐมวัยที่มีปัญหา ในการจำแนกเสียงต้นของคำ
21 การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน ในหนังสือพิมพ์รายวัน พุทธศักราช 2530-2531
22 การเปรียบเทียบความสามารถในการเข้าใจคำนามของเด็กปฐมวัย ที่เรียนโดยใช้ปริศนาคำทายและเพลง
ปี พ.ศ. 2532
23 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้จากการฟังนิทานด้วยการเล่าโดยใช้หุ่นกับรูปภาพ
ปี พ.ศ. 2531
24 การเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางจริยธรรมของนักเรียนอนุบาล ที่ได้รับการสอนโดยใช้นิทานและเกม
25 การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลในการอ่านและเขียนพยัญชนะไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยการสัมพันธ์และไม่สัมพันธ์พยัญชนะกับชื่อสัตว์
ปี พ.ศ. 2530
26 การวิเคราะห์แบบฝึกความพร้อมทางการเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย
27 ผลของการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรต่อการเขียนพยัญชนะไทย ของเด็กก่อนวัยเรียนสองภาษาในจังหวัดปัตตานี
ปี พ.ศ. 2529
28 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นเด็กเล็กที่เล่นกับเพื่อน ที่เล่นกับแม่ และที่เล่นเอง
29 การศึกษารูปแบบการเรียงพยัญชนะไทยที่ง่ายต่อการฝึกเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2528
30 การเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม ที่เรียนด้วยกิจกรรมการละเล่นพื้นเมืองของเด็กภาคเหนือ กับกิจกรรมตามแผนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ
31 บทบาทของผู้ปกครองตามการรับรู้ของตนเอง ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี
32 ความคิดเห็นของครูอนุบาลเกี่ยวกับเครื่องเล่น ที่จำเป็นต่อการเตรียมความพรัอมของเด็กปฐมวัย
33 การนำเสนอรูปแบบโครงการของการจัดบริหารสำหรับเด็กปฐมวัย ในชุมชนแออัดซอยสวนพลู กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2527
34 พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนระดับปฐมวัย : เปรียบเทียบระหว่างศูนย์เด็กปฐมวัยของกรมการพัฒนาชุมชน กรมอานามัยและกรมการศาสนา
35 พฤติกรรมการสอนของครูอนุบาลเพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษา ของเด็กในโรงเรียนอนุบาล สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
36 การนำเสนอรูปแบบการจัดสภาพห้องเรียนแบบครอบครัวในระดับปฐมวัย
37 การวิเคราะห์สื่อการสอนระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2526
38 การตัดสินใจแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย
39 พฤติกรรมการสอนของครูชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งตามแผนการสอนจริยศึกษา หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
ปี พ.ศ. 2525
40 พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ครูกับนักเรียนและพฤติกรรมทางสังคม ของนักเรียนระดับปฐมวัย : เปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในภาคเหนือ
41 การศึกษาคำที่สะกดยากสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
42 ความสามารถในการพูดของเด็กก่อนวัยเรียน
43 ความสามารถในการพูดของเด็กก่อนวัยเรียน
44 การศึกษาสมรรถภาพครูอนุบาล
45 พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนระดับปฐมวัย : เปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด กับโรงเรียนอนุบาลเอกชน
ปี พ.ศ. 2524
46 ปัญหาของครูชั้นประถมปีที่หนึ่งในกรุงเทพมหานคร ในการสอนวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
ปี พ.ศ. 2523
47 ปัญหาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กวัยก่อนเรียนในจังหวัดปทุมธานี
48 การศึกษาเปรียบเทียบสภาพห้องสมุดประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา กับเกณฑ์มาตรฐานของห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
49 การสร้างคู่มือกิจกรรมการสอนเด็กปฐมวัย
50 การสร้างแบบฝึกวาดภาพเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2522
51 ปัญหาการสอนชั้นเด็กเล็กในสามจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2518
52 การเปรียบเทียบแบบคัดลายมือตัวพยัญชนะไทยที่เหมาะสม สำหรับเด็กเริ่มเรียน
ปี พ.ศ. 2517
53 การฝึกอบรมผู้ช่วยครูสอนเด็กชาวเขาในการสอนวิชาการเขียนภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2514
54 ลีลาการเขียนอักษรไทยสำหรับเด็กเริ่มเรียน