ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชัยณรงค์ โลหชิต 12
2 อรรณพ คุณาวงษ์กฤต 8
3 ปราจีน วีรกุล 7
4 กุนจิโร โกมายาธิ 7
5 ประเสริฐ ประทีป 7
6 สุมลยา กาญจนะพังคะ 5
7 ประโยชน์ ตันติเจริญยศ 3
8 สุดสายใจ กรมาทิตย์สุข 3
9 องอาจ เลาหวินิจ 2
10 เบญจภรณ์ ประภักดี 2
11 พีระพล อยู่สวัสดิ์ 2
12 ธนสร ตันศฤงฆาร 2
13 นิรมล อุปรมัย 2
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
15 จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 2
16 ชัยชนะ เพชรแสงใส 2
17 เปล่งศรี อิงคนินันท์ 2
18 ศิลป์ชัย เพียรชอบ 2
19 ประสิทธิ์ โพธิปักษ์ 2
20 เพลินพิศ ส่งสังข์ 2
21 สัมพันธ์ สิงหจันทร์ 2
22 จงกล แสงวิรุณ 2
23 เกรียงศักดิ์ อุดมสุข 2
24 สมพร ศรีรอด 2
25 อุดม วังตาล 2
26 เปรม ชุนถนอม 2
27 ปิยลัมพร หะวานนท์ 1
28 เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย 1
29 จงกล ตั้งอุสาหะ 1
30 นิกร ดุสิตสิน 1
31 บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ 1
32 วิวัฒน์ ชวนะนิกุล 1
33 เอื้อมพร คชการ 1
34 กัลยาณี ตันศฤงฆาร 1
35 สุมิตรา วัฒโนดร 1
36 โคบายาชิ, กุนจิโร 1
37 มงคล เตชะกำพุ 1
38 ไม่มีข้อมูล 1
39 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 1
40 พรรณี ชิโนรักษ์ 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
42 ชเวง สารคล่อง 1
43 วิชัย ทันตศุภารักษ์ 1
44 เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์ 1
45 อลงกลด แทนออมทอง 1
46 คินดัลล์, ฮันส์ 1
47 บรรลือ กรมาทิตย์สุข 1
48 ลาร์สัน, เบอกิตต้า 1
49 ชาญ อาภาสัตย์ 1
50 เขมิกา ยามะรัต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 2
2 2545 1
3 2542 1
4 2541 1
5 2539 1
6 2535 1
7 2534 1
8 2533 1
9 2528 2
10 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การศึกษาข้อมูลเชิงลึกด้านระบบสืบพันธุ์ชนิดของโคนมสาวลูกผสมขาวดำ การเข้าสู่ระยะเจริญพันธุ์ วงจรการเป็นสัด ลักษณะแสดงออกทางคลินิกการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภายในรังไข่ และระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง
2 การศึกษาการทำงานของรังไข่หลังคลอด ในแม่โคนมพันธุ์ไทยโฮลสไตน์
ปี พ.ศ. 2545
3 สมรรถภาพการสืบพันธุ์ในแม่โคนมและโคนมสาวทดแทนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสไอบีอาร์ บีวีดี พีไอ-3 และบีอาร์เอส
ปี พ.ศ. 2542
4 เพศสัมพันธ์นอกสมรสของชาย ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลบางรัก
ปี พ.ศ. 2541
5 ความเป็นมาและสถานภาพปัจจุบันของโรคสมองฟ่ามในโค (โคบ้า) : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2539
6 การกระตุ้นการตกไข่เพิ่มและการย้ายฝากตัวอ่อนในกระบือปลัก (Bubalus bubalis Linn)
ปี พ.ศ. 2535
7 การเก็บตัวอ่อนโดยวิธีนิรศัลยกรรมในกระบือปลัก (Bubalus bubalis Linn.)
ปี พ.ศ. 2534
8 การศึกษาคาริโอไทป์แบบต่างๆ ในกระบือลูกผสม (กระบือปลัก X กระบือแม่น้ำ) : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2533
9 การย้ายฝากตัวอ่อนระหว่างกระบือพันธุ์มูร่าห์และกระบือปลัก : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2528
10 โครงการ การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและความต้องการในการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการถ่ายฝากคัพภะในควายปลักไทย : รายงานการวิจัย
11 โครงการ การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการในงานวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับเทคโนโลยีการถ่ายฝากตัวอ่อนในสุกรในประเทศไทย : รายงานการวิจัย