ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พูนพิภพ เกษมทรัพย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดวงรัตน์ ศตคุณ 13
2 เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ 10
3 เชฏฐ์ สาทรกิจ 5
4 กล้าณรงค์ ศรีรอต 4
5 กุมุท สังขศิลา 3
6 นิรันดร์ จันทวงศ์ 2
7 เอ็จ สโรบล 2
8 สมเพียร เกษมทรัพย์ 2
9 บดินทร์ รัศมีเทศ 2
10 สุชาดา ศรีเพ็ญ 2
11 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 2
12 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 2
13 ศุภฤกษ์ สุขสมาน 2
14 เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 2
15 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 2
16 นเรศ ดำรงชัย 2
17 จันทนา สุขปรีดี 2
18 กุลวรางค์ สุวรรณศรี 2
19 วัชริน มีรอด 2
20 กฤษดา บำรุงวงศ์ 2
21 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 2
22 ทิวา พาโคกทม 2
23 สมบัติ เหสกุล 2
24 มรกต ตันติเจริญ 2
25 อภิชาติ สีทาแก 2
26 พัชรียา บุญกอแก้ว 2
27 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 2
28 เนตรดาว มุสิกมาศ 2
29 อุทัยวรรณ กรุดลอยมา 2
30 หาญพล 1
31 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
32 ศุภาวรรณ ประพันธ์ 1
33 ดร. บุญธิดา โฆษิตทรัพย์ 1
34 สิรี ชัยเสรี 1
35 นายสามัคคี บุณยะวัฒน์ 1
36 กนกวรรณ ถนอมจิตร 1
37 พูนทรัพย์ สืบมา 1
38 จิระวัฒน์ กณะสุต 1
39 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
40 วิทยา ศรีสมบูรณ์ 1
41 เจษฎา แก้วกัลยา 1
42 กิติชัย รัตนะ 1
43 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
44 ศุภชาติ สุขารมณ์ 1
45 วรรณดี ไทยสยาม 1
46 ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี 1
47 อาจารย์บุญธง 1
48 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
49 อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ 1
50 ศศิธร ตรงจิตภักดี 1
51 จริงแท้ ศิริพานิช 1
52 ผู้ช่วยวิจัย 1
53 จุฑามาศ ร่มแก้ว 1
54 ชเนษฎ์ ม้าลำพอง 1
55 ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ 1
56 พรชัย จุฑามาศ 1
57 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเกษตรศาสตร์ 1
58 ดอกแก้ว จุระ 1
59 ครรชิต สอสิริกุล 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
61 ทิพย์มนต์ ภัทราคร 1
62 บุญธิดา โฆษิตทรัพย์ 1
63 พงษ์พันธุ์ ศิริพรภักดีกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 3
3 2555 1
4 2554 4
5 2553 4
6 2552 1
7 2551 4
8 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อลดผลกระทบของสภาวะโลกร้อนในระยะสืบพันธุ์และให้ผลผลิต
2 การพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อลดผลกระทบของสภาวะโลกร้อนในระยะสืบพันธุ์และให้ผลผลิต
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาสมดุลคาร์บอนและน้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทาคาร์บอนฟุตปริ้นต์และวอเตอร์ฟุตปริ้นต์ของสวนยางพารา
4 คาร์บอนฟุตปรินต์
5 วอเตอร์ฟุตปรินต์
ปี พ.ศ. 2555
6 ผลของโอโซนต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของยางพารา Hevea brasiliensis Muell.Arg
ปี พ.ศ. 2554
7 การวิจัยผลกระทบของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน และโอโซนต่อพืชเศรษฐกิจ
8 การศึกษาสรีรวิทยาการสร้างชีวมวลและผลผลิตของไม้ผลเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
9 การศึกษาสรีรวิทยาของกล้วยไม้กระถางสกุลหวายเพื่อเพิ่มคุณภาพการส่งออก
10 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดี
ปี พ.ศ. 2553
11 การศึกษาความต้องการใช้น้ำของพื้นที่ปลูกอ้อย
12 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิและศักย์ของน้ำในใบอ้อยเพื่อหาค่าสอบเทียบแบบจำลองมวลชีวภาพของอ้อย
13 สรีรวิทยาการผลิตยางพารา
14 การศึกษาอัตราการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของลำต้นยางพาราที่เปิดกรีดแล้วและยังไม่เปิดกรีด
ปี พ.ศ. 2552
15 พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานเพื่อการยอมรับทั้งในประเทศและสากล
ปี พ.ศ. 2551
16 การจัดตั้งศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. (BAAC Research Center)
17 ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 2.5 การพัฒนา Simulation Model
18 โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
19 การศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสงและสถาปัตยลักษณ์ของเรือนพุ่มฝ้ายพันธุ์ศรีสำโรง 60 ในระบบการปลูกแบบระยะชิด