ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พุฒิพงศ์ วรวุฒิ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 22
2 วิทยา ยศยิ่งยวด 3
3 พูนสุข มโนมัยอุดม 2
4 ประคอง ชอบเสียง 2
5 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
6 วินัย งามแสง 1
7 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
8 นภสร โกวรรธนะกุล 1
9 Phanphen Wattanaarsakit 1
10 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
11 Yeshey Penjor 1
12 สุมิตรา พูลทอง 1
13 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
14 กำจัด มงคลกุล 1
15 Jittima Chatchawansaisin 1
16 Anawatch Mitpratan 1
17 สิทธิพร แอกทอง 1
18 Waraporn Siriterm 1
19 Kasidit Nootong 1
20 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
21 Chayaporn Supachartwong 1
22 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
23 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
24 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
25 Chonticha Srisawang 1
26 ๋Janes, Gavin W. 1
27 ละอองทิพย์ เหมะ 1
28 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
29 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
30 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
31 Kitpramuk Tantayaporn 1
32 Puttipongse Varavudhi 1
33 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
34 Naiyana Chaiyabutr 1
35 Sompol Sanguanrungsirikul 1
36 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
37 วิมล เหมะจันทร 1
38 Chakkaphan Sutthirat 1
39 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
40 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
41 ชอุ่ม มลิลา 1
42 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
43 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
44 สุมา เมืองใย 1
45 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
46 พรรณี กาญจนพลู 1
47 รุ่งราวี ทองกันยา 1
48 Chariya Uiyyasathian 1
49 หทัยทิพย์ จูแรงบุญ 1
50 ธีรวรรณ เจตะสานนท์ 1
51 Pantharee Boonsatorn 1
52 ศุกันยา ห้วยผัด 1
53 ไววิทย์ พุทธารี 1
54 วันดี ภิญญาวัธน์ 1
55 Walaisiri Muangsiri 1
56 วนิดา โพธารามิก 1
57 Varunee Padmasankh 1
58 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
59 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
60 Thanathon Sesuk 1
61 Thada Jirajaras 1
62 เอกชัย อดุลยธรรม 1
63 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
64 Pornpimol Muanjai 1
65 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
66 กมลชนก ยวดยง 1
67 สุวดี ยาป่าคาย 1
68 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
69 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
70 Rajalida Lipikorn 1
71 วรรณภา เศรษฐีธรรม 1
72 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
73 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
74 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
75 สมชัย วัฒนการุณ 1
76 Acom Sornsute 1
77 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
78 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
79 Ampa Luiengpirom 1
80 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
81 กระมล ทองธรรมชาติ 1
82 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
83 วัฒนา แซ่โหลว 1
84 อวย เกตุสิงห์ 1
85 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 1
86 ประธาน ดาบเพชร 1
87 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
88 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
89 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
90 Suchin Arunsawatwong 1
91 นุชจรินทร์ แกล้วกล้า 1
92 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
93 มยุรี ตันติสิระ 1
94 ยุทธนา สมิตะสิริ 1
95 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
96 ประมวล วีรุตมเสน 1
97 ธวัชชัย สันติสุข 1
98 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
99 มณี วิทิตหิรัญกุล 1
100 วัลลภ แย้มเหมือน 1
101 เพ็ญศิริ เอื้องอุดม 1
102 สำเริง แย้มโสภี 1
103 วีระวรรณ จุลเกษม 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
105 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
106 อมรา ช้างทรัพย์ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
108 คัคนางค์ มณีศรี 1
109 สุภี นุชนารถ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
111 พัชนี สิงห์อาษา 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
113 สุนีย์ วิบูลย์ลักษณากุล 1
114 เพ็ญจันทร์ วชีโรดม 1
115 สุวิชา ทองสิมา 1
116 ยุพาพร ไชยสีหา 1
117 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
118 กาญจนา วุฒิชัยถาวร 1
119 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
120 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
121 ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล 1
122 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
123 ประสงค์ หลำสะอาด 1
124 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
125 เบญจา แสงวรา 1
126 วาสนา เสียงดัง 1
127 สิริพร สิวราวุฒิ 1
128 นิกร ดุสิตสิน 1
129 สมพร พรมดี 1
130 พิภพ พรหมสุทธิรักษ์ 1
131 พัชนี สาขากร 1
132 สายฝน ควรผดุง 1
133 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 1
134 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
135 ฉัตรสุดา หิญชีระนันทน์ 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
137 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
138 Wilai Anomasiri 1
139 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
140 วัฒนชัย สมิทธากร 1
141 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
142 Jaitip Paiboon 1
143 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
144 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
145 กาญจนา แก้วเทพ 1
146 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
147 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
148 Panee Boonthavi 1
149 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
150 Vimolmas Lipipun 1
151 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
152 บรรจง คณะวรรณ 1
153 Garnpimol C. Ritthidej 1
154 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
155 Kittisak Likhitwitayawuid 1
156 Supa Chantharasakul 1
157 Sumphan Wongseripipatana 1
158 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
159 Vanida Chantarateptawan 1
160 Somying Tumwasorn 1
161 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
162 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
163 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
165 อุทัย บุญประเสริฐ 1
166 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
167 วิไล ชินธเนศ 1
168 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
169 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
170 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
171 Srilert Chotpantarat 1
172 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
173 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
174 ศิริชัย ศิริกายะ 1
175 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
176 Chalermpol Leevailoj 1
177 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
178 Boonchai Sangpetngam 1
179 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
180 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 2
3 2535 3
4 2531 1
5 2527 1
6 2522 3
7 2520 2
8 2519 1
9 2518 2
10 2517 2
11 2516 3
12 2515 1
13 2513 3
14 2512 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2539
2 รูปแบบการหลั่งโปรแลคตินและไทรอยด์ฮอร์โมนในลิงแสม (Macaca fascicularis) เพศเมียสูงอายุที่ได้รับมอร์ฟีนอย่างต่อเนื่อง
3 ผลกระทบระยะยาวของอีสตราดิออลวาเลอเรทต่อสมดุลย์แคลเซียม และรูปแบบการหลั่งโปรแลกตินในลิงแสม (Macaca fascicularis) เพศเมียสูงอายุ
ปี พ.ศ. 2535
4 การเปลี่ยนแปลงระดับของฮอร์โมนเพศและไทรอกซินในซีรัม ของลิงหางยาวเพศเมียวัยรุ่น (Macaca fascicularis)
5 ผลกระทบระยะยาวของมอร์ฟินไฮโดรคลอไรด์ ต่อฮอร์โมนฮีสตราดิออล, โปรเจสเตอโรน, โปรแลกติน, คอร์ดิซอล ในซีรัม และ พฤติกรรมทางเพศของลิงหางยาว (Macaca fascicularis) เพศเมียที่โตเต็มวัย
6 ระดับโปรแลกตินไทโรโทรฟินและไทรอยด์ฮอร์โมนในซีรัม ของลิงหางยาวเพศเมียขณะ เลี้ยงลูกอ่อน และผลกระทบของโบรโมคริปติน ที่มีต่อการหลั่งฮอร์โมนและการสร้างน้ำนม
ปี พ.ศ. 2531
7 การชักนำให้เกิดภาวะไฮโปไทรอยด์ด้วยยาเมทิมาโซลและความสัมพันธ์ ระหว่างฮอรณ์โมนไทรอกซิน และภาวะการเจริญพันธุ์ในลิงหางยาว (Macaca Fascicularis) เพศเมีย
ปี พ.ศ. 2527
8 การตรวจหา mCG โดยวิธีฮีแมกลูติเนชั่น อินฮิบิชั่น และแบบของอิสโตรนในปัสสาวะขณะตั้งครรภ์ในลิงแสม (Macaca fascicularis)
ปี พ.ศ. 2522
9 บทบาทของกลุ่มฮอร์โมนจากต่อมไพเนียลที่มีต่อศูนย์ประสาทสมองที่ควบคุมการตกไข่และวงสืบพันธุ์ของแฮมสเตอร์สีทองเพศเมียที่โตเต็มวัย
10 การชักนำการเกิดเดซิดูอะไลเซชั่นในแฮมสเตอร์สีทองท้องเทียม โดยการฉีดสารฮีสตามีนรีลีสเสอร์และพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟา เข้าช่องท้อง
11 เปรียบเทียบผลของการฝังฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน อัดรีนัลคอร์ติคอยส์และเมลาโตนิน ที่มีต่อศูนย์ประสาทส่วนไฮโปทาลามัส และบริเวณอื่นของสมองที่ควบคุมการตกไข่โดยเฉียบพลัน ในแฮมสเตอร์สีทอง
ปี พ.ศ. 2520
12 สรีรวิทยาของการสืบพันธุ์ของกระแตเพศผู้ (Tupaia glis ferruginea Raffles) โตเต็มวัยที่ตรวจพบตามธรรมชาติ
13 ความสัมพันธ์ระหว่างต่อมใต้สมองส่วนหน้า ต่อมไทรอยด์ และต่อมน้ำนม ของกระแต (Tupaia glis ferruginea Raffles) เพศเมียที่โตเต็มวัยที่พบตามธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2519
14 สรีรวิทยาของการสืบพันธุ์ของกระแตเพศเมียที่โตเต็มวัยซึ่งพบในธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2518
15 ระยะเวลาที่ตัวอสุจิหมดและการสร้างความต้านทาน ของร่างกายต่อตัวอสุจิภายหลังการทำหมันในผู้ชายไทย
16 บทบาทของโปรสแตกแกลนดินต่อการคลอดในหนู
ปี พ.ศ. 2517
17 ผลของโมโนเอมีนส์บางชนิดในหนูขาวตัวเมียแรกเกิดที่มีต่อดีฟเฟอเรนชิเอชั่น ของสมองส่วนไฮโปทาลามัสที่ควบคุมการสืบพันธุ์
18 ผลของโกนาโดโทรฟินและโกรธฮอร์โมน ที่มีต่อกลไกย้อนกลับช่วงสั้นในหนูขาวที่ยังเติบโตไม่เต็มวัย
ปี พ.ศ. 2516
19 การเปลี่ยนแปลงของรังไข่ และเนื้อเยื่อเอ็นโดมีเตรียมในผนังมดลูกของแม่ลิงแสมระหว่างเลี้ยงลูกอ่อน
20 ประสิทธิผลเปรียบเทียบของฮอร์โมนเมลาโตนิน, เซอโรโตนิน และเนื้อเยื่อของต่อมไพเนียลลิง ที่ถูกดูดน้ำออกโดยวิธีไลโอฟีไลเซชั่น ที่มีต่อหน้าที่การทำงานของต่อมใต้สมองส่วนหน้า และรังไข่ในหนูขาวตัวเมียที่โตเต็มที่แล้ว
21 ผลของตัวกำเนิดโดปามีน (แอล-โดปา) อินโดลามีนส์และตัวห้ามเอนไซม์ โมโนอมีนส์ออกซิเดส ทีมีต่อระบบประสาทส่วนกลาง ที่ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนโกนาโดโทรฟิน จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า การปล่อยฮอร์โมนอีสโตรเจนจากรังไข่ และการฝังตัวของตัวอ่อน ในหนูขาวที่ตั้งครรภ์ขณะมีลูกอ่
ปี พ.ศ. 2515
22 ประสิทธิผลเปรียบเทียบของฮอร์โมนจากรังไข่และต่อมหมวกไต ที่มีต่อการชักนำให้ตกไข่ในแฮมสเตอร์สีทองที่ถูกฉีดด้วยฟีนอบาร์บิทอล หรือถูกตัดต่อมใต้สมอง
ปี พ.ศ. 2513
23 การศึกษากลไกของการเสื่อมของต่อมคอร์ปัสลูเตียมในหนูขาว
24 การวิเคราะห์หาปริมาณของฮอร์โมน FSH, LH และ Prolactin จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าของหนูขาวในระยะแรกของการตั้งครรภ์, ในระยะให้นมและระยะตั้งครรภ์ในระหว่างให้นม
25 ผลของยากดประสาทชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อการทำงานของคอร์ปัสลูเตียม และต่อฮอร์โมนที่จำเป็นสำหรับการฝังตัวของตัวอ่อน ในโกลเดนแฮมสเตอร์
ปี พ.ศ. 2512
26 ผลของฮอร์โมนแอนโดรเจนสที่มีต่อการฝังตัวของตัวอ่อนที่ผนังมดลูก ของหนูขาว ซึ่งตัดรังไข่ทิ้ง และฉีดโปรเจสเตอรโรนช่วย
27 ผลของสารเคมีบางชนิดที่มีต่อการฝังตัวของตัวอ่อน ที่ผนังมดลูกของแม่หนูขาว ขณะที่ถูกชักนำให้เกิดยืดเวลาการฝังตัวของตัวอ่อน
28 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการปรากฏของ polyovular follicles ในรังไข่ของหนูขาวเพศเมีย
29 ผลของฮอร์โมนแอนโดรเจนสที่มีต่อการฝังตัวของตัวอ่อนที่ผนังมดลูก ของหนูขาว ซึ่งตัดรังไข่ทิ้ง และฉีดโปรเจสเตอรโรนช่วย