ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พูนศรี รังษีขจี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การรักษาโรคจิตเภทที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยา clozapine: เปรียบเทียบระหว่างการเสริมการรักษาด้วยยา haloperidol กับการเสริมด้วยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2553
2 ฤทธิ์ตรีกฏุกต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2552
3 เปรียบเทียบการรักษาโรคจิตเภทที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยา clozapine ระหว่างการเสริมการรักษาด้วยยา haloperidol กับการเสริมด้วยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2551
4 ฤทธิ์ของสารสกัดหม่อนต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของอาสาสมัคร
ปี พ.ศ. 2549
5 โครงการศึกษาความแม่นตรงและความเชื่อถือได้ของแบบสัมภาษณ์ WHO Schedules For Clinical Assessment In Neuropsychiatry ฉบับภาษาไทย หมวดความเคลียดและปฏิกิริยาการปรับตัว (Stress and Adjustment disorder)
ปี พ.ศ. 2548
6 โครงการศึกษาความแม่นตรงและความเชื่อถือได้ของแบบสัมภาษณ์ Who Schedules For Clinical Assessment In Nevropsyehiatry Interview BOOK ฉบับภาษาไทย หมวดโรควิตกังวล
ปี พ.ศ. 2547
7 โครงการศึกษาความแม่นตรงและความเชื่อถือได้ของแบบสัมภาษณ์ WHO Schedules For Clinical Assessment In Neuropsychiatry ฉบับภาษาไทยหมวด Somatofom and dissociative symptoms