ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรู้จักในชื่อของ
- พุทธธินันทร์ จารุวัฒน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิตยา คงสวัสดิ์ 4
2 ปิยาณี หนูกาฬ 3
3 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
4 รางคนา โชติเศรษฐี 3
5 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
6 ปราสาททอง พรหมเกิด 3
7 ธัญชนก จงรักไทย 3
8 สุรกิตติ ศรีกุล 3
9 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
10 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
11 อัจฉรา หวังอาษา 3
12 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
13 นิวัติ อาระวิล 3
14 อนัญญา เอกพันธุ 3
15 จอมใจ ชลาเขต 3
16 สากล วีริยานันท์ 3
17 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
18 วนาพร วงษ์นิคง 3
19 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
20 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
21 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
22 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
23 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
24 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
25 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
26 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
27 เวียง อากรชี 3
28 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
29 พุฒนา รุ่งระวี 3
30 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
31 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
32 อรุณี ใจเถิง 3
33 อาพร คงอิสโร 3
34 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
35 กาญจนา ทองนะ 3
36 พัชราพร หนูวิสัย 3
37 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
38 ไกรศร ตาวงศ์ 3
39 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
40 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
41 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
42 ยงยุทธ คงซำน 3
43 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
44 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
45 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
46 กลวัชร ทิมินกุล 3
47 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
48 รมิดา ขันตรีกรม 3
49 จันทรา บดีศร 3
50 อุราพร หนูนารถ 3
51 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 3
52 ดาราพร รินทะรักษ์ 3
53 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
54 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
55 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
56 ประภาส แยบยน 3
57 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
58 บุญณิศา ฆังคมณี 3
59 วัชรี ศรีรักษา 3
60 อรพิน หนูทอง 3
61 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
62 วรกร สิทธิพงษ์ 3
63 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
64 มานิตา คงชื่นสิน 3
65 ศรีสุดา โท้ทอง 3
66 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 3
67 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
68 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
69 ทรงทัพ แก้วตา 3
70 ทัศนาพร ทัศคร 3
71 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
72 สุนิตรา คามีศักดิ์ 3
73 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
74 ลัคนา เขตสมุทร 3
75 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
76 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
77 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 3
78 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
79 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
80 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
81 สุรีย์พร บัวอาจ 3
82 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
83 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
84 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
85 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
86 สมคิด ดำน้อย 1
87 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
88 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
89 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2546 2
3 543 4