ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พีรนุช จอมพุก
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Peeranuch Jompuk
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ 5
2 ชูศักดิ์ จอมพุก 3
3 ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ 3
4 สกล ฉายศรี 3
5 ประภารัจ หอมจันทน์ 2
6 สุจินต์ เจนวีรวัฒน์ 2
7 ธราธร ทีรฆฐิติ 1
8 นพมณี โทปุญญานนท์ 1
9 ณัฐนิชภู สุกิน 1
10 นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ 1
11 สรัตนา เสนาะ 1
12 นายกิตติ บุญเลิศนิรันดร์ 1
13 อ.บุญฤทธิ์ สินค้างาม 1
14 ผศ.ดร.นพมณี โทปุญญานน์ 1
15 Wasana Wongyai 1
16 ผศ.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ 1
17 ผศ.ดร.ธีรนุช เจริญกิจ 1
18 สุรพล เช้าฉ้อง 1
19 ผศ.กิตติ บุญเลิศนิรันดร 1
20 ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม 1
21 ดร. อรนุช ลีลาพร 1
22 คุณเรณู เอี่ยมธนาภรณ์ 1
23 ดร. อุทัย จารณศรี 1
24 นายลิขิต มณีสินธุ์ 1
25 อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์ 1
26 เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ 1
27 คุณวิภาดา ทองทักษิณ 1
28 ดร. ปิยะเกษตร สุขสถาน 1
29 ดร.ยินดี ชาญวิวัฒนา 1
30 อ.ทิพวัลย์ สุกุมลนันทน์ 1
31 ผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี 1
32 รศ.ดร.นพมณี โทปุญญานนท์ 1
33 อ. ธีรพันธุ์ โตธิรกุล 1
34 คุณเอกชัย บูรณะไทย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 1
3 2557 2
4 2555 1
5 2554 1
6 2551 1
7 2550 2
8 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การปรับปรุงพันธุ์สับปะรดสีโดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมา และอิเล็กตรอนบีม
ปี พ.ศ. 2558
2 การปรับปรุงพันธุ์แฝกที่ปรับตัวได้ในสภาพน้ำท่วมและพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ปี พ.ศ. 2557
3 การเพิ่มปริมาณทริปโดแฟนในเอนโดสเปิร์มของข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยยีนโอเปกทู
4 การเพิ่มสารต้านอนูมูลอิสระในข้าวโพดข้าวเหนียวโอเปกทู
ปี พ.ศ. 2555
5 การเพิ่มปริมาณทริปโตแฟนในเอนโดสเปิร์มของข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยยีนโอเปกทู
ปี พ.ศ. 2554
6 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาสู่ตลาดโลกโครงการวิจัย ปทุมมา: วิทยาการปรับปรุงพันธุ์และการประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2551
7 โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาสายพันธุ์ปทุมมาเพื่อการค้าโดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์
ปี พ.ศ. 2550
8 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก โครงการย่อย การพัฒนาสายพันธุ์ปทุมมาเพื่อการค้าโดยการชักนำใกดการกลายพันธุ์
9 Improvement of quality protein maize using marker-assisted selection (MAS)