ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ 6
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ 2
4 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2
5 อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ 2
6 พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ 2
7 ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค 1
8 Aree Prommo 1
9 Bryan, John 1
10 รับขวัญ ธรรมาภรณ์พิลาศ 1
11 Supawatanakorn Wongthanavasa 1
12 ศุภวัฒนาการ วงศ์ธนวสุ 1
13 บุญน้อม งามเชื้อ 1
14 กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ 1
15 อารีย์ พรหมโม 1
16 ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา 1
17 อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี 1
18 สุมนัส จิตพิทักษ์ (ประทุมคีรี) 1
19 จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย 1
20 มาลินี วงษ์สิทธิ์ 1
21 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
22 นภาพร ชโยวรรณ 1
23 ภาวินี เพ็งศาสตร์ 1
24 พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ 1
25 Peerasit Kamnuansitpa 1
26 สุวรรณี พลับพลาทอง 1
27 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
28 ไบรอัน, จอห์น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 1
3 2554 2
4 2552 1
5 2550 1
6 2549 1
7 2548 2
8 2547 3
9 2545 1
10 2543 1
11 2542 2
12 2534 1
13 2531 1
14 2529 1
15 2524 1
16 2522 1
17 2520 1
18 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ประสิทธิภาพประสิทธิผลและความโปร่งใสขององค์กรภาครัฐที่เกิดขึ้นตามแนวความคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่
ปี พ.ศ. 2555
2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารท้องถิ่นของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 พัฒนาการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานในการผลิตไฟฟ้า โดยการประชาเสวนาหาทางออก(Public Deliberation)ในประเทศไทย
4 การประชาเสวนาหาทางออกของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน(อารยะอุตสาหกรรม) กรณีศึกษา IRPC : เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2552
5 ความขัดแย้งในองค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : รูปแบบ สาเหตุ และผลกระทบ
ปี พ.ศ. 2550
6 กองทุนเพื่ออนาคต : ขนาดและการบริหารจัดการ
ปี พ.ศ. 2549
7 กองทุนเพื่ออนาคต : ขนาดและการบริหารจัดการ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2548
8 กองทุนประกันอนาคต : ขนาดและการบริหารจัดการ
9 กองทุนเพื่ออนาคต : ขนาดและการบริหารจัดการ
ปี พ.ศ. 2547
10 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 กองทุนประกันอนาคต : ขนาดและการบริหารจัดการ ระยะที่ 1
12 การพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน ของศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2545
13 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2543
14 ลักษณะและความสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยวและผู้ขายบริการทางเพศ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
15 การประเมินนโยบายและแผนงานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุกระทรวงสาธารณสุข
16 ลักษณะและความสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยวและผู้ขายบริการทางเพศในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2534
17 การวิเคราะห์การกระจายและการเข้าถึงบริการ การวางแผนครอบครัว ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2531
18 รายงานเบื้องต้นการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2529
19 การรับรู้และการยอมรับบทบาทของอาสาสมัครสาขาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของประชาชนในชนบท
ปี พ.ศ. 2524
20 การวิเคราะห์การกระจายและการเข้าถึงบริการ การวางแผนครอบครัว ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2522
21 ความทันสมัยและภาพพจน์เกี่ยวกับตนเองของคนชราในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2520
22 ระยะทางทางสังคมในภาคใต้ของประเทศไทย