ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พุฒิพงศ์ วรวุฒิ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 22
2 วิทยา ยศยิ่งยวด 3
3 พูนสุข มโนมัยอุดม 2
4 ประคอง ชอบเสียง 2
5 Phanphen Wattanaarsakit 1
6 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
7 Chonticha Srisawang 1
8 วินัย งามแสง 1
9 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
10 นภสร โกวรรธนะกุล 1
11 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
12 กำจัด มงคลกุล 1
13 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
14 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
15 Chayaporn Supachartwong 1
16 Waraporn Siriterm 1
17 Kasidit Nootong 1
18 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
19 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
20 สิทธิพร แอกทอง 1
21 Anawatch Mitpratan 1
22 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
23 สุมิตรา พูลทอง 1
24 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
25 Jittima Chatchawansaisin 1
26 รุ่งราวี ทองกันยา 1
27 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
28 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
29 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
30 วิมล เหมะจันทร 1
31 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
32 ละอองทิพย์ เหมะ 1
33 Sompol Sanguanrungsirikul 1
34 Puttipongse Varavudhi 1
35 Kitpramuk Tantayaporn 1
36 สุมา เมืองใย 1
37 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
38 ๋Janes, Gavin W. 1
39 ชอุ่ม มลิลา 1
40 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
41 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
42 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
43 Chakkaphan Sutthirat 1
44 พรรณี กาญจนพลู 1
45 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
46 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
47 Yeshey Penjor 1
48 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
49 ประสงค์ หลำสะอาด 1
50 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
51 ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล 1
52 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
53 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
54 หทัยทิพย์ จูแรงบุญ 1
55 Varunee Padmasankh 1
56 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
57 วันดี ภิญญาวัธน์ 1
58 ไววิทย์ พุทธารี 1
59 ยุพาพร ไชยสีหา 1
60 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
61 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
62 ฉัตรสุดา หิญชีระนันทน์ 1
63 สายฝน ควรผดุง 1
64 พัชนี สาขากร 1
65 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 1
66 วาสนา เสียงดัง 1
67 กาญจนา วุฒิชัยถาวร 1
68 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
69 เบญจา แสงวรา 1
70 วนิดา โพธารามิก 1
71 Walaisiri Muangsiri 1
72 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
73 สมชัย วัฒนการุณ 1
74 กระมล ทองธรรมชาติ 1
75 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
76 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
77 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
78 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
79 Naiyana Chaiyabutr 1
80 Acom Sornsute 1
81 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
82 Suchin Arunsawatwong 1
83 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 1
84 ประธาน ดาบเพชร 1
85 วรรณภา เศรษฐีธรรม 1
86 Rajalida Lipikorn 1
87 อวย เกตุสิงห์ 1
88 วัฒนา แซ่โหลว 1
89 นุชจรินทร์ แกล้วกล้า 1
90 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
91 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
92 Chariya Uiyyasathian 1
93 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
94 Pantharee Boonsatorn 1
95 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
96 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
97 ศุกันยา ห้วยผัด 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
99 คัคนางค์ มณีศรี 1
100 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
101 อมรา ช้างทรัพย์ 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
103 วิไล ชินธเนศ 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
105 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
106 สุวดี ยาป่าคาย 1
107 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
109 Somying Tumwasorn 1
110 Thanathon Sesuk 1
111 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
112 อุทัย บุญประเสริฐ 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
114 สุภี นุชนารถ 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
116 เพ็ญจันทร์ วชีโรดม 1
117 วัลลภ แย้มเหมือน 1
118 เพ็ญศิริ เอื้องอุดม 1
119 สำเริง แย้มโสภี 1
120 สุวิชา ทองสิมา 1
121 พิภพ พรหมสุทธิรักษ์ 1
122 สิริพร สิวราวุฒิ 1
123 นิกร ดุสิตสิน 1
124 สมพร พรมดี 1
125 มณี วิทิตหิรัญกุล 1
126 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
128 พัชนี สิงห์อาษา 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
130 สุนีย์ วิบูลย์ลักษณากุล 1
131 วีระวรรณ จุลเกษม 1
132 ธวัชชัย สันติสุข 1
133 ยุทธนา สมิตะสิริ 1
134 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
135 ประมวล วีรุตมเสน 1
136 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
137 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
138 วัฒนชัย สมิทธากร 1
139 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
140 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
141 Panee Boonthavi 1
142 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
143 Wilai Anomasiri 1
144 ธีรวรรณ เจตะสานนท์ 1
145 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
146 Jaitip Paiboon 1
147 Kittisak Likhitwitayawuid 1
148 Supa Chantharasakul 1
149 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
150 มยุรี ตันติสิระ 1
151 บรรจง คณะวรรณ 1
152 Ampa Luiengpirom 1
153 Vimolmas Lipipun 1
154 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
155 Sumphan Wongseripipatana 1
156 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
157 Garnpimol C. Ritthidej 1
158 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
159 กาญจนา แก้วเทพ 1
160 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
161 Chalermpol Leevailoj 1
162 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
163 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
164 กมลชนก ยวดยง 1
165 Boonchai Sangpetngam 1
166 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
167 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
168 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
169 Srilert Chotpantarat 1
170 Thada Jirajaras 1
171 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
172 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
173 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
174 Pornpimol Muanjai 1
175 Vanida Chantarateptawan 1
176 ศิริชัย ศิริกายะ 1
177 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
178 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
179 เอกชัย อดุลยธรรม 1
180 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 2
3 2535 3
4 2531 1
5 2527 1
6 2522 3
7 2520 2
8 2519 1
9 2518 2
10 2517 2
11 2516 3
12 2515 1
13 2513 3
14 2512 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2539
2 รูปแบบการหลั่งโปรแลคตินและไทรอยด์ฮอร์โมนในลิงแสม (Macaca fascicularis) เพศเมียสูงอายุที่ได้รับมอร์ฟีนอย่างต่อเนื่อง
3 ผลกระทบระยะยาวของอีสตราดิออลวาเลอเรทต่อสมดุลย์แคลเซียม และรูปแบบการหลั่งโปรแลกตินในลิงแสม (Macaca fascicularis) เพศเมียสูงอายุ
ปี พ.ศ. 2535
4 การเปลี่ยนแปลงระดับของฮอร์โมนเพศและไทรอกซินในซีรัม ของลิงหางยาวเพศเมียวัยรุ่น (Macaca fascicularis)
5 ผลกระทบระยะยาวของมอร์ฟินไฮโดรคลอไรด์ ต่อฮอร์โมนฮีสตราดิออล, โปรเจสเตอโรน, โปรแลกติน, คอร์ดิซอล ในซีรัม และ พฤติกรรมทางเพศของลิงหางยาว (Macaca fascicularis) เพศเมียที่โตเต็มวัย
6 ระดับโปรแลกตินไทโรโทรฟินและไทรอยด์ฮอร์โมนในซีรัม ของลิงหางยาวเพศเมียขณะ เลี้ยงลูกอ่อน และผลกระทบของโบรโมคริปติน ที่มีต่อการหลั่งฮอร์โมนและการสร้างน้ำนม
ปี พ.ศ. 2531
7 การชักนำให้เกิดภาวะไฮโปไทรอยด์ด้วยยาเมทิมาโซลและความสัมพันธ์ ระหว่างฮอรณ์โมนไทรอกซิน และภาวะการเจริญพันธุ์ในลิงหางยาว (Macaca Fascicularis) เพศเมีย
ปี พ.ศ. 2527
8 การตรวจหา mCG โดยวิธีฮีแมกลูติเนชั่น อินฮิบิชั่น และแบบของอิสโตรนในปัสสาวะขณะตั้งครรภ์ในลิงแสม (Macaca fascicularis)
ปี พ.ศ. 2522
9 บทบาทของกลุ่มฮอร์โมนจากต่อมไพเนียลที่มีต่อศูนย์ประสาทสมองที่ควบคุมการตกไข่และวงสืบพันธุ์ของแฮมสเตอร์สีทองเพศเมียที่โตเต็มวัย
10 การชักนำการเกิดเดซิดูอะไลเซชั่นในแฮมสเตอร์สีทองท้องเทียม โดยการฉีดสารฮีสตามีนรีลีสเสอร์และพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟา เข้าช่องท้อง
11 เปรียบเทียบผลของการฝังฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน อัดรีนัลคอร์ติคอยส์และเมลาโตนิน ที่มีต่อศูนย์ประสาทส่วนไฮโปทาลามัส และบริเวณอื่นของสมองที่ควบคุมการตกไข่โดยเฉียบพลัน ในแฮมสเตอร์สีทอง
ปี พ.ศ. 2520
12 สรีรวิทยาของการสืบพันธุ์ของกระแตเพศผู้ (Tupaia glis ferruginea Raffles) โตเต็มวัยที่ตรวจพบตามธรรมชาติ
13 ความสัมพันธ์ระหว่างต่อมใต้สมองส่วนหน้า ต่อมไทรอยด์ และต่อมน้ำนม ของกระแต (Tupaia glis ferruginea Raffles) เพศเมียที่โตเต็มวัยที่พบตามธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2519
14 สรีรวิทยาของการสืบพันธุ์ของกระแตเพศเมียที่โตเต็มวัยซึ่งพบในธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2518
15 ระยะเวลาที่ตัวอสุจิหมดและการสร้างความต้านทาน ของร่างกายต่อตัวอสุจิภายหลังการทำหมันในผู้ชายไทย
16 บทบาทของโปรสแตกแกลนดินต่อการคลอดในหนู
ปี พ.ศ. 2517
17 ผลของโมโนเอมีนส์บางชนิดในหนูขาวตัวเมียแรกเกิดที่มีต่อดีฟเฟอเรนชิเอชั่น ของสมองส่วนไฮโปทาลามัสที่ควบคุมการสืบพันธุ์
18 ผลของโกนาโดโทรฟินและโกรธฮอร์โมน ที่มีต่อกลไกย้อนกลับช่วงสั้นในหนูขาวที่ยังเติบโตไม่เต็มวัย
ปี พ.ศ. 2516
19 การเปลี่ยนแปลงของรังไข่ และเนื้อเยื่อเอ็นโดมีเตรียมในผนังมดลูกของแม่ลิงแสมระหว่างเลี้ยงลูกอ่อน
20 ประสิทธิผลเปรียบเทียบของฮอร์โมนเมลาโตนิน, เซอโรโตนิน และเนื้อเยื่อของต่อมไพเนียลลิง ที่ถูกดูดน้ำออกโดยวิธีไลโอฟีไลเซชั่น ที่มีต่อหน้าที่การทำงานของต่อมใต้สมองส่วนหน้า และรังไข่ในหนูขาวตัวเมียที่โตเต็มที่แล้ว
21 ผลของตัวกำเนิดโดปามีน (แอล-โดปา) อินโดลามีนส์และตัวห้ามเอนไซม์ โมโนอมีนส์ออกซิเดส ทีมีต่อระบบประสาทส่วนกลาง ที่ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนโกนาโดโทรฟิน จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า การปล่อยฮอร์โมนอีสโตรเจนจากรังไข่ และการฝังตัวของตัวอ่อน ในหนูขาวที่ตั้งครรภ์ขณะมีลูกอ่
ปี พ.ศ. 2515
22 ประสิทธิผลเปรียบเทียบของฮอร์โมนจากรังไข่และต่อมหมวกไต ที่มีต่อการชักนำให้ตกไข่ในแฮมสเตอร์สีทองที่ถูกฉีดด้วยฟีนอบาร์บิทอล หรือถูกตัดต่อมใต้สมอง
ปี พ.ศ. 2513
23 การศึกษากลไกของการเสื่อมของต่อมคอร์ปัสลูเตียมในหนูขาว
24 การวิเคราะห์หาปริมาณของฮอร์โมน FSH, LH และ Prolactin จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าของหนูขาวในระยะแรกของการตั้งครรภ์, ในระยะให้นมและระยะตั้งครรภ์ในระหว่างให้นม
25 ผลของยากดประสาทชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อการทำงานของคอร์ปัสลูเตียม และต่อฮอร์โมนที่จำเป็นสำหรับการฝังตัวของตัวอ่อน ในโกลเดนแฮมสเตอร์
ปี พ.ศ. 2512
26 ผลของฮอร์โมนแอนโดรเจนสที่มีต่อการฝังตัวของตัวอ่อนที่ผนังมดลูก ของหนูขาว ซึ่งตัดรังไข่ทิ้ง และฉีดโปรเจสเตอรโรนช่วย
27 ผลของสารเคมีบางชนิดที่มีต่อการฝังตัวของตัวอ่อน ที่ผนังมดลูกของแม่หนูขาว ขณะที่ถูกชักนำให้เกิดยืดเวลาการฝังตัวของตัวอ่อน
28 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการปรากฏของ polyovular follicles ในรังไข่ของหนูขาวเพศเมีย
29 ผลของฮอร์โมนแอนโดรเจนสที่มีต่อการฝังตัวของตัวอ่อนที่ผนังมดลูก ของหนูขาว ซึ่งตัดรังไข่ทิ้ง และฉีดโปรเจสเตอรโรนช่วย