ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ 7
2 อารีย์ พรหมโม 2
3 Supawatanakorn Wongthanavasa 2
4 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2
5 ไบรอัน, จอห์น 2
6 Aree Prommo 2
7 Bryan, John 2
8 อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ 2
9 Peerasit Kamnuansitpa 2
10 ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ 2
11 พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ 2
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
13 อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี 1
14 รับขวัญ ธรรมาภรณ์พิลาศ 1
15 ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา 1
16 ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค 1
17 ศุภวัฒนาการ วงศ์ธนวสุ 1
18 บุญน้อม งามเชื้อ 1
19 กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ 1
20 สุวรรณี พลับพลาทอง 1
21 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
22 มาลินี วงษ์สิทธิ์ 1
23 นภาพร ชโยวรรณ 1
24 จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย 1
25 ภาวินี เพ็งศาสตร์ 1
26 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
27 พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ 1
28 สุมนัส จิตพิทักษ์ (ประทุมคีรี) 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2552 1
4 2550 1
5 2549 1
6 2548 2
7 2547 2
8 2542 1
9 2531 1
10 2529 1
11 2522 1
12 2520 1
13 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารท้องถิ่นของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
2 พัฒนาการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานในการผลิตไฟฟ้า โดยการประชาเสวนาหาทางออก(Public Deliberation)ในประเทศไทย
3 การประชาเสวนาหาทางออกของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน(อารยะอุตสาหกรรม) กรณีศึกษา IRPC : เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2552
4 ความขัดแย้งในองค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : รูปแบบ สาเหตุ และผลกระทบ
ปี พ.ศ. 2550
5 กองทุนเพื่ออนาคต : ขนาดและการบริหารจัดการ
ปี พ.ศ. 2549
6 กองทุนเพื่ออนาคต : ขนาดและการบริหารจัดการ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2548
7 กองทุนประกันอนาคต : ขนาดและการบริหารจัดการ
8 กองทุนเพื่ออนาคต : ขนาดและการบริหารจัดการ
ปี พ.ศ. 2547
9 กองทุนประกันอนาคต : ขนาดและการบริหารจัดการ ระยะที่ 1
10 การพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน ของศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2542
11 การประเมินนโยบายและแผนงานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2531
12 รายงานเบื้องต้นการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2529
13 การรับรู้และการยอมรับบทบาทของอาสาสมัครสาขาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของประชาชนในชนบท
ปี พ.ศ. 2522
14 ความทันสมัยและภาพพจน์เกี่ยวกับตนเองของคนชราในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2520
15 ระยะทางทางสังคมในภาคใต้ของประเทศไทย