ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พุทธชาติ โปธิบาล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธนานันท์ ตรงดี 2
2 อ.ดร.ปริศ วงศ์ธนเสน 1
3 อ.เชิดชัย อุดมพันธุ์ 1
4 อ.มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ 1
5 อ.ซาวาวี ปะดาอามีน 1
6 ผศ.ดร.รุสลัน อุทัย 1
7 นางสาวสรินยา ชมภูบุตร 1
8 นางสาววันทนีย์ พันธชาติ 1
9 สุปาวีณ์ จุทอง 1
10 กษมน มั่นศิลป์ 1
11 ณัฏฐา พิรุณสวรรค์ 1
12 ปรกฉัตร เลี้ยงรักษา 1
13 ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข 1
14 ปริศวร์ ยิ้นเสน 1
15 นายภัคพล แซ่จิว 1
16 นางสาวอัจฉรา นภาโชติ 1
17 ปัตมาวาตี เฮ็งปิยา 1
18 ปริศ วงศ์ธนเสน 1
19 มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ 1
20 ซาวาวี ปะดาอามีน 1
21 รุสลัน อุทัย 1
22 เชิดชัย อุดมพันธ์ 1
23 คยูซิก คิม 1
24 มุกข์ดา สุขธาราจาร 1
25 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
26 ดร.อรอินทรา ภู่ประเสริฐ 1
27 ดร.รุจิรา เส้งเนตร 1
28 Cherdchai Udomphan 1
29 นายธนพัฒน์ สุกแสงศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2555 2
3 2554 2
4 2553 5
5 2547 3
6 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การสร้างกรอบมโนทัศน์ภาษาไทยจากคลังข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อเป็นฐานความรู้ในการสกัดข้อความอัตโนมัติสำหรับระบบถาม-ตอบภาษาไทย
2 โครงการพัฒนาระบบภาษาภาพภาษาไทยสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการสื่อสาร
ปี พ.ศ. 2555
3 การศึกษาการเขียนรูปคำและการอ่านออกเสียงคำไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใน 4 ภูมิภาคของไทย
4 การศึกษาการอ่อนออกเสียงและการเขียนสะกดพยัญชนะต้นควบภาษาไทยของเด็กที่มีปัญหาทางการอ่านและการเขียน
ปี พ.ศ. 2554
5 โครงการพัฒนาอุปกรณ์ปรับปรุงเสียงพูดสำหรับผู้พูดที่ไร้กล่องเสียง ระยะที่ 2
6 การศึกษาการสำเหนียกรู้ระบบเสียงของเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียน : กรณีศึกษาเสียงพยัญชนะท้ายภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2553
7 การจัดทำพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย-มลายูถิ่นปัตตานี
8 การจัดทำพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย-เกาหลี
9 การศึกษาการสำเหนียกรู้ระบบเสียงของนักเรียนระดับมัธยมต้น
10 พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย-มลายูถิ่นปัตตานี
11 พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย-เกาหลี
ปี พ.ศ. 2547
12 วิวัฒนาการของคำประสมในภาษาไทย
13 การศึกษาคำซ้ำเสริมรูปในภาษาไทย
14 ทัศนคติของบุคลากรโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จังหวัดเชียงราย ต่อระบบการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล