ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พีระ จิรโสภณ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- พีระ จิระโสภณ
- พีระ จิรโสภณ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 10
2 นันทวดี ทองปรอน 5
3 พัชราภรณ์ ครุฑเมือง 2
4 สุทธาสินี มะสะกุล 2
5 วิลาสินี อดุลยานนท์ 2
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 2
7 ศิริชัย ศิริกายะ 2
8 รัตนวดี เทพช่วยสุข 1
9 ศศิยา วิจิตรจามรี 1
10 อรพรรณ สุนทรกลัมพ์ 1
11 อดิสา วงศ์ลักษณพันธ์ 1
12 เสาวลักษณ์ สุขสมัย 1
13 ภัทราพร จงแจ่ม, 2520- 1
14 รวิพิมพ์ กิ่งวัฒนานันท์, 2512- 1
15 พรรณพิมล วัฒนะภราดร 1
16 รัชดาพร เสียงเสนาะ, 2508- 1
17 ธีระพล อันมัย, 2513- 1
18 ภัคนันท์ ภัทรนาวิก 1
19 นภดล วรรธนาคม 1
20 วรรณพร เนตรอำนวย 1
21 นพวงษ์ มังคละชน 1
22 สุพัตรา ผาผุย 1
23 วชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร์ 1
24 กมลชนก รุจิวัฒนพงศ์ 1
25 ศุภนิตย์ วงศ์ทางสวัสดิ์ 1
26 ธีระยุทธ ลาตีฟี 1
27 สหภพ โสตทิพย์ 1
28 ธีรารัตน์ พันทวี 1
29 กอบกุล กาญจนาลัย 1
30 พนิต กุลศิริ 1
31 อัญชลี ชัยวรพร 1
32 ปันนัดดา นพพนาวัน 1
33 นันญา พันธ์เจริญ 1
34 ภวิกา ขันทเขตต์ 1
35 เสาวนีย์ สงวนศัพท์ 1
36 ชลาพันธ์ อุปกิจ 1
37 ลีนา ลิ่มอภิชาต 1
38 พจมาลย์ ลีละยูวะ 1
39 พรพิมล ถึงนาค 1
40 พิมพ์พร ยิ่งยง 1
41 กิตติพงษ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 1
42 นภัสสร เดชสุวรรณ 1
43 สำรวย ธรรมโม 1
44 สิทธิเดช จันทรศิริ 1
45 กิตติพงษ์ ทวีวงษ์ 1
46 ขนิษฐา สมร่าง 1
47 พีระ จิรโสภณ 1
48 ชฎา เปรมโยธิน 1
49 ดนยา ธัชชนก 1
50 สุนทรี อมรเพชรสถาพร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2553 1
3 2552 2
4 2551 6
5 2550 3
6 2549 1
7 2546 1
8 2545 2
9 2544 2
10 2543 3
11 2542 5
12 2539 7
13 2538 3
14 2537 1
15 2535 1
16 2533 3
17 2532 3
18 2529 2
19 2528 2
20 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความรู้เท่าทันการสื่อสารยุคดิจิทัลกับบทบาทในการกำหนดแนวทางการปฏิรูปการสื่อสารในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2553
2 พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชมรายการเชิงเล่าข่าวในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ปี พ.ศ. 2552
3 การดำรงอยู่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เอกราช ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม
4 การดำรงอยู่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เอกราช ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ปี พ.ศ. 2551
5 ช่องว่างทางดิจิทัลของนักหนังสือพิมพ์ไทย เปรียบเทียบระหว่างประเภทหนังสื่อพิมพ์ที่สังกัดและสายงานที่รับผิดชอบ
6 วารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์ศูนย์ข่าวสาละวิน กับบทบาทสื่อทางเลือกเพื่อสื่อสารเรื่องชนกลุ่มน้อยพม่าในประเทศไทย
7 ปรัชญาชีวิตพอเพียงกับบทบาทประชาสังคมของนิตยสารพอเพียง
8 วาระข่าวสารและทิศทางเนี้อหาเกี่ยวกับนโยบายประชานิยม ที่นำเสนอผ่านหนังสือพิมพ์ในยุครัฐบาลทักษิณและหลังรัฐบาลทักษิณ
9 ปรัชญาชีวิตพอเพียงกับบทบาทประชาสังคม ของนิตยสารพอเพียง
10 ช่องว่างทางดิจิทัลของนักหนังสือพิมพ์ไทย เปรียบเทียบระหว่างประเภทหนังสือพิมพ์ ที่สังกัดและสายงานที่รับผิดชอบ
ปี พ.ศ. 2550
11 ปาปาราซซี่กับประเด็นจริยธรรมในการนำเสนอภาพแอบถ่ายของบุคคลมีชื่อเสียงในสื่อสิ่งพิมพ์
12 ลักษณะการแปลงข่าวเพื่อเสียดสี ล้อเลียนทางการเมืองในหน้า "ผู้จัดกวน" ของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันกับปฏิกิริยาการรับรู้ของผู้อ่าน
13 การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่กับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ปี พ.ศ. 2549
14 กลยุทธ์การใช้พื้นที่ข่าวหน้า 1 ของแหล่งข่าวในหนังสือพิมพ์รายวัน
ปี พ.ศ. 2546
15 บทบาทในกระบวนการประชาสังคมของสื่อหนังสือพิมพ์ ตามทัศนะของกลุ่มพัฒนาเอกชน
ปี พ.ศ. 2545
16 การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานหนังสือพิมพ์
17 บทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวัน จังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวคิดประชาสังคม
ปี พ.ศ. 2544
18 การพัฒนาทางวิชาชีพกับบทบาทการรายงานข่าวของนักข่าวหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ
19 การสร้างมาตรฐานสถานีวิทยุกระจายเสียงไทย
ปี พ.ศ. 2543
20 บทบาทหนังสือพิมพ์กับการพึ่งพาข่าวสารของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนปากมูล
21 บรรทัดฐานองค์กรและมาตรฐานวิชาชีพ ในการคัดเลือกข่าวของผู้บริหารข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน
22 นโยบายและวิธีปฏิบัติในการรายงานข่าวโพลกับทัศนะจากแหล่งจัดทำและผู้อ่านโพล
ปี พ.ศ. 2542
23 การเปิดรับสื่อหนังสือพิมพ์กับช่องว่างทางความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม กรณีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ในกลุ่มพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
24 การเล่าเรื่องในข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทย
25 การเปิดรับและการใช้ประโยชน์ข่าวสารกีฬาทางสื่อวารสารสนเทศของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
26 ลักษณะเนื้อหา พฤติกรรมการอ่านและการใช้ประโยชน์ของเยาวชนไทยจากบางกอกโพสต์ สติวเด้นท์ วีคลี่และเนชั่นจูเนียร์
27 การสะท้อนภาพของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับชาวมุสลิมในหนังสือพิมพ์ไทย
ปี พ.ศ. 2539
28 การรับรู้ของชาวพุทธต่อภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ กับการนำเสนอผ่านสื่อมวลชน
29 บทบาททางการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและสยามรัฐในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516, 6 ตุลาคม 2519 และ 17-20 พฤษภาคม 2535
30 กระบวนการคัดเลือกและนำเสนอเนื้อหาวิจัย ของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
31 การส่งเสริมการขายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม การซื้อหนังสือพิมพ์ แนวธุรกิจ-เศรษฐกิจ
32 ข่าวและภาพเกี่ยวกับเพศและความรุนแรงในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวัน : วิเคราะห์เปรียบเทียบข่าวสดกับมติชน
33 การศึกษาสถานภาพและกระบวนการควบคุมประตูข่าวสาร ของสำนักพิมพ์หนังสือเล่ม ในประเทศไทย
34 การวิเคราะห์การเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ และสำรวจการเปิดรับ ความเข้าใจและการใช้ประโยชน์จากข่าวสารเรื่อง "การเจรจาแกตต์รอบอุรุกวัย"
ปี พ.ศ. 2538
35 ความคาดหวังและความพึงพอใจในการทำงานของนักข่าวสตรี ในองค์การหนังสือพิมพ์รายวัน
36 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ กับการกำหนดวาระข่าวสารการพัฒนาแก่ชุมชน
37 การศึกษาเปรียบเทียบระดับความยากง่ายต่อการอ่านของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และเดอะเนชั่น
ปี พ.ศ. 2537
38 ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อ เพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ของนักศึกษาและบุคลากร
ปี พ.ศ. 2535
39 การวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปลักษณ์และเนื้อหาหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2533
40 การดำเนินงานระบบเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระดับโรงเรียน ของกรมสามัญศึกษา : ศึกษาเฉพาะในกรุงเทพมหานคร
41 ประสิทธิผลของหน่วยงานประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ในการให้ความรู้ และทัศนคติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่
42 การศึกษากระบวนการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ธรรมะ ของ สถาบันสงฆ์ไทย
ปี พ.ศ. 2532
43 พฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ข่าวเกษตร
44 ความคิดเห็นของอาจารย์สหวิทยาลัยอีสานเหนือ เกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชน ในการให้การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
45 ความคิดเห็นของกองบรรณาธิการ เนื้อหาข่าว และความต้องการของผู้อ่านในด้านการเสนอข่าวสาร ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวัน "ไทยนิมิต" จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2529
46 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการสื่อสารกับผลสัมฤทธิ์ ของการรู้หนังสือ : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติ ในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
47 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการสื่อสารเพื่อแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับงานในต่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะคนงานที่เดินทางไปทำงานในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
ปี พ.ศ. 2528
48 การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อศึกษาบทบาทของหนังสือพิมพ์รายวันต่อการพัฒนาสตรี
49 หนังสือพิมพ์รายวันกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน : ศึกษาเชิงวิเคราะห์เนื้อหา เฉพาะหน้าสำหรับเด็กและเยาวชน