ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พีระศักดิ์ ฉายประสาท
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 งบประมาณแผ่นดิน 16
2 แหล่งทุนภายนอก 15
3 พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม 15
4 ชนิดา หันสวาสดิ์ 10
5 วิบูลย์ หงสยาภรณ์ 6
6 ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ 3
7 สุริยา ฤธาทิพย์ 3
8 จตุรพร รักษ์งาร 2
9 ธนสรณ์ รักดนตรี 2
10 ประสานศุกร์ นัยเนตร 2
11 มยุรี กระจายกลาง 2
12 เครือข่ายฯ 2
13 พิเชษฐ์ กรุดลอยมา 2
14 ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 2
15 วีระศักดิ์ เกิดแสง 2
16 เสน่ห์ เครือแก้ว 2
17 สมชาย บุญประดับ 2
18 แหล่งทุนภายนอก(แหล่งทุนภายนอก) 1
19 แหล่งทุนภายนอก สถาบันคลังสมองของชาติ 1
20 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1
21 แหล่งทุนภายนอก มูลนิธิโครงการหลวง 1
22 สุชาติ แย้มเม่น 1
23 แหล่งทุนภายนอก จังหวัดพิจิตร 1
24 แหล่งทุนภายนอก จังหวัดพิษณุโลก 1
25 บุญส่ง แสงอ่อน 1
26 รัตนรักษ์ บำรุง 1
27 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1
28 ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ 1
29 ธนาวรรณ สุขเกษม 1
30 พัชรี สุริยะ 1
31 ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 1
32 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
33 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 1
34 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 1
35 ดวงพร เปรมจิต 1
36 ปราณี นางงาม 1
37 ศิริพงษ์ เปรมจิต 1
38 กรกนก อิงคนินันท์ 1
39 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 1
40 อุดมพร แพ่งนคร 1
41 นายอนุพันธ์ กงบังเกิด 1
42 จตุรภัทร รัตนวิสาลนนท์ 1
43 เกศรา บางสารี 1
44 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 1
45 นิสาพร วัฒนศัพท์ 1
46 ศิริ วนสุวานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 5
2 2558 4
3 2557 3
4 2556 12
5 2555 3
6 2554 11
7 2553 3
8 2552 4
9 2551 11
10 2550 2
11 2548 1
12 2547 3
13 2546 1
14 2536 1
15 543 36
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความหลากหลายและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ สถานีวิจัยและ ฝึกอบรมบึงราชนก มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
3 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยวของมะปรางหวานและมะยงชิดนอกฤดูเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
4 Study effect of plant growth regulator and light on red color of fruits development, gene expression of anthocyanin biosynthesis gene and identification type of anthocyanin on peel of mango cv. Mahacahnok. // นายรัฐพล เมืองแก้ว - Newton fund
5 การขยายพันธุ์สตรอเบอรี่ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอัตราการให้ ปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการผลิตสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 ใน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2558
6 การวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อการผลิตทุเรียนพันธุ์หลงและหลินลับแลเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน ปีที่ 2
7 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยง
8 การตรวจสอบคุณภาพทุเรียนหมอนทองแบบไม่ทำลายผลิตผลโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปี (Near Infrared Spectroscopy; NIRS) ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อการส่งออก
9 การจำแนกเพศอินทผลัมไทย (แม่โจ้36) โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
ปี พ.ศ. 2557
10 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการจำแนกเพศอินทผลัมไทย (แม่โจ้36) โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ. (นายนพรัตน์ อินถา)
11 การวิจัยและพัฒนาการผลิตส้มโออย่างยั่งยืนเพื่อการส่งออกของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนล่าง
12 การวิจัยและพัฒนาคุณภาพมะม่วงมหาชนกนอกฤดูเพื่อการส่งออกของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2556
13 การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยของผลไม้สดหั่นชิ้นบนพื้นฐาน การตรวจด้วยไอโอนาโนเซ็นเซอร์ : ระบบเซ็นเซอร์ในมะม่วง
14 ผลของการเก็บรักษาในสภาพดัดแปลงบรรยากาศและการควบคุมสภาพบรรยากาศที่มีต่อการยึดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
15 การวิจัยและพัฒนาคุณภาพมะม่วงอกร่องนอกฤดู
16 การสำรวจและการจัดจำแนกมะม่วงอกร่อง (Mangifera indica L.cv.Ok Rong) โดยใช้เทคนิค เอเอฟแอลพี
17 การวิจัยและพัฒนาการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
18 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกสำหรับงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับภาคผลิต (คปก.-อุตสาหกรรม) รุ่นที่ 13 (นายรัฐพล เมืองแก้ว)
19 การวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อการผลิตทุเรียนพันธุ์หลงและหลินลับแลเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน
20 การศึกษาปัจจัยก่อนการเก็บเกี่ยวบางประการที่มีผลต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงดอกไม้สีทอง
21 ความสัมพันธ์ทางอณูพันธุศาสตร์ของกล้วยไม้รองเท้านารี และการตรวจเอกลักษณ์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลย
22 การศึกษาปัจจัยก่อนการเก็บเกี่ยวบางประการที่มีผลต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวส้มโอพันธุ์ท่าข่อยและพันธุ์แตงกวาขาว
23 โครงการฟื้นฟูไม้ผลหลังน้ำลดอย่างยั่งยืน
24 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองตัดแต่งที่เก็บรักษาโดยวิธีการดัดแปลงสภาพบรรยากาศ
ปี พ.ศ. 2555
25 การสำรวจและการจัดจำแนกมะม่วงอกร่อง (Mangifera indica L.cv.Ok Rong) โดยใช้เทคนิค เอเอฟแอลพี
26 ผลของการเก็บรักษาในสภาพดัดแปลงบรรยากาศและการควบคุมสภาพบรรยากาศที่มีต่อการยึดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
27 การวิจัยและพัฒนาการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2554
28 การศึกษาปัจจัยก่อนการเก็บเกี่ยวบางประการที่มีผลต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงดอกไม้สีทอง
29 การศึกษาปัจจัยก่อนการเก็บเกี่ยวบางประการที่มีผลต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวส้มโอพันธุ์ท่าข่อยและพันธุ์แตงกวาขาว
30 การวิจัยและพัฒนาการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
31 ความสัมพันธ์ทางอณูพันธุศาสตร์ของกล้วยไม้รองเท้านารี และการตรวจเอกลักษณ์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลย
32 การวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อการผลิตทุเรียนพันธุ์หลงและหลินลับแลเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน
33 การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยของผลไม้สดหั่นชิ้นบนพื้นฐาน การตรวจด้วยไอโอนาโนเซ็นเซอร์ : ระบบเซ็นเซอร์ในมะม่วง
34 การวิจัยและพัฒนาคุณภาพมะม่วงอกร่องนอกฤดู
35 โครงการฟื้นฟูไม้ผลหลังน้ำลดอย่างยั่งยืน
36 ผลของปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการผิดปกติทางสรีรวิทยาและคุณภาพของผลมะม่วงน้ำดอกไม้ใน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
37 ผลของปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการผิดปกติของสรีวิทยาและคุณภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้ในอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
38 การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ความปลอดภัยของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองหั่นชิ้นบนพื้นฐานการตรวจด้วยไบโอนาโนเซ็นเซอร์
ปี พ.ศ. 2553
39 การสำรวจและขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าสกุลหวายโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
40 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ที่ดีและเหมาะสมเพื่อการส่งออก
41 การผลิตกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องคุณภาพดีเชิงพาณิชย์ในจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการจัดการธาตุอาหารในดิน
ปี พ.ศ. 2552
42 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่ดีและเหมาะสมเพื่อการส่งออก
43 การผลิตกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องคุณภาพดีเชิงพาณิชย์ในจังหวัดพิษณุโลกด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการจัดการธาตุอาหารในดิน
44 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองตัดแต่งที่เก็บรักษาโดยวิธีการดัดแปลงสภาพบรรยากาศ
45 การศึกษาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาส้มโอตัดแต่ง โดยใช้ฟิล์มห่อหุ้ม และสารเคลือบผิว
ปี พ.ศ. 2551
46 สมบัติของสารเซรามิกเฟร์โรอิเล็กตริกที่เตรียมด้วยวิธีการเผาผนึกแบบไมโครเวฟ
47 การผลิตส้มที่ถูกต้องและเหมาะสมในจังหวัดกำแพงเพชร
48 โครงการวิจัยสถานการณ์ความปลอดภัยด้านผักและผลไม้ กรณีตลาดนัดและรถเร่(ภาคเหนือตอนล่าง)
49 โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวปลอดภัยจังหวัดพิษณุโลก ปี 2549
50 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
51 การวิจัยและพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้นอกฤดูกาลอย่างยั่งยืนเพื่อการส่งออกของเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก
52 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก
53 การสำรวจและขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าสกุลหวายโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จ.พิษณุโลก
54 การประเมินคุณภาพภายในและอายุการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ำของพีชและเนคทาลีนพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพ
55 ผลของปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการผิดปกติทางสรีรวิทยาและคุณภาพของผลมะม่วงน้ำดอกไม้ใน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
56 การวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยตากเชิงพาณิชย์ใน จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2550
57 การวิจัยและพัฒนาการผลิตส้มโออย่างยั่งยืนเพื่อการส่งออกของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนล่าง
58 การวิจัยและพัฒนาคุณภาพมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนอกฤดูเพื่อการส่งออกของเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2548
59 การผลิตอาหารเช้าสำเร็จรูปจากปลายข้าวเสริมสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2547
60 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์แบบบูรณาการในเขตภาคเหนือตอนล่าง
61 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาสตรอเบอรี่
62 การผลิตอาหารเช้าสำเร็จรูปจากปลายข้าวเสริมสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2546
63 การวิจัยด้านการผลิตและการจัดการเชิงการค้าในด้านเมล็ดพันธุ์ผัก ไม้ดอกไม้ประดับประเภทพันธุ์ลูกผสม โดยใช้ระบบนิเวศวิทยาในเขตหนาวเย็น
ปี พ.ศ. 2536
64 เอนไซม์และสารตัวกลางในการสร้างเอทิลีนของผลทุเรียน