ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 13
2 ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 11
3 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 9
4 งบประมาณแผ่นดิน 6
5 ชาคริต โพธิ์งาม 5
6 อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ 5
7 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 5
8 นิรันดร์ หันไชยุงวา 5
9 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 5
10 ธนกร ลิ้มสุวรรณ 4
11 บรรชา บุดดาดี 3
12 งบประมาณเงินรายได้ 3
13 แก้ว อุดมศิริชาคร 3
14 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 2
15 อิทธิพล วรพันธ์ 2
16 ธนรัฐ ศรีวีระกุล 2
17 นิติกร พรหมดวง 2
18 Ekchai Buphavesa 2
19 นันทวัฒน วีระยุทธ 2
20 Pisit Techarungpaisan 2
21 เอกชัย บุปผเวส 2
22 Ariyaporn Pongrat 2
23 สุจินต์ บุรีรัตน์ 1
24 เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต 1
25 ดาริน วรรณพงษ์ 1
26 ชญานนท์ แสงมณี 1
27 Kanjana Bansiddhi 1
28 Chawalit Thinvongpituk 1
29 กาญจนา บันสิทธิ์ 1
30 ประหยัด ประสานมิตร 1
31 ทุนร่วม สกอ.& สกว. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 3
4 2551 1
5 2550 5
6 2549 4
7 2548 6
8 2547 3
9 2545 1
10 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราและการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์
ปี พ.ศ. 2553
2 การจำลองเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดเล็ก ซึ่งใช้ความร้อนทิ้งมาทำน้ำร้อนโดยมีอุปกรณ์ทำน้ำร้อนเป็นแบบเปลือกและท่อ
ปี พ.ศ. 2552
3 ระบบติดตามดวงอาทิตย์สำหรับวัดรังสีแสงอาทิตย์
4 สมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวมวลและน้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
5 เครื่องคั่วงา
ปี พ.ศ. 2551
6 การควบคุมการสั่นสะเทือนแบบพาสซีฟ-แอคทีฟ ของระบบกันสะเทือนของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ปี พ.ศ. 2550
7 การศึกษาการทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงเก็บสะสมพลังงาน
8 การปรับปรุงสมรรถนะแผงรับแสงอาทิตย์ในเครื่องทำน้ำร้อนโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์
9 เครื่องทำความสะอาดและอบเมล็ดงา
10 Investigate of Flow and Temperature Distribution in Three Different Thermosyphon Solar Water Heaters
11 อุปกรณ์ติดตามดวงอาทิตย์สำหรับวัดพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2549
12 การวิจัยและพัฒนาเครื่องบดงาต้นแบบ
13 เรือนอบพืชผลการเกษตรขนาดเล็กโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์
14 การวิจัยและพัฒนาเครื่องบดงาต้นแบบ
15 การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราเป็นพลังงานทดแทน และการทดสอบสมรรถนะกับเครื่องยนต์
ปี พ.ศ. 2548
16 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เตาเผาชีวมวลประมวลประสิทธิภาพสูง : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปันดินเผา ตำบลปากห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี
17 การออกแบบและทดสอบเตาเผามวลชีวมวลสำหรับเครื่องปันดินเผาแบบประสิทธิภาพสูง : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ตำบลห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี
18 การศึกษาปัญหาและการออกแบบปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวลสำหรับเครื่องปันดินเผาแบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปันดินเผา ตำบลปากห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี
19 การปรับปรุงสมถรรนะเครื่องทำน้ำร้อนโดยอาศัยความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
20 เครื่องอบแห้งผลิตผลการเกษตร โดยใช้แอลพีจีเป็นเชื้อเพลิง
21 การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องทำน้ำร้อน โดยอาศัยความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2547
22 การศึกษาปัญหาและการออกแบบปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวลสำหรับเครื่องปั้นดินเผาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปากห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานี
23 เครื่องอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้แอลพีจีเป็นเชื้อเพลิง
24 โครงการศึกษาสาธิตและส่งเสริมเตาต้มขนมจีนประหยัดพลังงาน
ปี พ.ศ. 2545
25 การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบประปาชุมชนแบบยั่งยืน กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านศรีไค ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี