ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พีรพงษ์ สุนทรเดชะ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การประยุกต์ใช้เทคนิคการสกัดสารอินทรีย์ระเหยในเนื้อเยื่่อพืชในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนด้วยของเหลวความดันสูงเพื่อการติดตามเฝ้าระวัง
ปี พ.ศ. 2558
2 โครงการประเมินศักยภาพของธรรมชาติในการบำบัดฟื้นฟูน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2557
3 โครงการพัฒนา เม็ดบีดไคโตแซน อัลจิเนต - นาโนเหล็กประจุศูนย์ เพื่อการบำบัดฟื้นฟูสารไตรคลอโรเอทธีลีนที่ปนเปื้อน ในน้ำใต้ดิน
4 โครงการวิจัย สภาพนิเวศวิทยาและวิถีชุมชน เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา อ.เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2546
5 การสะสมของโลหะหนักในดินใต้หลุมฝังกลบสุขาภิบาล