ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พุฒิพงศ์ วรวุฒิ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 22
2 วิทยา ยศยิ่งยวด 3
3 พูนสุข มโนมัยอุดม 2
4 ประคอง ชอบเสียง 2
5 Chalermpol Leevailoj 1
6 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
7 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
8 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
9 Srilert Chotpantarat 1
10 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
11 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
12 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
13 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
14 Boonchai Sangpetngam 1
15 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
16 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
17 Jaitip Paiboon 1
18 Wilai Anomasiri 1
19 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
20 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
21 กาญจนา แก้วเทพ 1
22 Vanida Chantarateptawan 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
24 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
25 ศิริชัย ศิริกายะ 1
26 Somying Tumwasorn 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
28 สุภี นุชนารถ 1
29 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
30 อมรา ช้างทรัพย์ 1
31 สุนีย์ วิบูลย์ลักษณากุล 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
33 วีระวรรณ จุลเกษม 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
35 พัชนี สิงห์อาษา 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
37 คัคนางค์ มณีศรี 1
38 อุทัย บุญประเสริฐ 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
40 วัฒนชัย สมิทธากร 1
41 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
43 วิไล ชินธเนศ 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
45 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
46 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
47 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
48 Panee Boonthavi 1
49 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
50 Pantharee Boonsatorn 1
51 ศุกันยา ห้วยผัด 1
52 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
53 พรรณี กาญจนพลู 1
54 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
55 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
56 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
57 วิมล เหมะจันทร 1
58 สุมา เมืองใย 1
59 Thanathon Sesuk 1
60 สุวดี ยาป่าคาย 1
61 เอกชัย อดุลยธรรม 1
62 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
63 Pornpimol Muanjai 1
64 ธีรวรรณ เจตะสานนท์ 1
65 Thada Jirajaras 1
66 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
67 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
68 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
69 กมลชนก ยวดยง 1
70 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
71 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
72 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
73 Garnpimol C. Ritthidej 1
74 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
75 Vimolmas Lipipun 1
76 Sumphan Wongseripipatana 1
77 Supa Chantharasakul 1
78 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
79 ธวัชชัย สันติสุข 1
80 Kittisak Likhitwitayawuid 1
81 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
82 มยุรี ตันติสิระ 1
83 Sompol Sanguanrungsirikul 1
84 Puttipongse Varavudhi 1
85 Kitpramuk Tantayaporn 1
86 ละอองทิพย์ เหมะ 1
87 Naiyana Chaiyabutr 1
88 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
89 บรรจง คณะวรรณ 1
90 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
91 Ampa Luiengpirom 1
92 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
93 ยุทธนา สมิตะสิริ 1
94 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
95 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
96 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
97 Chariya Uiyyasathian 1
98 Kasidit Nootong 1
99 Waraporn Siriterm 1
100 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
101 Anawatch Mitpratan 1
102 สิทธิพร แอกทอง 1
103 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
104 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
105 กระมล ทองธรรมชาติ 1
106 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
107 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
108 Suchin Arunsawatwong 1
109 สมชัย วัฒนการุณ 1
110 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
111 Acom Sornsute 1
112 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
113 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
114 Chayaporn Supachartwong 1
115 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
116 รุ่งราวี ทองกันยา 1
117 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
118 Yeshey Penjor 1
119 สุมิตรา พูลทอง 1
120 ชอุ่ม มลิลา 1
121 ๋Janes, Gavin W. 1
122 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
123 Chakkaphan Sutthirat 1
124 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
125 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
126 กำจัด มงคลกุล 1
127 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
128 Chonticha Srisawang 1
129 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
130 Jittima Chatchawansaisin 1
131 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
132 Phanphen Wattanaarsakit 1
133 นภสร โกวรรธนะกุล 1
134 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
135 วินัย งามแสง 1
136 นุชจรินทร์ แกล้วกล้า 1
137 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
138 ฉัตรสุดา หิญชีระนันทน์ 1
139 สายฝน ควรผดุง 1
140 พัชนี สาขากร 1
141 สิริพร สิวราวุฒิ 1
142 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
143 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 1
144 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
145 เบญจา แสงวรา 1
146 วาสนา เสียงดัง 1
147 นิกร ดุสิตสิน 1
148 สมพร พรมดี 1
149 สำเริง แย้มโสภี 1
150 มณี วิทิตหิรัญกุล 1
151 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
152 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
153 เพ็ญศิริ เอื้องอุดม 1
154 วัลลภ แย้มเหมือน 1
155 พิภพ พรหมสุทธิรักษ์ 1
156 สุวิชา ทองสิมา 1
157 เพ็ญจันทร์ วชีโรดม 1
158 กาญจนา วุฒิชัยถาวร 1
159 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
160 วรรณภา เศรษฐีธรรม 1
161 Rajalida Lipikorn 1
162 Walaisiri Muangsiri 1
163 วนิดา โพธารามิก 1
164 ประธาน ดาบเพชร 1
165 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 1
166 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
167 วัฒนา แซ่โหลว 1
168 อวย เกตุสิงห์ 1
169 Varunee Padmasankh 1
170 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
171 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
172 ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล 1
173 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
174 ยุพาพร ไชยสีหา 1
175 ประสงค์ หลำสะอาด 1
176 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
177 วันดี ภิญญาวัธน์ 1
178 ไววิทย์ พุทธารี 1
179 หทัยทิพย์ จูแรงบุญ 1
180 ประมวล วีรุตมเสน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 2
3 2535 3
4 2531 1
5 2527 1
6 2522 3
7 2520 2
8 2519 1
9 2518 2
10 2517 2
11 2516 3
12 2515 1
13 2513 3
14 2512 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2539
2 รูปแบบการหลั่งโปรแลคตินและไทรอยด์ฮอร์โมนในลิงแสม (Macaca fascicularis) เพศเมียสูงอายุที่ได้รับมอร์ฟีนอย่างต่อเนื่อง
3 ผลกระทบระยะยาวของอีสตราดิออลวาเลอเรทต่อสมดุลย์แคลเซียม และรูปแบบการหลั่งโปรแลกตินในลิงแสม (Macaca fascicularis) เพศเมียสูงอายุ
ปี พ.ศ. 2535
4 การเปลี่ยนแปลงระดับของฮอร์โมนเพศและไทรอกซินในซีรัม ของลิงหางยาวเพศเมียวัยรุ่น (Macaca fascicularis)
5 ผลกระทบระยะยาวของมอร์ฟินไฮโดรคลอไรด์ ต่อฮอร์โมนฮีสตราดิออล, โปรเจสเตอโรน, โปรแลกติน, คอร์ดิซอล ในซีรัม และ พฤติกรรมทางเพศของลิงหางยาว (Macaca fascicularis) เพศเมียที่โตเต็มวัย
6 ระดับโปรแลกตินไทโรโทรฟินและไทรอยด์ฮอร์โมนในซีรัม ของลิงหางยาวเพศเมียขณะ เลี้ยงลูกอ่อน และผลกระทบของโบรโมคริปติน ที่มีต่อการหลั่งฮอร์โมนและการสร้างน้ำนม
ปี พ.ศ. 2531
7 การชักนำให้เกิดภาวะไฮโปไทรอยด์ด้วยยาเมทิมาโซลและความสัมพันธ์ ระหว่างฮอรณ์โมนไทรอกซิน และภาวะการเจริญพันธุ์ในลิงหางยาว (Macaca Fascicularis) เพศเมีย
ปี พ.ศ. 2527
8 การตรวจหา mCG โดยวิธีฮีแมกลูติเนชั่น อินฮิบิชั่น และแบบของอิสโตรนในปัสสาวะขณะตั้งครรภ์ในลิงแสม (Macaca fascicularis)
ปี พ.ศ. 2522
9 บทบาทของกลุ่มฮอร์โมนจากต่อมไพเนียลที่มีต่อศูนย์ประสาทสมองที่ควบคุมการตกไข่และวงสืบพันธุ์ของแฮมสเตอร์สีทองเพศเมียที่โตเต็มวัย
10 การชักนำการเกิดเดซิดูอะไลเซชั่นในแฮมสเตอร์สีทองท้องเทียม โดยการฉีดสารฮีสตามีนรีลีสเสอร์และพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟา เข้าช่องท้อง
11 เปรียบเทียบผลของการฝังฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน อัดรีนัลคอร์ติคอยส์และเมลาโตนิน ที่มีต่อศูนย์ประสาทส่วนไฮโปทาลามัส และบริเวณอื่นของสมองที่ควบคุมการตกไข่โดยเฉียบพลัน ในแฮมสเตอร์สีทอง
ปี พ.ศ. 2520
12 สรีรวิทยาของการสืบพันธุ์ของกระแตเพศผู้ (Tupaia glis ferruginea Raffles) โตเต็มวัยที่ตรวจพบตามธรรมชาติ
13 ความสัมพันธ์ระหว่างต่อมใต้สมองส่วนหน้า ต่อมไทรอยด์ และต่อมน้ำนม ของกระแต (Tupaia glis ferruginea Raffles) เพศเมียที่โตเต็มวัยที่พบตามธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2519
14 สรีรวิทยาของการสืบพันธุ์ของกระแตเพศเมียที่โตเต็มวัยซึ่งพบในธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2518
15 ระยะเวลาที่ตัวอสุจิหมดและการสร้างความต้านทาน ของร่างกายต่อตัวอสุจิภายหลังการทำหมันในผู้ชายไทย
16 บทบาทของโปรสแตกแกลนดินต่อการคลอดในหนู
ปี พ.ศ. 2517
17 ผลของโมโนเอมีนส์บางชนิดในหนูขาวตัวเมียแรกเกิดที่มีต่อดีฟเฟอเรนชิเอชั่น ของสมองส่วนไฮโปทาลามัสที่ควบคุมการสืบพันธุ์
18 ผลของโกนาโดโทรฟินและโกรธฮอร์โมน ที่มีต่อกลไกย้อนกลับช่วงสั้นในหนูขาวที่ยังเติบโตไม่เต็มวัย
ปี พ.ศ. 2516
19 การเปลี่ยนแปลงของรังไข่ และเนื้อเยื่อเอ็นโดมีเตรียมในผนังมดลูกของแม่ลิงแสมระหว่างเลี้ยงลูกอ่อน
20 ประสิทธิผลเปรียบเทียบของฮอร์โมนเมลาโตนิน, เซอโรโตนิน และเนื้อเยื่อของต่อมไพเนียลลิง ที่ถูกดูดน้ำออกโดยวิธีไลโอฟีไลเซชั่น ที่มีต่อหน้าที่การทำงานของต่อมใต้สมองส่วนหน้า และรังไข่ในหนูขาวตัวเมียที่โตเต็มที่แล้ว
21 ผลของตัวกำเนิดโดปามีน (แอล-โดปา) อินโดลามีนส์และตัวห้ามเอนไซม์ โมโนอมีนส์ออกซิเดส ทีมีต่อระบบประสาทส่วนกลาง ที่ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนโกนาโดโทรฟิน จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า การปล่อยฮอร์โมนอีสโตรเจนจากรังไข่ และการฝังตัวของตัวอ่อน ในหนูขาวที่ตั้งครรภ์ขณะมีลูกอ่
ปี พ.ศ. 2515
22 ประสิทธิผลเปรียบเทียบของฮอร์โมนจากรังไข่และต่อมหมวกไต ที่มีต่อการชักนำให้ตกไข่ในแฮมสเตอร์สีทองที่ถูกฉีดด้วยฟีนอบาร์บิทอล หรือถูกตัดต่อมใต้สมอง
ปี พ.ศ. 2513
23 การศึกษากลไกของการเสื่อมของต่อมคอร์ปัสลูเตียมในหนูขาว
24 การวิเคราะห์หาปริมาณของฮอร์โมน FSH, LH และ Prolactin จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าของหนูขาวในระยะแรกของการตั้งครรภ์, ในระยะให้นมและระยะตั้งครรภ์ในระหว่างให้นม
25 ผลของยากดประสาทชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อการทำงานของคอร์ปัสลูเตียม และต่อฮอร์โมนที่จำเป็นสำหรับการฝังตัวของตัวอ่อน ในโกลเดนแฮมสเตอร์
ปี พ.ศ. 2512
26 ผลของฮอร์โมนแอนโดรเจนสที่มีต่อการฝังตัวของตัวอ่อนที่ผนังมดลูก ของหนูขาว ซึ่งตัดรังไข่ทิ้ง และฉีดโปรเจสเตอรโรนช่วย
27 ผลของสารเคมีบางชนิดที่มีต่อการฝังตัวของตัวอ่อน ที่ผนังมดลูกของแม่หนูขาว ขณะที่ถูกชักนำให้เกิดยืดเวลาการฝังตัวของตัวอ่อน
28 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการปรากฏของ polyovular follicles ในรังไข่ของหนูขาวเพศเมีย
29 ผลของฮอร์โมนแอนโดรเจนสที่มีต่อการฝังตัวของตัวอ่อนที่ผนังมดลูก ของหนูขาว ซึ่งตัดรังไข่ทิ้ง และฉีดโปรเจสเตอรโรนช่วย