ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พุฒิพงศ์ วรวุฒิ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 22
2 วิทยา ยศยิ่งยวด 3
3 พูนสุข มโนมัยอุดม 2
4 ประคอง ชอบเสียง 2
5 วีระวรรณ จุลเกษม 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
8 ธวัชชัย สันติสุข 1
9 พัชนี สิงห์อาษา 1
10 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
11 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
12 ยุทธนา สมิตะสิริ 1
13 สุนีย์ วิบูลย์ลักษณากุล 1
14 ประมวล วีรุตมเสน 1
15 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
17 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
18 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
19 วิไล ชินธเนศ 1
20 คัคนางค์ มณีศรี 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
22 สุภี นุชนารถ 1
23 มณี วิทิตหิรัญกุล 1
24 อมรา ช้างทรัพย์ 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
26 วัลลภ แย้มเหมือน 1
27 เบญจา แสงวรา 1
28 วาสนา เสียงดัง 1
29 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 1
30 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
31 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
32 กาญจนา วุฒิชัยถาวร 1
33 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
34 ยุพาพร ไชยสีหา 1
35 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
36 ฉัตรสุดา หิญชีระนันทน์ 1
37 สายฝน ควรผดุง 1
38 สุวิชา ทองสิมา 1
39 เพ็ญจันทร์ วชีโรดม 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
41 เพ็ญศิริ เอื้องอุดม 1
42 พิภพ พรหมสุทธิรักษ์ 1
43 สมพร พรมดี 1
44 พัชนี สาขากร 1
45 สิริพร สิวราวุฒิ 1
46 นิกร ดุสิตสิน 1
47 สำเริง แย้มโสภี 1
48 Somying Tumwasorn 1
49 Panee Boonthavi 1
50 Kittisak Likhitwitayawuid 1
51 Supa Chantharasakul 1
52 Sumphan Wongseripipatana 1
53 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
54 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
55 Jaitip Paiboon 1
56 Wilai Anomasiri 1
57 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
58 วัฒนชัย สมิทธากร 1
59 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
60 Garnpimol C. Ritthidej 1
61 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
62 Ampa Luiengpirom 1
63 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
64 Naiyana Chaiyabutr 1
65 บรรจง คณะวรรณ 1
66 มยุรี ตันติสิระ 1
67 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
68 Vimolmas Lipipun 1
69 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
70 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
71 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
72 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
73 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
74 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
75 Boonchai Sangpetngam 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
77 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
79 ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล 1
80 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
81 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
82 Chalermpol Leevailoj 1
83 Vanida Chantarateptawan 1
84 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
85 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
86 กาญจนา แก้วเทพ 1
87 ศิริชัย ศิริกายะ 1
88 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
89 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
90 Srilert Chotpantarat 1
91 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
92 อุทัย บุญประเสริฐ 1
93 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
94 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
95 Chakkaphan Sutthirat 1
96 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
97 ๋Janes, Gavin W. 1
98 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
99 พรรณี กาญจนพลู 1
100 วิมล เหมะจันทร 1
101 สุมา เมืองใย 1
102 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
103 ชอุ่ม มลิลา 1
104 รุ่งราวี ทองกันยา 1
105 นภสร โกวรรธนะกุล 1
106 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
107 วินัย งามแสง 1
108 Phanphen Wattanaarsakit 1
109 กำจัด มงคลกุล 1
110 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
111 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
112 Yeshey Penjor 1
113 สุมิตรา พูลทอง 1
114 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
115 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
116 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
117 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
118 กมลชนก ยวดยง 1
119 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
120 สุวดี ยาป่าคาย 1
121 Thanathon Sesuk 1
122 Pantharee Boonsatorn 1
123 ศุกันยา ห้วยผัด 1
124 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
125 Thada Jirajaras 1
126 เอกชัย อดุลยธรรม 1
127 Kitpramuk Tantayaporn 1
128 ละอองทิพย์ เหมะ 1
129 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
130 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
131 Puttipongse Varavudhi 1
132 Sompol Sanguanrungsirikul 1
133 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
134 Pornpimol Muanjai 1
135 ธีรวรรณ เจตะสานนท์ 1
136 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
137 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
138 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
139 วัฒนา แซ่โหลว 1
140 อวย เกตุสิงห์ 1
141 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 1
142 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
143 นุชจรินทร์ แกล้วกล้า 1
144 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
145 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
146 Suchin Arunsawatwong 1
147 ประธาน ดาบเพชร 1
148 วรรณภา เศรษฐีธรรม 1
149 วันดี ภิญญาวัธน์ 1
150 ไววิทย์ พุทธารี 1
151 หทัยทิพย์ จูแรงบุญ 1
152 ประสงค์ หลำสะอาด 1
153 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
154 Varunee Padmasankh 1
155 Rajalida Lipikorn 1
156 Walaisiri Muangsiri 1
157 วนิดา โพธารามิก 1
158 กระมล ทองธรรมชาติ 1
159 สมชัย วัฒนการุณ 1
160 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
161 Anawatch Mitpratan 1
162 สิทธิพร แอกทอง 1
163 Waraporn Siriterm 1
164 Chayaporn Supachartwong 1
165 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
166 Chonticha Srisawang 1
167 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
168 Jittima Chatchawansaisin 1
169 Kasidit Nootong 1
170 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
171 Acom Sornsute 1
172 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
173 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
174 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
175 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
176 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
177 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
178 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
179 Chariya Uiyyasathian 1
180 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 2
3 2535 3
4 2531 1
5 2527 1
6 2522 3
7 2520 2
8 2519 1
9 2518 2
10 2517 2
11 2516 3
12 2515 1
13 2513 3
14 2512 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2539
2 รูปแบบการหลั่งโปรแลคตินและไทรอยด์ฮอร์โมนในลิงแสม (Macaca fascicularis) เพศเมียสูงอายุที่ได้รับมอร์ฟีนอย่างต่อเนื่อง
3 ผลกระทบระยะยาวของอีสตราดิออลวาเลอเรทต่อสมดุลย์แคลเซียม และรูปแบบการหลั่งโปรแลกตินในลิงแสม (Macaca fascicularis) เพศเมียสูงอายุ
ปี พ.ศ. 2535
4 การเปลี่ยนแปลงระดับของฮอร์โมนเพศและไทรอกซินในซีรัม ของลิงหางยาวเพศเมียวัยรุ่น (Macaca fascicularis)
5 ผลกระทบระยะยาวของมอร์ฟินไฮโดรคลอไรด์ ต่อฮอร์โมนฮีสตราดิออล, โปรเจสเตอโรน, โปรแลกติน, คอร์ดิซอล ในซีรัม และ พฤติกรรมทางเพศของลิงหางยาว (Macaca fascicularis) เพศเมียที่โตเต็มวัย
6 ระดับโปรแลกตินไทโรโทรฟินและไทรอยด์ฮอร์โมนในซีรัม ของลิงหางยาวเพศเมียขณะ เลี้ยงลูกอ่อน และผลกระทบของโบรโมคริปติน ที่มีต่อการหลั่งฮอร์โมนและการสร้างน้ำนม
ปี พ.ศ. 2531
7 การชักนำให้เกิดภาวะไฮโปไทรอยด์ด้วยยาเมทิมาโซลและความสัมพันธ์ ระหว่างฮอรณ์โมนไทรอกซิน และภาวะการเจริญพันธุ์ในลิงหางยาว (Macaca Fascicularis) เพศเมีย
ปี พ.ศ. 2527
8 การตรวจหา mCG โดยวิธีฮีแมกลูติเนชั่น อินฮิบิชั่น และแบบของอิสโตรนในปัสสาวะขณะตั้งครรภ์ในลิงแสม (Macaca fascicularis)
ปี พ.ศ. 2522
9 บทบาทของกลุ่มฮอร์โมนจากต่อมไพเนียลที่มีต่อศูนย์ประสาทสมองที่ควบคุมการตกไข่และวงสืบพันธุ์ของแฮมสเตอร์สีทองเพศเมียที่โตเต็มวัย
10 การชักนำการเกิดเดซิดูอะไลเซชั่นในแฮมสเตอร์สีทองท้องเทียม โดยการฉีดสารฮีสตามีนรีลีสเสอร์และพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟา เข้าช่องท้อง
11 เปรียบเทียบผลของการฝังฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน อัดรีนัลคอร์ติคอยส์และเมลาโตนิน ที่มีต่อศูนย์ประสาทส่วนไฮโปทาลามัส และบริเวณอื่นของสมองที่ควบคุมการตกไข่โดยเฉียบพลัน ในแฮมสเตอร์สีทอง
ปี พ.ศ. 2520
12 สรีรวิทยาของการสืบพันธุ์ของกระแตเพศผู้ (Tupaia glis ferruginea Raffles) โตเต็มวัยที่ตรวจพบตามธรรมชาติ
13 ความสัมพันธ์ระหว่างต่อมใต้สมองส่วนหน้า ต่อมไทรอยด์ และต่อมน้ำนม ของกระแต (Tupaia glis ferruginea Raffles) เพศเมียที่โตเต็มวัยที่พบตามธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2519
14 สรีรวิทยาของการสืบพันธุ์ของกระแตเพศเมียที่โตเต็มวัยซึ่งพบในธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2518
15 ระยะเวลาที่ตัวอสุจิหมดและการสร้างความต้านทาน ของร่างกายต่อตัวอสุจิภายหลังการทำหมันในผู้ชายไทย
16 บทบาทของโปรสแตกแกลนดินต่อการคลอดในหนู
ปี พ.ศ. 2517
17 ผลของโมโนเอมีนส์บางชนิดในหนูขาวตัวเมียแรกเกิดที่มีต่อดีฟเฟอเรนชิเอชั่น ของสมองส่วนไฮโปทาลามัสที่ควบคุมการสืบพันธุ์
18 ผลของโกนาโดโทรฟินและโกรธฮอร์โมน ที่มีต่อกลไกย้อนกลับช่วงสั้นในหนูขาวที่ยังเติบโตไม่เต็มวัย
ปี พ.ศ. 2516
19 การเปลี่ยนแปลงของรังไข่ และเนื้อเยื่อเอ็นโดมีเตรียมในผนังมดลูกของแม่ลิงแสมระหว่างเลี้ยงลูกอ่อน
20 ประสิทธิผลเปรียบเทียบของฮอร์โมนเมลาโตนิน, เซอโรโตนิน และเนื้อเยื่อของต่อมไพเนียลลิง ที่ถูกดูดน้ำออกโดยวิธีไลโอฟีไลเซชั่น ที่มีต่อหน้าที่การทำงานของต่อมใต้สมองส่วนหน้า และรังไข่ในหนูขาวตัวเมียที่โตเต็มที่แล้ว
21 ผลของตัวกำเนิดโดปามีน (แอล-โดปา) อินโดลามีนส์และตัวห้ามเอนไซม์ โมโนอมีนส์ออกซิเดส ทีมีต่อระบบประสาทส่วนกลาง ที่ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนโกนาโดโทรฟิน จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า การปล่อยฮอร์โมนอีสโตรเจนจากรังไข่ และการฝังตัวของตัวอ่อน ในหนูขาวที่ตั้งครรภ์ขณะมีลูกอ่
ปี พ.ศ. 2515
22 ประสิทธิผลเปรียบเทียบของฮอร์โมนจากรังไข่และต่อมหมวกไต ที่มีต่อการชักนำให้ตกไข่ในแฮมสเตอร์สีทองที่ถูกฉีดด้วยฟีนอบาร์บิทอล หรือถูกตัดต่อมใต้สมอง
ปี พ.ศ. 2513
23 การศึกษากลไกของการเสื่อมของต่อมคอร์ปัสลูเตียมในหนูขาว
24 การวิเคราะห์หาปริมาณของฮอร์โมน FSH, LH และ Prolactin จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าของหนูขาวในระยะแรกของการตั้งครรภ์, ในระยะให้นมและระยะตั้งครรภ์ในระหว่างให้นม
25 ผลของยากดประสาทชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อการทำงานของคอร์ปัสลูเตียม และต่อฮอร์โมนที่จำเป็นสำหรับการฝังตัวของตัวอ่อน ในโกลเดนแฮมสเตอร์
ปี พ.ศ. 2512
26 ผลของฮอร์โมนแอนโดรเจนสที่มีต่อการฝังตัวของตัวอ่อนที่ผนังมดลูก ของหนูขาว ซึ่งตัดรังไข่ทิ้ง และฉีดโปรเจสเตอรโรนช่วย
27 ผลของสารเคมีบางชนิดที่มีต่อการฝังตัวของตัวอ่อน ที่ผนังมดลูกของแม่หนูขาว ขณะที่ถูกชักนำให้เกิดยืดเวลาการฝังตัวของตัวอ่อน
28 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการปรากฏของ polyovular follicles ในรังไข่ของหนูขาวเพศเมีย
29 ผลของฮอร์โมนแอนโดรเจนสที่มีต่อการฝังตัวของตัวอ่อนที่ผนังมดลูก ของหนูขาว ซึ่งตัดรังไข่ทิ้ง และฉีดโปรเจสเตอรโรนช่วย