ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรู้จักในชื่อของ
- พุทธธินันทร์ จารุวัฒน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิตยา คงสวัสดิ์ 4
2 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
3 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
4 พัชราพร หนูวิสัย 3
5 ไกรศร ตาวงศ์ 3
6 กาญจนา ทองนะ 3
7 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
8 อาพร คงอิสโร 3
9 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
10 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
11 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
12 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
13 ปิยาณี หนูกาฬ 3
14 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
15 ปราสาททอง พรหมเกิด 3
16 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
17 ธัญชนก จงรักไทย 3
18 สุรกิตติ ศรีกุล 3
19 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
20 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
21 อรุณี ใจเถิง 3
22 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
23 อรพิน หนูทอง 3
24 วัชรี ศรีรักษา 3
25 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
26 ประภาส แยบยน 3
27 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
28 วรกร สิทธิพงษ์ 3
29 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
30 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
31 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
32 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
33 บุญณิศา ฆังคมณี 3
34 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
35 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
36 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
37 เวียง อากรชี 3
38 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
39 พุฒนา รุ่งระวี 3
40 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
41 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
42 อัจฉรา หวังอาษา 3
43 รางคนา โชติเศรษฐี 3
44 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
45 สุรีย์พร บัวอาจ 3
46 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
47 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
48 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
49 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
50 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
51 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
52 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
53 ทรงทัพ แก้วตา 3
54 มานิตา คงชื่นสิน 3
55 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
56 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
57 กลวัชร ทิมินกุล 3
58 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
59 รมิดา ขันตรีกรม 3
60 จันทรา บดีศร 3
61 ศรีสุดา โท้ทอง 3
62 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 3
63 ดาราพร รินทะรักษ์ 3
64 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
65 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 3
66 นิวัติ อาระวิล 3
67 อนัญญา เอกพันธุ 3
68 จอมใจ ชลาเขต 3
69 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
70 สากล วีริยานันท์ 3
71 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
72 วนาพร วงษ์นิคง 3
73 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
74 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
75 ยงยุทธ คงซำน 3
76 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
77 อุราพร หนูนารถ 3
78 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
79 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
80 ทัศนาพร ทัศคร 3
81 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 3
82 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
83 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
84 สุนิตรา คามีศักดิ์ 3
85 ลัคนา เขตสมุทร 3
86 สมคิด ดำน้อย 1
87 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
88 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
89 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2546 2
3 543 4