ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชัยณรงค์ โลหชิต 12
2 อรรณพ คุณาวงษ์กฤต 8
3 ประเสริฐ ประทีป 7
4 ปราจีน วีรกุล 7
5 กุนจิโร โกมายาธิ 7
6 สุมลยา กาญจนะพังคะ 5
7 สุดสายใจ กรมาทิตย์สุข 3
8 ประโยชน์ ตันติเจริญยศ 3
9 องอาจ เลาหวินิจ 2
10 เบญจภรณ์ ประภักดี 2
11 พีระพล อยู่สวัสดิ์ 2
12 ธนสร ตันศฤงฆาร 2
13 นิรมล อุปรมัย 2
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
15 จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 2
16 ชัยชนะ เพชรแสงใส 2
17 เปล่งศรี อิงคนินันท์ 2
18 ศิลป์ชัย เพียรชอบ 2
19 ประสิทธิ์ โพธิปักษ์ 2
20 เพลินพิศ ส่งสังข์ 2
21 สัมพันธ์ สิงหจันทร์ 2
22 จงกล แสงวิรุณ 2
23 เกรียงศักดิ์ อุดมสุข 2
24 สมพร ศรีรอด 2
25 อุดม วังตาล 2
26 เปรม ชุนถนอม 2
27 เอื้อมพร คชการ 1
28 เขมิกา ยามะรัต 1
29 บรรลือ กรมาทิตย์สุข 1
30 จงกล ตั้งอุสาหะ 1
31 คินดัลล์, ฮันส์ 1
32 ไม่มีข้อมูล 1
33 ลาร์สัน, เบอกิตต้า 1
34 มงคล เตชะกำพุ 1
35 นิกร ดุสิตสิน 1
36 ปิยลัมพร หะวานนท์ 1
37 เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย 1
38 บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ 1
39 พรรณี ชิโนรักษ์ 1
40 กัลยาณี ตันศฤงฆาร 1
41 วิวัฒน์ ชวนะนิกุล 1
42 สุมิตรา วัฒโนดร 1
43 โคบายาชิ, กุนจิโร 1
44 วิชัย ทันตศุภารักษ์ 1
45 ชเวง สารคล่อง 1
46 ชาญ อาภาสัตย์ 1
47 อลงกลด แทนออมทอง 1
48 เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์ 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
50 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 2
2 2549 4
3 2545 1
4 2542 3
5 2541 2
6 2540 1
7 2539 1
8 2538 2
9 2536 1
10 2535 1
11 2534 5
12 2533 2
13 2532 2
14 2530 2
15 2528 2
16 2527 1
17 2525 1
18 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การศึกษาการทำงานของรังไข่หลังคลอด ในแม่โคนมพันธุ์ไทยโฮลสไตน์
2 การศึกษาข้อมูลเชิงลึกด้านระบบสืบพันธุ์ชนิดของโคนมสาวลูกผสมขาวดำ การเข้าสู่ระยะเจริญพันธุ์ วงจรการเป็นสัด ลักษณะแสดงออกทางคลินิก การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภายในรังไข่ และระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2549
3 การศึกษาการทำงานของรังไข่หลังคลอด ในแม่โคนมพันธุ์ไทยโฮลสไตน์
4 การศึกษาข้อมูลเชิงลึกด้านระบบสืบพันธุ์ชนิดของโคนมสาวลูกผสมขาวดำ การเข้าสู่ระยะเจริญพันธุ์ วงจรการเป็นสัด ลักษณะแสดงออกทางคลินิก การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภายในรังไข่ และระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง
5 การศึกษาข้อมูลเชิงลึกด้านระบบสืบพันธุ์ชนิดของโคนมสาวลูกผสมขาวดำ การเข้าสู่ระยะเจริญพันธุ์ วงจรการเป็นสัด ลักษณะแสดงออกทางคลินิกการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภายในรังไข่ และระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง
6 การศึกษาการทำงานของรังไข่หลังคลอด ในแม่โคนมพันธุ์ไทยโฮลสไตน์
ปี พ.ศ. 2545
7 สมรรถภาพการสืบพันธุ์ในแม่โคนมและโคนมสาวทดแทนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสไอบีอาร์ บีวีดี พีไอ-3 และบีอาร์เอส
ปี พ.ศ. 2542
8 เพศสัมพันธ์นอกสมรสของชาย ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลบางรัก
9 การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ:ใช้ สารเรืองแสงบ่งบอกปฏิกิริยาอโครโซมที่เกิดขึ้นจริง
10 ความเป็นมาและสถานภาพปัจจุบันของโรคสมองฟ่ามในโค (โคบ้า)
ปี พ.ศ. 2541
11 ความเป็นมาและสถานภาพปัจจุบันของโรคสมองฟ่ามในโค (โคบ้า) : รายงานการวิจัย
12 การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาซัลฟาในกระบือปลักไทย
ปี พ.ศ. 2540
13 การวิเคราะห์ความต้องการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาปศุสัตว์ ในทศวรรษหน้า
ปี พ.ศ. 2539
14 การกระตุ้นการตกไข่เพิ่มและการย้ายฝากตัวอ่อนในกระบือปลัก (Bubalus bubalis Linn)
ปี พ.ศ. 2538
15 การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ:ใช้ สารเรืองแสงบ่งบอกปฏิกิริยาอโครโซมที่เกิดขึ้นจริง
16 การวิเคราะห์ความต้องการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาปศุสัตว์ ในทศวรรษหน้า
ปี พ.ศ. 2536
17 การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาซัลฟาในกระบือปลักไทย
ปี พ.ศ. 2535
18 การเก็บตัวอ่อนโดยวิธีนิรศัลยกรรมในกระบือปลัก (Bubalus bubalis Linn.)
ปี พ.ศ. 2534
19 การศึกษาคาริโอไทป์แบบต่างๆ ในกระบือลูกผสม (กระบือปลัก X กระบือแม่น้ำ) : รายงานผลการวิจัย
20 การศึกษาผลของการใช้ยากล่อมประสาท Xylazine ในกระบือไทย
21 Survey of Dairy Farming in Ratcha-Buri and Nakhorn-Pathom Provinces.
22 การย้ายฝากตัวอ่อน (คัพภะ) ในกระบือปลัก
23 การย้ายฝากตัวอ่อน (คัภพะ) ในกระบือปลัก
ปี พ.ศ. 2533
24 การย้ายฝากตัวอ่อนระหว่างกระบือพันธุ์มูร่าห์และกระบือปลัก : รายงานผลการวิจัย
25 รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมวงจรการเป็นสัดของโคสาวด้วย Syncromate-Br และ PRIDr
ปี พ.ศ. 2532
26 การย้ายฝากตัวอ่อน (คัพภะ) ในกระบือปลัก
27 Effect of parity on reproductive performance of crossbred sows.
ปี พ.ศ. 2530
28 Survey of Dairy Farming in Ratcha-Buri and Nakhorn-Pathom Provinces.
29 วัยเจริญพันธุ์ของกระบือปลักเพศผู้
ปี พ.ศ. 2528
30 โครงการ การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและความต้องการในการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการถ่ายฝากคัพภะในควายปลักไทย : รายงานการวิจัย
31 โครงการ การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการในงานวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับเทคโนโลยีการถ่ายฝากตัวอ่อนในสุกรในประเทศไทย : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2527
32 รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมวงจรการเป็นสัดของโคสาวด้วย Syncromate-Br และ PRIDr
ปี พ.ศ. 2525
33 Effect of parity on reproductive performance of crossbred sows.
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
34 วัยเจริญพันธุ์ของกระบือปลักเพศผู้
35 การศึกษาผลของการใช้ยากล่อมประสาท Xylazine ในกระบือไทย
36 การย้ายฝากตัวอ่อน (คัพภะ) ในกระบือปลัก
37 การย้ายฝากตัวอ่อน (คัภพะ) ในกระบือปลัก
38 การย้ายฝากตัวอ่อน (คัพภะ) ในกระบือปลัก
39 การย้ายฝากตัวอ่อน (คัพภะ) ในกระบือปลัก
40 ความเป็นมาและสถานภาพปัจจุบันของโรคสมองฟ่ามในโค (โคบ้า)