ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พีระพงศ์ ทีฆสกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กำพล ประทีปชัยกูร 21
2 สุรจิตร ทีฆสกุล 15
3 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 11
4 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 9
5 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 5
6 งบประมาณแผ่นดิน 5
7 นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ 4
8 Perapong Tekasakul 4
9 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 4
10 วัฒนพงศ์ เกิดทองมี 4
11 พิทยา อำพนพนารัตน์ 4
12 นิพนธ์ ใจปลื้ม 4
13 ชาคริต ทองอุไร 3
14 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 3
15 มณี วิทยานนท์ 3
16 โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ 3
17 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 3
18 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 2
19 Surajit Tekasakul 2
20 ธนิยา เกาศล 2
21 ฐิติวร ชูสง 2
22 เอกวิทย์ เพียรอนุรักษ์ 2
23 ยินดี ทองขุนดำ 2
24 สุธรรม นิยมวาส 1
25 Sutham Niyomwas 1
26 วิทูร เหลืองอักษร 1
27 Wiriya Thongruang 1
28 วิริยะ ทองเรือง 1
29 โครงการวิจัย NRU 1
30 จรัญ บุญกาญจน์ 1
31 ธนิต เฉลิมยานนท์ 1
32 Gumpon Prateepchaikul 1
33 สุรจิตร ทีฆสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 3
3 2560 1
4 2559 1
5 2557 2
6 2556 2
7 2555 2
8 2553 2
9 2552 7
10 2551 3
11 2550 7
12 2549 6
13 2548 2
14 2545 1
15 2544 2
16 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การศึกษาคุณภาพของกล้วยเล็บมือนางอบแห้งด้วยพลังงานหมุนเวียนและการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2561
2 การพัฒนาระบบอบกล้วยประหยัดพลังงานด้วยการหมุนเวียนพลังงานทดแทน
3 คุณลักษณะของเชื้อเพลิงอัดเม็ดส่วนผสมระหว่างลิกไนต์และขี้เลื่อยจากไม้ยางพาราในการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบฟิกซ์เบดเพื่อศึกษาการปล่อยมลพิษทางอากาศ
4 เครื่องอบแห้งกล้วยเล็บมือนางแบบผสมผสานที่มีระบบหมุนเวียนความร้อนกลับมาใช้ใหม่
ปี พ.ศ. 2560
5 นวัตกรรมห้องอบยางแบบผสมผสานและห้องรมประหยัดพลังงานสำหรับเกษตรกรในทุกภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2559
6 การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ
ปี พ.ศ. 2557
7 พอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนในก๊าซที่เกิดจากเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
8 การประเมินวัฏจักรชีวิตทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของการผลิตยางแผ่นรมควันในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
9 พอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนในก๊าซที่เกิดจากเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
10 พอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนในก๊าซที่เกิดจากเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2555
11 Characteristics of particulate matters and associated polycyclic aromatic hydrocarbon from emission of engines fueled by palm oil blends
12 Characteristics of particulate matters and associated polycyclic aromatic hydrocarbon from emission of engines fueled by palm oil blends
ปี พ.ศ. 2553
13 การพัฒนาระบบผลิตยางแผ่นรมควันประสิทธิภาพสูงด้วยพลังงานทดแทนสำหรับเกษตรกรในทุกภูมิภาค
14 คุณลักษณะของอนุภาคและโพลีไซคลิกอะโรแมติกไฮโดรคาร์บอนจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันปาล์มผสมเป็นเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2552
15 มลภาวะสิ่งแวดล้อมจากการผลิตยางแผ่นรมควันในโรงรมยางของสหกรณ์กองทุนสวนยาง
16 โครงการพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช: ภาคใต้
17 การพัฒนาห้องรมยางแผ่นใหม่ด้วยวิธีการคำนวนเชิงพลศาสตร์ของไหล
18 โครงการพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช : ภาคใต้
19 การพัฒนาห้องรมยางแผ่นใหม่ด้วยวิธีการคำนวนเชิงพลศาสตร์ของไหล
20 คุณลักษณะของอนุภาคนาโนและโพลีไซคลิกอะโรแมติกไฮโดรคาร์บอนจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันปาล์มและไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
21 เครื่องผลิตยางแผ่นดิบอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2551
22 โครงการพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสั: ภาคใต้
23 คุณลักษณะของอนุภาคและโพลีไซคลิกอะโรแมติกไฮโดรคาร์บอนจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันปาล์มผสมเป็นเชื้อเพลิง
24 การตากแห้งยางแผ่นดิบที่เหมาะสมก่อนการรมควันโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2550
25 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 มลภาวะสิ่งแวดล้อมจากการผลิตยางแผ่นรมควันในโรงรมยางของสหกรณ์กองทุนสวนยาง
28 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 เครื่องผลิตยางแผ่นดิบกึ่งอัตโนมัติ
30 การปรับปรุงห้องรมยางของสหกรณ์กองทุนสวนยางในภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยการกรองแก๊สร้อนก่อนให้ไหลผ่านแผ่นยางโดยตรง
31 การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานสำหรับกลุ่มสหกรณ์
ปี พ.ศ. 2549
32 การตากแห้งยางแผ่นดิบที่เหมาะสมก่อนการรมควันโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
33 การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานสำหรับกลุ่มสหกรณ์
34 วัสดุฉนวนทางเลือกใหม่จาก อีพอกซี/โฟมรีไซเคิล/ใยแก้ว : การศึกษาค่าการนำความร้อนสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกล
35 การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานสำหรับกลุ่มสหกรณ์
36 การปรับปรุงห้องรมยางของสหกรณ์กองทุนสวนยางในภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยการกรองแกสร้อนก่อนให้ไหลผ่านแผ่นยางโดยตรง
37 การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงาน สำหรับกลุ่มสหกรณ์
ปี พ.ศ. 2548
38 การปรับปรุงห้องรมยางของสหกรณ์กองทุนสวนยางในภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยการกรองแก๊สร้อนก่อนให้ไหลผ่านแผ่นยางโดยตรง
39 การปรับปรุงห้องรมยางของสหกรณ์กองทุนสวนยางในภาคใต้ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการกรองแก๊สร้อนก่อนให้ไหลผ่านยางโดยตรง
ปี พ.ศ. 2545
40 การปรับปรุงห้องรมยางของสหกรณ์กองทุนสวนยางในภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการกรองแกสร้อนก่อนให้ไหลผ่านแผ่นยางโดยตรง
ปี พ.ศ. 2544
41 การคำนวณการแกว่งของวัตถุสมมาตรแนวแกนในการไหลแบบสมมาตรซึ่งมีความหนืดและมีการไถลบนผิวของวัตถุ
42 เครื่องผลิตยางแผ่นดิบกึ่งอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
43 เครื่องผลิตยางแผ่นดิบอัตโนมัติ