ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พุฒิพงศ์ วรวุฒิ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 22
2 วิทยา ยศยิ่งยวด 3
3 พูนสุข มโนมัยอุดม 2
4 ประคอง ชอบเสียง 2
5 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
6 วัฒนา แซ่โหลว 1
7 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 1
8 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
9 อวย เกตุสิงห์ 1
10 Suchin Arunsawatwong 1
11 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
12 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
13 ประธาน ดาบเพชร 1
14 นุชจรินทร์ แกล้วกล้า 1
15 Walaisiri Muangsiri 1
16 วันดี ภิญญาวัธน์ 1
17 ไววิทย์ พุทธารี 1
18 หทัยทิพย์ จูแรงบุญ 1
19 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
20 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
21 Varunee Padmasankh 1
22 Rajalida Lipikorn 1
23 กระมล ทองธรรมชาติ 1
24 วนิดา โพธารามิก 1
25 วรรณภา เศรษฐีธรรม 1
26 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
27 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
28 Anawatch Mitpratan 1
29 สิทธิพร แอกทอง 1
30 Waraporn Siriterm 1
31 Chayaporn Supachartwong 1
32 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
33 Chonticha Srisawang 1
34 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
35 Jittima Chatchawansaisin 1
36 Kasidit Nootong 1
37 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
38 Acom Sornsute 1
39 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
40 ประสงค์ หลำสะอาด 1
41 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
42 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
43 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
44 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
45 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
46 Chariya Uiyyasathian 1
47 สมชัย วัฒนการุณ 1
48 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
49 วีระวรรณ จุลเกษม 1
50 Pantharee Boonsatorn 1
51 ศุกันยา ห้วยผัด 1
52 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
53 ธวัชชัย สันติสุข 1
54 ประมวล วีรุตมเสน 1
55 มณี วิทิตหิรัญกุล 1
56 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
57 ยุทธนา สมิตะสิริ 1
58 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
59 Thanathon Sesuk 1
60 สุวดี ยาป่าคาย 1
61 เอกชัย อดุลยธรรม 1
62 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
63 Pornpimol Muanjai 1
64 ธีรวรรณ เจตะสานนท์ 1
65 Thada Jirajaras 1
66 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
67 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
68 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
69 กมลชนก ยวดยง 1
70 สำเริง แย้มโสภี 1
71 เพ็ญศิริ เอื้องอุดม 1
72 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
73 เบญจา แสงวรา 1
74 วาสนา เสียงดัง 1
75 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 1
76 กาญจนา วุฒิชัยถาวร 1
77 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
78 ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล 1
79 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
80 ยุพาพร ไชยสีหา 1
81 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
82 ฉัตรสุดา หิญชีระนันทน์ 1
83 พิภพ พรหมสุทธิรักษ์ 1
84 สุวิชา ทองสิมา 1
85 เพ็ญจันทร์ วชีโรดม 1
86 วัลลภ แย้มเหมือน 1
87 สมพร พรมดี 1
88 นิกร ดุสิตสิน 1
89 สายฝน ควรผดุง 1
90 พัชนี สาขากร 1
91 สิริพร สิวราวุฒิ 1
92 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
93 วินัย งามแสง 1
94 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
95 Srilert Chotpantarat 1
96 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
97 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
98 Chalermpol Leevailoj 1
99 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
100 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
101 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
102 Boonchai Sangpetngam 1
103 ศิริชัย ศิริกายะ 1
104 Vanida Chantarateptawan 1
105 Jaitip Paiboon 1
106 Wilai Anomasiri 1
107 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
108 วัฒนชัย สมิทธากร 1
109 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
110 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
111 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
112 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
113 กาญจนา แก้วเทพ 1
114 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
116 สุภี นุชนารถ 1
117 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
118 อมรา ช้างทรัพย์ 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
121 สุนีย์ วิบูลย์ลักษณากุล 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
123 พัชนี สิงห์อาษา 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
125 คัคนางค์ มณีศรี 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
128 Somying Tumwasorn 1
129 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
130 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
131 อุทัย บุญประเสริฐ 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
133 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
134 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
135 วิไล ชินธเนศ 1
136 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
137 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
138 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
139 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
140 Chakkaphan Sutthirat 1
141 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
142 พรรณี กาญจนพลู 1
143 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
144 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
145 วิมล เหมะจันทร 1
146 สุมา เมืองใย 1
147 ๋Janes, Gavin W. 1
148 ชอุ่ม มลิลา 1
149 กำจัด มงคลกุล 1
150 นภสร โกวรรธนะกุล 1
151 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
152 Phanphen Wattanaarsakit 1
153 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
154 สุมิตรา พูลทอง 1
155 รุ่งราวี ทองกันยา 1
156 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
157 Yeshey Penjor 1
158 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
159 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
160 Garnpimol C. Ritthidej 1
161 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
162 Vimolmas Lipipun 1
163 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
164 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
165 Sumphan Wongseripipatana 1
166 Panee Boonthavi 1
167 Kittisak Likhitwitayawuid 1
168 Supa Chantharasakul 1
169 มยุรี ตันติสิระ 1
170 บรรจง คณะวรรณ 1
171 Puttipongse Varavudhi 1
172 Kitpramuk Tantayaporn 1
173 ละอองทิพย์ เหมะ 1
174 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
175 Sompol Sanguanrungsirikul 1
176 Naiyana Chaiyabutr 1
177 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
178 Ampa Luiengpirom 1
179 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
180 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 2
3 2535 3
4 2531 1
5 2527 1
6 2522 3
7 2520 2
8 2519 1
9 2518 2
10 2517 2
11 2516 3
12 2515 1
13 2513 3
14 2512 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2539
2 รูปแบบการหลั่งโปรแลคตินและไทรอยด์ฮอร์โมนในลิงแสม (Macaca fascicularis) เพศเมียสูงอายุที่ได้รับมอร์ฟีนอย่างต่อเนื่อง
3 ผลกระทบระยะยาวของอีสตราดิออลวาเลอเรทต่อสมดุลย์แคลเซียม และรูปแบบการหลั่งโปรแลกตินในลิงแสม (Macaca fascicularis) เพศเมียสูงอายุ
ปี พ.ศ. 2535
4 การเปลี่ยนแปลงระดับของฮอร์โมนเพศและไทรอกซินในซีรัม ของลิงหางยาวเพศเมียวัยรุ่น (Macaca fascicularis)
5 ผลกระทบระยะยาวของมอร์ฟินไฮโดรคลอไรด์ ต่อฮอร์โมนฮีสตราดิออล, โปรเจสเตอโรน, โปรแลกติน, คอร์ดิซอล ในซีรัม และ พฤติกรรมทางเพศของลิงหางยาว (Macaca fascicularis) เพศเมียที่โตเต็มวัย
6 ระดับโปรแลกตินไทโรโทรฟินและไทรอยด์ฮอร์โมนในซีรัม ของลิงหางยาวเพศเมียขณะ เลี้ยงลูกอ่อน และผลกระทบของโบรโมคริปติน ที่มีต่อการหลั่งฮอร์โมนและการสร้างน้ำนม
ปี พ.ศ. 2531
7 การชักนำให้เกิดภาวะไฮโปไทรอยด์ด้วยยาเมทิมาโซลและความสัมพันธ์ ระหว่างฮอรณ์โมนไทรอกซิน และภาวะการเจริญพันธุ์ในลิงหางยาว (Macaca Fascicularis) เพศเมีย
ปี พ.ศ. 2527
8 การตรวจหา mCG โดยวิธีฮีแมกลูติเนชั่น อินฮิบิชั่น และแบบของอิสโตรนในปัสสาวะขณะตั้งครรภ์ในลิงแสม (Macaca fascicularis)
ปี พ.ศ. 2522
9 บทบาทของกลุ่มฮอร์โมนจากต่อมไพเนียลที่มีต่อศูนย์ประสาทสมองที่ควบคุมการตกไข่และวงสืบพันธุ์ของแฮมสเตอร์สีทองเพศเมียที่โตเต็มวัย
10 การชักนำการเกิดเดซิดูอะไลเซชั่นในแฮมสเตอร์สีทองท้องเทียม โดยการฉีดสารฮีสตามีนรีลีสเสอร์และพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟา เข้าช่องท้อง
11 เปรียบเทียบผลของการฝังฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน อัดรีนัลคอร์ติคอยส์และเมลาโตนิน ที่มีต่อศูนย์ประสาทส่วนไฮโปทาลามัส และบริเวณอื่นของสมองที่ควบคุมการตกไข่โดยเฉียบพลัน ในแฮมสเตอร์สีทอง
ปี พ.ศ. 2520
12 สรีรวิทยาของการสืบพันธุ์ของกระแตเพศผู้ (Tupaia glis ferruginea Raffles) โตเต็มวัยที่ตรวจพบตามธรรมชาติ
13 ความสัมพันธ์ระหว่างต่อมใต้สมองส่วนหน้า ต่อมไทรอยด์ และต่อมน้ำนม ของกระแต (Tupaia glis ferruginea Raffles) เพศเมียที่โตเต็มวัยที่พบตามธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2519
14 สรีรวิทยาของการสืบพันธุ์ของกระแตเพศเมียที่โตเต็มวัยซึ่งพบในธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2518
15 ระยะเวลาที่ตัวอสุจิหมดและการสร้างความต้านทาน ของร่างกายต่อตัวอสุจิภายหลังการทำหมันในผู้ชายไทย
16 บทบาทของโปรสแตกแกลนดินต่อการคลอดในหนู
ปี พ.ศ. 2517
17 ผลของโมโนเอมีนส์บางชนิดในหนูขาวตัวเมียแรกเกิดที่มีต่อดีฟเฟอเรนชิเอชั่น ของสมองส่วนไฮโปทาลามัสที่ควบคุมการสืบพันธุ์
18 ผลของโกนาโดโทรฟินและโกรธฮอร์โมน ที่มีต่อกลไกย้อนกลับช่วงสั้นในหนูขาวที่ยังเติบโตไม่เต็มวัย
ปี พ.ศ. 2516
19 การเปลี่ยนแปลงของรังไข่ และเนื้อเยื่อเอ็นโดมีเตรียมในผนังมดลูกของแม่ลิงแสมระหว่างเลี้ยงลูกอ่อน
20 ประสิทธิผลเปรียบเทียบของฮอร์โมนเมลาโตนิน, เซอโรโตนิน และเนื้อเยื่อของต่อมไพเนียลลิง ที่ถูกดูดน้ำออกโดยวิธีไลโอฟีไลเซชั่น ที่มีต่อหน้าที่การทำงานของต่อมใต้สมองส่วนหน้า และรังไข่ในหนูขาวตัวเมียที่โตเต็มที่แล้ว
21 ผลของตัวกำเนิดโดปามีน (แอล-โดปา) อินโดลามีนส์และตัวห้ามเอนไซม์ โมโนอมีนส์ออกซิเดส ทีมีต่อระบบประสาทส่วนกลาง ที่ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนโกนาโดโทรฟิน จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า การปล่อยฮอร์โมนอีสโตรเจนจากรังไข่ และการฝังตัวของตัวอ่อน ในหนูขาวที่ตั้งครรภ์ขณะมีลูกอ่
ปี พ.ศ. 2515
22 ประสิทธิผลเปรียบเทียบของฮอร์โมนจากรังไข่และต่อมหมวกไต ที่มีต่อการชักนำให้ตกไข่ในแฮมสเตอร์สีทองที่ถูกฉีดด้วยฟีนอบาร์บิทอล หรือถูกตัดต่อมใต้สมอง
ปี พ.ศ. 2513
23 การศึกษากลไกของการเสื่อมของต่อมคอร์ปัสลูเตียมในหนูขาว
24 การวิเคราะห์หาปริมาณของฮอร์โมน FSH, LH และ Prolactin จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าของหนูขาวในระยะแรกของการตั้งครรภ์, ในระยะให้นมและระยะตั้งครรภ์ในระหว่างให้นม
25 ผลของยากดประสาทชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อการทำงานของคอร์ปัสลูเตียม และต่อฮอร์โมนที่จำเป็นสำหรับการฝังตัวของตัวอ่อน ในโกลเดนแฮมสเตอร์
ปี พ.ศ. 2512
26 ผลของฮอร์โมนแอนโดรเจนสที่มีต่อการฝังตัวของตัวอ่อนที่ผนังมดลูก ของหนูขาว ซึ่งตัดรังไข่ทิ้ง และฉีดโปรเจสเตอรโรนช่วย
27 ผลของสารเคมีบางชนิดที่มีต่อการฝังตัวของตัวอ่อน ที่ผนังมดลูกของแม่หนูขาว ขณะที่ถูกชักนำให้เกิดยืดเวลาการฝังตัวของตัวอ่อน
28 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการปรากฏของ polyovular follicles ในรังไข่ของหนูขาวเพศเมีย
29 ผลของฮอร์โมนแอนโดรเจนสที่มีต่อการฝังตัวของตัวอ่อนที่ผนังมดลูก ของหนูขาว ซึ่งตัดรังไข่ทิ้ง และฉีดโปรเจสเตอรโรนช่วย