ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พีระยศ แสนโภชน์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- พีรยศ แสนโภชน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Peerayot Sanposh 4
2 สุภรณ์ เหมือนหนู 3
3 ณัฐวุฒิ ชินธเนศ 3
4 Hideaki Fujita 2
5 Santi Asawasripongtorn 2
6 นิติ แก้ววรรณศรี 2
7 Pairoj Kajoijilertsakul 2
8 ไพโรจน์ ขจรจิตเลิศสกุล 2
9 สันติ อัศวศรีพงศ์ธร 2
10 Jittiwut Suwatthikul 2
11 Amares Kaewpunya 2
12 อมเรศ แก้วปัญญา 2
13 จิตติวุฒิ สุวัตถิกุล 2
14 Suporn Muannou 2
15 วศิน ลีนะนิธิกุล 1
16 สุรเทพ นิลนนท์ 1
17 ธรณินทร์ พันทา 1
18 สกล กงแก้ว 1
19 รพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล 1
20 นัครินทร์ หงษ์สิทธิวงศ์ 1
21 ปริญญา ศรีธานี 1
22 สิทธยา สุ่มใจยา 1
23 ชวลิต นฤมิตบวรกุล 1
24 ภาณุพันธ์ มังคลา 1
25 ปฐมพงศ์ เปรมโยธิน 1
26 ณ.ภัทร ยุนยะสิทธิ์ 1
27 ดร. เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี 1
28 บารเมศ วรรธนะภูติ 1
29 ก่อโชค จันทวรางกูร 1
30 นายสุรเทพ นิลนนท์ 1
31 เขมภัทร สมสังข์ 1
32 ศุภวุฒิ จันทรานุวัฒน์ 1
33 รศ. ดร. ธีรพงษ์ พิพัฒน์พงศา 1
34 ดร. ปิติวัฒน์ วัฒนชัย 1
35 ปานนที รักประยูร 1
36 นายปริญญา ศรีธานี 1
37 อ.เขมภัทร สมสังข์ 1
38 อำนาย ภู่สิทธิศักดิ์ 1
39 ปัญจวี รักประยูร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 5
3 2554 4
4 2553 3
5 2551 9
6 2550 1
7 2549 1
8 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การออกแบบตัวควบคุมการเคลื่อนที่สำหรับแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2555
2 การเพิ่มเสถียรภาพต่อทางเลือกของการขุดและการเพิ่มกำลังแก่วัสดุค้ำยันสำหรับผนังบ่อเหมือง บริเวณ Area 4.1
3 การควบคุมแรงบิดโดยตรงของมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน
4 การศึกษาการควบคุมมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านแบบคงทน
5 การวางแผนเส้นทางเดินโดยใช้วิธีเกาส์ซูโดสเปคตรัลและการควบคุมป้อนกลับที่เหมาะที่สุดบริเวณใกล้เคียงสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
6 การออกแบบระบบควบคุมตำแหน่งแบบคงทนของแขนหุ่นยนต์ที่มีค่าความไม่แน่นอนเชิงพารามิเตอร์ โดยใช้ทฤษฎีป้อนกลับเชิงปริมาณ
ปี พ.ศ. 2554
7 Wavelet based fault detection, classification and location in existing 500 kV transmission line
8 Modeling and Simulation of 500 kV Transmission Network for Numerical Fault Calculation, Detection, Using PSCAD/EMTDC
9 มัลติมอเตอร์ไดร์สำหรับหุ่นยนต์และแอพพลิเคชั่นทางอุตสาหกรรม
10 ไทม์เพทริเน็ตและการออกแบบการควบคุมทำนายแบบจำลองสำหรับพีชคณิตการหาค่ามากที่สุด-การบวกแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับในระบบการผลิตเชิงพลวัตเหตุการณ์วิยุต
ปี พ.ศ. 2553
11 การเพิ่มประสิทธิภาพตัวควบคุมอัตโนมัติสำหรับเครื่องสกัดน้ำมันในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
12 การชดเชยแรงเสียดทานป้อนไปหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องซีเอ็นซี
13 การพัฒนาระบบควบคุมป้อนกลับการฉีดเชื้อเพลิงโดยใช้ตัวกำหนดค่าอัตราขยายพีไอร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียม
ปี พ.ศ. 2551
14 การหาปริมาณอากาศที่ไหลเข้าสู่ท่อไอดีของเครื่องยนต์โดยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม
15 การพัฒนาระบบประมาณและควบคุมอุณหภูมิของนํ้าโลหะในเตาหลอมโลหะแบบเหนี่ยวนำ
16 การหาปริมาณอากาศที่ไหลเข้าสู่ท่อไอดีของเครื่องยนต์โดยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม
17 การออกแบบอุปกรณ์ควบคุมระดับของเหลวภายในถังบรรจุระบบ 3 ถังโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
18 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการผลิตไบโอดีเซลที่มีข้อจำกัดทางด้านพลังงาน
19 การออกแบบระบบควบคุมแขนหุ่นยนต์ผ่านอินเตอร์เน็ต
20 การออกแบบและการสร้างตัวต้นแบบระบบควบคุมระดับของเหลว
21 อัลกอริธึมการประมาณค่าพารามิเตอร์ของกระบวนการหลอมโลหะเพื่อการประหยัดพลังงาน
22 การออกแบบตัวควบคุม และ HMI สำหรับถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2550
23 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบวิธีการระบุเอกลักษณ์วงเปิดแบบใช้พารามิเตอร์ในโดเมนเวลา (กรณีศึกษา: ระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง)
ปี พ.ศ. 2549
24 การเรกกูเลตเอาท์พุตของแขนหุ่นยนต์แบบ underactuated