ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พีระศักดิ์ ศรีฤาชา
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พีระศักดิ์ ศรีฤาชา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชิงรุก จังหวัดชัยภูมิ
2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
3 ภาวะผู้นำที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านการกำกับควบคุมของหัวหน้าสถานีอนามัยในจังหวัดชัยภูมิ
4 แรงจูงใจที่มีผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของหัวหน้าสถานีอนามัย จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
5 สมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุจราจรทางถนน : กรณีศึกษา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2551
6 บรรยากาศองค์การที่มีผลต่อความยึดมั่นผูกพัน ต่อองค์การของเภสัชกรโรงพยาบาลศูนย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในจังหวัดร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. 2551
8 แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช 2535 ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครราชสีมา
9 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสุขภาพ ในจังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2541
10 สถานการณ์ฉบับที่ 23 : วิวัฒนาการของการป้องกันอุบัติเหตุจราจร