ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 13
2 ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 11
3 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 9
4 งบประมาณแผ่นดิน 6
5 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 5
6 ชาคริต โพธิ์งาม 5
7 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 5
8 อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ 5
9 นิรันดร์ หันไชยุงวา 5
10 ธนกร ลิ้มสุวรรณ 4
11 บรรชา บุดดาดี 3
12 งบประมาณเงินรายได้ 3
13 แก้ว อุดมศิริชาคร 3
14 Pisit Techarungpaisan 2
15 เอกชัย บุปผเวส 2
16 Ekchai Buphavesa 2
17 Ariyaporn Pongrat 2
18 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 2
19 นิติกร พรหมดวง 2
20 อิทธิพล วรพันธ์ 2
21 นันทวัฒน วีระยุทธ 2
22 ธนรัฐ ศรีวีระกุล 2
23 Chawalit Thinvongpituk 1
24 กาญจนา บันสิทธิ์ 1
25 Kanjana Bansiddhi 1
26 ดาริน วรรณพงษ์ 1
27 ชญานนท์ แสงมณี 1
28 ประหยัด ประสานมิตร 1
29 ทุนร่วม สกอ.& สกว. 1
30 สุจินต์ บุรีรัตน์ 1
31 เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 4
4 2551 2
5 2550 8
6 2549 9
7 2548 7
8 2547 4
9 2545 2
10 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราและการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์
ปี พ.ศ. 2553
2 การจำลองเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดเล็ก ซึ่งใช้ความร้อนทิ้งมาทำน้ำร้อนโดยมีอุปกรณ์ทำน้ำร้อนเป็นแบบเปลือกและท่อ
ปี พ.ศ. 2552
3 ระบบติดตามดวงอาทิตย์สำหรับวัดรังสีแสงอาทิตย์
4 สมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวมวลและน้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
5 เครื่องคั่วงา
6 เครื่องอบแห้งภายใต้ความดันต่ำกว่าความดันบรรยากาศใช้งานร่วมกับรังสีอินฟราเรด
ปี พ.ศ. 2551
7 การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราเป็นพลังงานทดแทน และการทดสอบสมรรถนะกับเครื่องยนต์
8 การควบคุมการสั่นสะเทือนแบบพาสซีฟ-แอคทีฟ ของระบบกันสะเทือนของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ปี พ.ศ. 2550
9 การศึกษาการทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงเก็บสะสมพลังงาน
10 การปรับปรุงสมรรถนะแผงรับแสงอาทิตย์ในเครื่องทำน้ำร้อนโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์
11 เครื่องทำความสะอาดและอบเมล็ดงา
12 Investigate of Flow and Temperature Distribution in Three Different Thermosyphon Solar Water Heaters
13 เรือนอบพืชผลการเกษตรขนาดเล็กโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์
14 การศึกษาการทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงเก็บสะสมพลังงาน
15 อุปกรณ์ติดตามดวงอาทิตย์สำหรับวัดพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
16 อุปกรณ์ติดตามดวงอาทิตย์สำหรับวัดพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2549
17 การวิจัยและพัฒนาเครื่องบดงาต้นแบบ
18 เรือนอบพืชผลการเกษตรขนาดเล็กโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์
19 การวิจัยและพัฒนาเครื่องบดงาต้นแบบ
20 การศึกษาการทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงเก็บสะสมพลังงาน
21 การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราเป็นพลังงานทดแทน และการทดสอบสมรรถนะกับเครื่องยนต์
22 การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องทำน้ำร้อนโดยอาศัยความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
23 เครื่องอบแห้งผลิตผลการเกษตร โดยใช้แอลพีจีเป็นเชื้อเพลิง
24 การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบประปาชุมชนแบบยั่งยืน กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
25 การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราเป็นพลังงานทดแทน และการทดสอบสมรรถนะกับเครื่องยนต์
ปี พ.ศ. 2548
26 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เตาเผาชีวมวลประมวลประสิทธิภาพสูง : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปันดินเผา ตำบลปากห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี
27 การออกแบบและทดสอบเตาเผามวลชีวมวลสำหรับเครื่องปันดินเผาแบบประสิทธิภาพสูง : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ตำบลห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี
28 การศึกษาปัญหาและการออกแบบปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวลสำหรับเครื่องปันดินเผาแบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปันดินเผา ตำบลปากห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี
29 การปรับปรุงสมถรรนะเครื่องทำน้ำร้อนโดยอาศัยความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
30 การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องทำน้ำร้อนโดยอาศัยความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
31 เครื่องอบแห้งผลิตผลการเกษตร โดยใช้แอลพีจีเป็นเชื้อเพลิง
32 การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องทำน้ำร้อน โดยอาศัยความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2547
33 การศึกษาปัญหาและการออกแบบปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวลสำหรับเครื่องปั้นดินเผาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปากห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานี
34 เครื่องอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้แอลพีจีเป็นเชื้อเพลิง
35 โครงการศึกษาสาธิตและส่งเสริมเตาต้มขนมจีนประหยัดพลังงาน
36 เครื่องอบแห้งผลิตผลการเกษตร โดยใช้แอลพีจีเป็นเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2545
37 การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบประปาชุมชนแบบยั่งยืน กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
38 การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบประปาชุมชนแบบยั่งยืน กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านศรีไค ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
39 อุปกรณ์ติดตามดวงอาทิตย์สำหรับวัดพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี