ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- พีระศักดิ์ ศรนิเวศน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พัชรินทร์ ตัญญะ 11
2 สนธิชัย จันทร์เปรม 11
3 สมศักดิ์ หัตถเลขา 9
4 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 8
5 อุมา แสงคร้าม 8
6 สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์ 8
7 เอนก โชติญาณวงษ์ 8
8 อรุณี เจริญศักดิ์ศิริ 8
9 นพศูลย์ สมุทรทอง 8
10 บุบผา คงสมัย 7
11 พรศิริ เลี้ยงสกุล 7
12 สุคันธรส พู่ทองคำ 6
13 สมศักดิ์ ศรีสมบุญ 6
14 ประกิจ สมท่า 6
15 นันทวรรณ สโรบล 6
16 วรวิทย์ โสรัจจาภินันท์ 6
17 Peerasak Srinives 6
18 วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์ 6
19 Theerayut Toojinda 5
20 เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ 4
21 ชนะ กะรีวัต 4
22 สุรพล ถ้ำกระแสร์ 4
23 Sontichai Chanprame 4
24 ธีรยุทธ ตู้จินดา 4
25 อลงกรณ์ กรณ์ทอง 4
26 ชนิดา อัมระนันทน์ 4
27 วิลาวัลย์ วงษ์เกษม 4
28 อนุรักษ์ อรัญญนาค 4
29 ศักดา ศรีนิเวศน์ 4
30 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 3
31 นงลักษณ์ เทียนเสรี 3
32 สนธิัชัย จันทร์เปรม 3
33 ธนวรรณ พาณิชพัฒน์ 3
34 พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์ 3
35 ไสว พงษ์เก่า 2
36 ประภา ศรีพิจิตต์ 2
37 สืบศักดิ์ สนธิรัตน 2
38 ลัดดา ธูชัยแสงรัตน์ 2
39 เรืองชัย จูวัฒนสำราญ 2
40 ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ 2
41 สิทธิชัย ตันทวรักษ์ 2
42 จินันทนา จอมดวง 2
43 ไพบูลย์ บุญประเสริฐ 2
44 สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ 2
45 ผกามาส ปุรินทราภิบาล 2
46 จานุลักษณ์ ขนบดี 2
47 ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ 2
48 สุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์ 2
49 ทศพล พรพรหม 2
50 ณรงค์ สิงห์บุระอุดม 2
51 มัทธนา มิ่งวานิช 2
52 วิชัย พูนพิริยะทรัพย์ 2
53 พิมพร โชติญาณวงษ์ 2
54 รณยุทธ์ สัตยานิคม 2
55 เฉลิมพล ไหลรุ่งเรือง 2
56 สุวพันธ์ รัตนะรัต 2
57 ทัศนีย์ ลิมาชาน 2
58 วิทิตร ใจอารีย์ 2
59 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 2
60 สุดชล วุ้นประเสริฐ 2
61 Apichart Vanavichit 2
62 ภาณี ทองพำนัก 2
63 ทิพาวดี ตินนังวัฒนะ 2
64 วิวัฒน์ สุทธิพงษ์ 2
65 อัปสร เปลี่ยนสินไชย 2
66 จิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ 2
67 ธวัช ตินนังวัฒนะ 2
68 รังสิต สุวรรณเขตนิคม 2
69 กนกพร ไตรวิทยากร 1
70 Kanokporn Triwitayakorn 1
71 Jirawat Sanitchon 1
72 จิรวัฒน์ สนิทชน 1
73 Jun Abe 1
74 Victor N. Njiti 1
75 Davey, M.R 1
76 Jira Suwanprasert 1
77 จิระ สุวรรณประเสริฐ 1
78 ละเอียด บุญมาก 1
79 ฉลองชัย แบบประเสริฐ 1
80 กวิศร์ วานิชกุล 1
81 จุฑามณี สุทธิสีสังข์ 1
82 อัฒพล สุวรรณวงศ์ 1
83 นายพงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต 1
84 นายอเนก ลิ่มศรีวิไล 1
85 เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์ 1
86 นางสาวปุราวรรณ แสงทองมา , 1
87 นางสาวกัลยา พงค์รัตน์ 1
88 มณฑา วงศ์มณีโรจน์ 1
89 Patcharin Tanya 1
90 ธนัญกรณ์ (วิฑูรย์) ใจผ่อง 1
91 วัชรพล ชยประเสริฐ 1
92 พิบูลย์ กังแฮ 1
93 วิบูลย์ ศรีพิศุทธิ์ 1
94 อรัญญนาค อรัญญนาค 1
95 นางชนิดา สมท่า 1
96 เรวัต เลิศฤทัยโยธิน 1
97 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 1
98 ศิริพร (ลาออก) ชุมแสงโชติกุล 1
99 Rudy Soehendi 1
100 สุมิตรา คงชื่นสิน 1
101 Sirikul Wasee 1
102 ไตรสุดา ไวตรวจโรค 1
103 กมลรัตน์ บุญมาวัฒ์ 1
104 วิชาญ เลิศวิภาตระกูล 1
105 สิริกุล วะสี 1
106 ศุภฤกษ์ กุลปภังกร 1
107 Suk-Ha Lee 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
109 Pornpan Pooprompan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 2
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 4
6 2552 4
7 2551 3
8 2549 3
9 2548 4
10 2547 5
11 2546 3
12 2545 5
13 2539 1
14 2533 1
15 2531 1
16 2529 2
17 2528 1
18 2527 2
19 2526 2
20 543 61
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ดำพันธุ์ใหม่สำหรับเป็นพลังงานและอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2557
2 การเปรียบเทียบผลผลิตและปริมาณน้ำมันของลูกผสมข้ามชนิดในสกุลJatropha เพื่อใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
3 โครงการร่วมมือและพัฒนาพันธุ์พืชเศษฐกิจ:ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และสบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2555
4 การบริหารคุณภาพงานวิจัยคลัสเตอร์เกษตรและอาหารระหว่าง 9 มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
5 การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันทางการค้าในแปลงขนาดใหญ่
6 โครงการจัดทำโครงสร้างการจัดหมวดหมู่ข้อมูลวิจัยในระบบ NRPM และนำร่องการจำแนกข้อมูลด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรปี 2551 และ 2552
ปี พ.ศ. 2554
7 การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำให้มีทรงพุ่มต้นเตี้ยและผลผลิตต่อไร่สูง
8 การพัฒนาพันธุ์สบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2553
9 การประเมินสายพันธุ์อ้อยดีเด่นที่มีศักยภาพในแหล่งปลูกอ้อยทั่วประเทศ
10 ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานทดแทน
11 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวไทย
12 การถ่ายทอดยีนต้านทานสารกำจัดวัชพืชไบลาฟอสจากสับปะรดดัดแปรพันธุกรรมสู่สับปะรดพันธุ์การค้า
ปี พ.ศ. 2552
13 การประเมินพันธุ์อ้อยดีเด่นที่มีศักยภาพในแหล่งปลูกอ้อยทั่วประเทศ
14 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ตระกูลถั่วสำหรับประเทศไทย
15 การพัฒนาพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดไทยเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน
16 พันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะความต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาลในถั่วเขียว
ปี พ.ศ. 2551
17 การประเมินอ้อยพันธุ์ดีเด่นที่มีศักยภาพในแหล่งปลูกอ้อยทั่วประเทศ
18 ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานทดแทน
19 ความร่วมมือ วิจัยและพัฒนาพืชวงศ์ถั่วและพืชพลังงานกับมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี พ.ศ. 2549
20 Inheritance and AFLP Tagging of Leaflet Mutants in Mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)
21 Molecular marker analysis of days to flowering in vegetable soybean (Glycine max (L.) Merrill)
22 Hybridization technique for bambara groundnut
ปี พ.ศ. 2548
23 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชตระกูลถั่ว
24 Identification of SSR markers associated with N2-fixation components in soybean [Glycine max (L.) Merr.]
25 การร่วมมือวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทยกับมณฑลยุนนาน
26 การร่วมมือวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทยกับมณฑลยุนนาน
ปี พ.ศ. 2547
27 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชตระกูลถั่ว
28 Identification of simple sequence repeat markers linked to sudden death syndrome resistance in Soybean
29 การเร่งรัดการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อย
30 การเร่งรัดงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อย
31 การร่วมมือวิจัย ฝึกอบรม และส่งเสริมการผลิตถั่วเหลือง ในประเทศสหภาพพม่า
ปี พ.ศ. 2546
32 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ตระกูลถั่วสำหรับประเทศไทย
33 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชตระกูลถั่ว
34 การเร่งรัดงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อย
ปี พ.ศ. 2545
35 การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชภายใต้สภาวะเย็นยิ่งยวด
36 การใช้ดีเอ็นเอกำกับลักษณะพันธุ์ไม้ไทย
37 แบบของไอโซไซม์ในพันธุกรรมพันธุ์ไม้ไทย : หมากส่งและมะเกี๋ยง
38 โครงการบำบัดสารตะกั่วที่ปนเปื้อนในดินโดยวิธี Phytoremediation โดยใช้ธูปฤาษี
39 การเร่งรัดถ่ายทอดเทคโนโลยีพันธุ์อ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำตาลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2539
40 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการจำแนกพันธุ์อ้อย
ปี พ.ศ. 2533
41 การเปรียบเทียบความสำเร็จของการคัดเลือกจากชั่วที่ 2 และ 3 เพื่อปรับปรุงผลผลิตถั่วเขียว
ปี พ.ศ. 2531
42 การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมของปริมาณแป้งในเมล็ดถั่วเขียว [Vigna radiata (L.) Wilczek]
ปี พ.ศ. 2529
43 โครงการผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียว (ป-น 220)
44 การเปรียบเทียบสายพันธุ์ถั่วเหลือง 16 สายพันธุ์เพื่อหาพันธุ์ที่เหมาะสำหรับภาคกลางและภาคตะวันตก
ปี พ.ศ. 2528
45 โครงการผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง
ปี พ.ศ. 2527
46 โครงการผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง (2)
47 โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียว (2)
ปี พ.ศ. 2526
48 โครงการผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง (1)
49 โครงการผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียว (1)