ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พุฒิพงศ์ วรวุฒิ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 22
2 วิทยา ยศยิ่งยวด 3
3 พูนสุข มโนมัยอุดม 2
4 ประคอง ชอบเสียง 2
5 คัคนางค์ มณีศรี 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
7 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
9 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
10 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
12 สุภี นุชนารถ 1
13 วิไล ชินธเนศ 1
14 อมรา ช้างทรัพย์ 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
17 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
18 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
19 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
20 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
21 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
22 อุทัย บุญประเสริฐ 1
23 สุนีย์ วิบูลย์ลักษณากุล 1
24 Somying Tumwasorn 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
27 พิภพ พรหมสุทธิรักษ์ 1
28 สุวิชา ทองสิมา 1
29 เพ็ญจันทร์ วชีโรดม 1
30 วัลลภ แย้มเหมือน 1
31 สมพร พรมดี 1
32 นิกร ดุสิตสิน 1
33 สายฝน ควรผดุง 1
34 พัชนี สาขากร 1
35 สิริพร สิวราวุฒิ 1
36 เพ็ญศิริ เอื้องอุดม 1
37 สำเริง แย้มโสภี 1
38 ธวัชชัย สันติสุข 1
39 วีระวรรณ จุลเกษม 1
40 Boonchai Sangpetngam 1
41 พัชนี สิงห์อาษา 1
42 ประมวล วีรุตมเสน 1
43 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
44 มณี วิทิตหิรัญกุล 1
45 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
46 ยุทธนา สมิตะสิริ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
48 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
49 บรรจง คณะวรรณ 1
50 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
51 Ampa Luiengpirom 1
52 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
53 มยุรี ตันติสิระ 1
54 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
55 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
56 Garnpimol C. Ritthidej 1
57 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
58 Vimolmas Lipipun 1
59 Naiyana Chaiyabutr 1
60 Sompol Sanguanrungsirikul 1
61 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
62 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
63 วิมล เหมะจันทร 1
64 สุมา เมืองใย 1
65 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
66 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
67 Puttipongse Varavudhi 1
68 Kitpramuk Tantayaporn 1
69 ละอองทิพย์ เหมะ 1
70 Sumphan Wongseripipatana 1
71 Supa Chantharasakul 1
72 ศิริชัย ศิริกายะ 1
73 Vanida Chantarateptawan 1
74 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
75 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
76 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
77 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
78 Chalermpol Leevailoj 1
79 ฉัตรสุดา หิญชีระนันทน์ 1
80 Srilert Chotpantarat 1
81 กาญจนา แก้วเทพ 1
82 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
83 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
84 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
85 Panee Boonthavi 1
86 Kittisak Likhitwitayawuid 1
87 วัฒนชัย สมิทธากร 1
88 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
89 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
90 Jaitip Paiboon 1
91 Wilai Anomasiri 1
92 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
93 วาสนา เสียงดัง 1
94 กำจัด มงคลกุล 1
95 นภสร โกวรรธนะกุล 1
96 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
97 วินัย งามแสง 1
98 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
99 สุมิตรา พูลทอง 1
100 รุ่งราวี ทองกันยา 1
101 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
102 Yeshey Penjor 1
103 Phanphen Wattanaarsakit 1
104 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
105 Chayaporn Supachartwong 1
106 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
107 Anawatch Mitpratan 1
108 สิทธิพร แอกทอง 1
109 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
110 Jittima Chatchawansaisin 1
111 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
112 Chonticha Srisawang 1
113 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
114 ชอุ่ม มลิลา 1
115 ๋Janes, Gavin W. 1
116 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
117 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
118 กมลชนก ยวดยง 1
119 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
120 สุวดี ยาป่าคาย 1
121 Thanathon Sesuk 1
122 Pantharee Boonsatorn 1
123 ศุกันยา ห้วยผัด 1
124 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
125 Thada Jirajaras 1
126 เอกชัย อดุลยธรรม 1
127 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
128 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
129 Chakkaphan Sutthirat 1
130 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
131 พรรณี กาญจนพลู 1
132 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
133 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
134 Pornpimol Muanjai 1
135 ธีรวรรณ เจตะสานนท์ 1
136 Waraporn Siriterm 1
137 Kasidit Nootong 1
138 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
139 วันดี ภิญญาวัธน์ 1
140 ไววิทย์ พุทธารี 1
141 หทัยทิพย์ จูแรงบุญ 1
142 Varunee Padmasankh 1
143 วนิดา โพธารามิก 1
144 วรรณภา เศรษฐีธรรม 1
145 Rajalida Lipikorn 1
146 Walaisiri Muangsiri 1
147 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
148 ประสงค์ หลำสะอาด 1
149 กาญจนา วุฒิชัยถาวร 1
150 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
151 เบญจา แสงวรา 1
152 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 1
153 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
154 ยุพาพร ไชยสีหา 1
155 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
156 ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล 1
157 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
158 ประธาน ดาบเพชร 1
159 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 1
160 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
161 Acom Sornsute 1
162 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
163 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
164 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
165 Chariya Uiyyasathian 1
166 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
167 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
168 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
169 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
170 สมชัย วัฒนการุณ 1
171 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
172 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
173 วัฒนา แซ่โหลว 1
174 อวย เกตุสิงห์ 1
175 นุชจรินทร์ แกล้วกล้า 1
176 Suchin Arunsawatwong 1
177 กระมล ทองธรรมชาติ 1
178 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
179 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
180 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 2
3 2535 3
4 2531 1
5 2527 1
6 2522 3
7 2520 2
8 2519 1
9 2518 2
10 2517 2
11 2516 3
12 2515 1
13 2513 3
14 2512 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2539
2 รูปแบบการหลั่งโปรแลคตินและไทรอยด์ฮอร์โมนในลิงแสม (Macaca fascicularis) เพศเมียสูงอายุที่ได้รับมอร์ฟีนอย่างต่อเนื่อง
3 ผลกระทบระยะยาวของอีสตราดิออลวาเลอเรทต่อสมดุลย์แคลเซียม และรูปแบบการหลั่งโปรแลกตินในลิงแสม (Macaca fascicularis) เพศเมียสูงอายุ
ปี พ.ศ. 2535
4 การเปลี่ยนแปลงระดับของฮอร์โมนเพศและไทรอกซินในซีรัม ของลิงหางยาวเพศเมียวัยรุ่น (Macaca fascicularis)
5 ผลกระทบระยะยาวของมอร์ฟินไฮโดรคลอไรด์ ต่อฮอร์โมนฮีสตราดิออล, โปรเจสเตอโรน, โปรแลกติน, คอร์ดิซอล ในซีรัม และ พฤติกรรมทางเพศของลิงหางยาว (Macaca fascicularis) เพศเมียที่โตเต็มวัย
6 ระดับโปรแลกตินไทโรโทรฟินและไทรอยด์ฮอร์โมนในซีรัม ของลิงหางยาวเพศเมียขณะ เลี้ยงลูกอ่อน และผลกระทบของโบรโมคริปติน ที่มีต่อการหลั่งฮอร์โมนและการสร้างน้ำนม
ปี พ.ศ. 2531
7 การชักนำให้เกิดภาวะไฮโปไทรอยด์ด้วยยาเมทิมาโซลและความสัมพันธ์ ระหว่างฮอรณ์โมนไทรอกซิน และภาวะการเจริญพันธุ์ในลิงหางยาว (Macaca Fascicularis) เพศเมีย
ปี พ.ศ. 2527
8 การตรวจหา mCG โดยวิธีฮีแมกลูติเนชั่น อินฮิบิชั่น และแบบของอิสโตรนในปัสสาวะขณะตั้งครรภ์ในลิงแสม (Macaca fascicularis)
ปี พ.ศ. 2522
9 บทบาทของกลุ่มฮอร์โมนจากต่อมไพเนียลที่มีต่อศูนย์ประสาทสมองที่ควบคุมการตกไข่และวงสืบพันธุ์ของแฮมสเตอร์สีทองเพศเมียที่โตเต็มวัย
10 การชักนำการเกิดเดซิดูอะไลเซชั่นในแฮมสเตอร์สีทองท้องเทียม โดยการฉีดสารฮีสตามีนรีลีสเสอร์และพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟา เข้าช่องท้อง
11 เปรียบเทียบผลของการฝังฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน อัดรีนัลคอร์ติคอยส์และเมลาโตนิน ที่มีต่อศูนย์ประสาทส่วนไฮโปทาลามัส และบริเวณอื่นของสมองที่ควบคุมการตกไข่โดยเฉียบพลัน ในแฮมสเตอร์สีทอง
ปี พ.ศ. 2520
12 สรีรวิทยาของการสืบพันธุ์ของกระแตเพศผู้ (Tupaia glis ferruginea Raffles) โตเต็มวัยที่ตรวจพบตามธรรมชาติ
13 ความสัมพันธ์ระหว่างต่อมใต้สมองส่วนหน้า ต่อมไทรอยด์ และต่อมน้ำนม ของกระแต (Tupaia glis ferruginea Raffles) เพศเมียที่โตเต็มวัยที่พบตามธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2519
14 สรีรวิทยาของการสืบพันธุ์ของกระแตเพศเมียที่โตเต็มวัยซึ่งพบในธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2518
15 ระยะเวลาที่ตัวอสุจิหมดและการสร้างความต้านทาน ของร่างกายต่อตัวอสุจิภายหลังการทำหมันในผู้ชายไทย
16 บทบาทของโปรสแตกแกลนดินต่อการคลอดในหนู
ปี พ.ศ. 2517
17 ผลของโมโนเอมีนส์บางชนิดในหนูขาวตัวเมียแรกเกิดที่มีต่อดีฟเฟอเรนชิเอชั่น ของสมองส่วนไฮโปทาลามัสที่ควบคุมการสืบพันธุ์
18 ผลของโกนาโดโทรฟินและโกรธฮอร์โมน ที่มีต่อกลไกย้อนกลับช่วงสั้นในหนูขาวที่ยังเติบโตไม่เต็มวัย
ปี พ.ศ. 2516
19 การเปลี่ยนแปลงของรังไข่ และเนื้อเยื่อเอ็นโดมีเตรียมในผนังมดลูกของแม่ลิงแสมระหว่างเลี้ยงลูกอ่อน
20 ประสิทธิผลเปรียบเทียบของฮอร์โมนเมลาโตนิน, เซอโรโตนิน และเนื้อเยื่อของต่อมไพเนียลลิง ที่ถูกดูดน้ำออกโดยวิธีไลโอฟีไลเซชั่น ที่มีต่อหน้าที่การทำงานของต่อมใต้สมองส่วนหน้า และรังไข่ในหนูขาวตัวเมียที่โตเต็มที่แล้ว
21 ผลของตัวกำเนิดโดปามีน (แอล-โดปา) อินโดลามีนส์และตัวห้ามเอนไซม์ โมโนอมีนส์ออกซิเดส ทีมีต่อระบบประสาทส่วนกลาง ที่ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนโกนาโดโทรฟิน จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า การปล่อยฮอร์โมนอีสโตรเจนจากรังไข่ และการฝังตัวของตัวอ่อน ในหนูขาวที่ตั้งครรภ์ขณะมีลูกอ่
ปี พ.ศ. 2515
22 ประสิทธิผลเปรียบเทียบของฮอร์โมนจากรังไข่และต่อมหมวกไต ที่มีต่อการชักนำให้ตกไข่ในแฮมสเตอร์สีทองที่ถูกฉีดด้วยฟีนอบาร์บิทอล หรือถูกตัดต่อมใต้สมอง
ปี พ.ศ. 2513
23 การศึกษากลไกของการเสื่อมของต่อมคอร์ปัสลูเตียมในหนูขาว
24 การวิเคราะห์หาปริมาณของฮอร์โมน FSH, LH และ Prolactin จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าของหนูขาวในระยะแรกของการตั้งครรภ์, ในระยะให้นมและระยะตั้งครรภ์ในระหว่างให้นม
25 ผลของยากดประสาทชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อการทำงานของคอร์ปัสลูเตียม และต่อฮอร์โมนที่จำเป็นสำหรับการฝังตัวของตัวอ่อน ในโกลเดนแฮมสเตอร์
ปี พ.ศ. 2512
26 ผลของฮอร์โมนแอนโดรเจนสที่มีต่อการฝังตัวของตัวอ่อนที่ผนังมดลูก ของหนูขาว ซึ่งตัดรังไข่ทิ้ง และฉีดโปรเจสเตอรโรนช่วย
27 ผลของสารเคมีบางชนิดที่มีต่อการฝังตัวของตัวอ่อน ที่ผนังมดลูกของแม่หนูขาว ขณะที่ถูกชักนำให้เกิดยืดเวลาการฝังตัวของตัวอ่อน
28 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการปรากฏของ polyovular follicles ในรังไข่ของหนูขาวเพศเมีย
29 ผลของฮอร์โมนแอนโดรเจนสที่มีต่อการฝังตัวของตัวอ่อนที่ผนังมดลูก ของหนูขาว ซึ่งตัดรังไข่ทิ้ง และฉีดโปรเจสเตอรโรนช่วย