ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิเศษ เสตเสถียร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- พิเศษ เสตเสถึยร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 สุทธิชัย จิตรวาณิช 2
3 พิเศษ เสตเสถียร 2
4 วารุณี อินทนปสาธน์ 1
5 ภาวนา สุคันธวนิช 1
6 พฤฒิพร เนติโพธิ์ 1
7 ทิพย์วดี มนัสวานิช 1
8 สุธีร์ ศุภนิตย์ 1
9 กวี เปรมรัตนชัย 1
10 อรรถวิทย์ ยาวะประภาษ 1
11 ไพจิตร ตั้งพูลสกุล 1
12 บัญชา พันธจารุนิธิ 1
13 มนตรี ศิลป์มหาบัณฑิต 1
14 ภัชฎา รุจิเรข 1
15 สุรเชษฐ ชีรวินิจ 1
16 อรรถพร กระจายพงศ์ 1
17 กมล สกลเดชา 1
18 ถนอมนวล เชื้อบุญชัย 1
19 นิตยา ชินวงศ์ 1
20 นพพร บุญถนอม 1
21 พิพัฒน์ วุฒิชัยสารานนท์ 1
22 ธีระเดช ตันสุวรรณรัตน์ 1
23 เนตรทราย สงวนศักดิ์ภักดี 1
24 เนติมา เอื้อธรรมาภิมุข 1
25 กัลยา หมื่นสวัสดิ์ 1
26 สุธี อากาศฤกษ์ 1
27 กุณฑล เจริญเรืองรังสี 1
28 ถวิลวงศ์ ถายะพิงค์ 1
29 นิทัศน์ วัฒนกุล 1
30 สุริยนตร์ โสตถิทัต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2541 1
2 2539 3
3 2538 4
4 2536 2
5 2535 4
6 2534 2
7 2533 2
8 2532 1
9 2530 2
10 2528 1
11 2527 1
12 2526 1
13 2525 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2541
1 การเลือกปฏิบัติด้านราคาอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางการค้า
ปี พ.ศ. 2539
2 ปัญหาเกี่ยวกับความหมายของคำว่า "ผู้เกี่ยวข้องฯ" ตามมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ 2535
3 ปัญหากฎหมายในการประกอบธุรกิจให้ยืมหลักทรัพย์ในประเทศไทย
4 หลักความระมัดระวังของกรรมการบริษัท
ปี พ.ศ. 2538
5 บทบาทของผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทจำกัดในการป้องกันการ ครอบงำทางธุรกิจ
6 การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะกรณี ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์
7 การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในการซื้อขายหลักทรัพย์
8 ปัญหากฎหมายในเรื่องหลักทรัพย์ที่มีสัญญากู้ซึ่งมีจำนองเป็นประกัน
ปี พ.ศ. 2536
9 ขอบเขตและความหมายของการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
10 การบังคับใช้กฎหมายป้องกันการฉ้อฉลและการสร้างราคา ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
11 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
12 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อตกลงพ่วงขายในสัญญาแฟรนไชส์
13 การคุ้มครองทางกฎหมายแก่ผู้ถือหุ้นกู้
14 ลักษณะทางกฎหมายของสัญญาแฟรนไซส์
ปี พ.ศ. 2534
15 สถานะภาพทางกฎหมายของกองทุนรวม
16 การซื้อหุ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการจัดการในบริษัท
ปี พ.ศ. 2533
17 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้ถือบัตรเครดิต
18 หุ้นบุริมสิทธิ
ปี พ.ศ. 2532
19 การฟื้นฟูองค์กรธุรกิจที่ประสบปัญหาทางการเงิน
ปี พ.ศ. 2530
20 Insider Trading: คดีเขย่าตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก
21 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับบัตรเครดิต
ปี พ.ศ. 2528
22 สิทธิและความรับผิดชอบของธนาคารในการใช้เงินตามเช็ค
ปี พ.ศ. 2527
23 การเกิดและผลบังคับของสัญญาประกันชีวิต
ปี พ.ศ. 2526
24 คำมั่น
ปี พ.ศ. 2525
25 ผู้ทรงตั๋วเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
26 การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ : บทวิเคราะห์ทางกฎหมาย ในแง่ความหมายและการใช้คำในกฎหมาย