ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พุธษดี ศิริแสงตระกูล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 คลังข้อความอักษรธรรมอีสาน (จากใบลาน) เพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2555
2 การแปลภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 การแปลภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2553
4 การแปลอักษรธรรมอีสานเป็นภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2552
5 การแปลอักษรธรรมอีสานเป็นภาษาไทย
6 ฐานข้อมูลดัชนีชี้วัดมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
7 ฐานข้อมูลดัชนีชี้วัดมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
8 ฐานข้อมูลดัชนีชี้วัดมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
9 การพยากรณ์ราคาทองคำในประเทศไทย โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
ปี พ.ศ. 2551
10 สาเหตุที่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
11 สาเหตุที่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
12 พจนานุกรมเพื่อการอ่านอักษรธรรมอีสาน
13 ฐานข้อมูลดัชนีชี้วัดมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ปี พ.ศ. 2550
14 พจนานุกรมเพื่อการอ่านอักษรธรรมอีสาน
15 ฐานข้อมูลดัชนีชี้วัดมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ปี พ.ศ. 2534
16 โมเดลข้อมูลด้านการเงินของระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารแห่งชาติ
17 โมเดลข้อมูลด้านการเงินของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารแห่งชาติ
18 โมเดลข้อมูลด้านการเงิน ของระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารแห่งชาติ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 การตัดคำอักษรธรรมอีสาน
20 การพยากรณ์ยอดขายโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
21 การรู้จำตัวอักษรเขียนภาษาธรรมอีสานโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
22 แบบจำลองการพยากรณ์ปริมาณอ้อยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการใช้โครงข่ายประสาทเทียม
23 ระบบบริหารการจัดตารางเวรการพยาบาล กรณีศึกษา แผนกฉุกเฉินและแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร
24 การพยากรณ์การได้รับทุนการศึกษาโดยใช้เครือข่ายความเชื่อเบย์ กรณีศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
25 การสร้างโมดูลส่งข้อความเพื่อทำงานร่วมกับระบบบริหารจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูปจุมลา
26 ระบบบริหารจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ
27 ระบบสร้างชุดข้อสอบ กรณีศึกษา : วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
28 ระบบแจ้งติดตามและค้นหาข้อมูลการโจรกรรมรถยนต์ด้วยเว็บเซอร์วิส กรณีศึกษา: สถานีตำรวจในจังหวัดนครพนม
29 โมดูลการนำเสนอสื่อมัลติมีเดียโดยใช้ SMIL บน CMS
30 นิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้ สำหรับวินิจฉัยภาวะก่อนเบาหวาน
31 การแปลอักษรธรรมอีสานให้เป็นภาษาไทย
32 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลให้กับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา: คำสั่งแต่งตั้งฯ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 ระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพภายในด้วยเว็บเซอร์วิส กรณีศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
34 การวิเคราะห์ความเสี่ยงการเป็นโรคไวรัสตับอักเสบซี โดยต้นไม้การตัดสินใจ
35 ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการโดยใช้เว็บเซอร์วิสสำหรับการปราบปรามยาเสพติดในจังหวัดขอนแก่น
36 การพยากรณ์โอกาสสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
37 การสืบค้นตราไปรษณียากรเชิงความหมาย
38 การบูรณาการข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนของตำรวจภูธรจังหวัดเลยโดยใช้เว็บเซอร์วิส
39 การพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปอด โดยใช้ทฤษฎีของการทำเหมืองข้อมูล
40 ระบบจัดตารางการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาล กรณีศึกษา: แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
41 การวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจและเครือข่ายความเชื่อเบย์
42 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID เพื่อการติดตามค้นหาอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
43 ระบบบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเว็บเซอร์วิส กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44 การพยากรณ์ราคาทองคำในประเทศไทยโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
45 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในโรงพยาบาลโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
46 ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการเข้ารหัสข้อมูลสำหรับสัญญาณวิทยุไฟฟ้า
47 วิธีการกระจายภาระงานสำหรับเครื่องบริการเรียกชมสื่อวีดิทัศน์ กรณีศึกษางานบริการเทปคำบรรยายการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยรามคำแหง