ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิสิษฏ์ มณีโชติ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พิสิษฐ์ มณีโชติ
- พิศิษฐ์ มณีโชติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกล
2 การพัฒนาสมรรถนะเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้ที่มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งานในชุมชน
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนาห้องเผาไหม้เตาชีวมวลจากเซรามิค
ปี พ.ศ. 2557
4 การศึกษากระบวนการผลิตแก๊สชีวมวลเพื่อพัฒนาเตาแก๊สชีวมวลแบบ Inverted Updraft gasifiers
ปี พ.ศ. 2556
5 การส่งเสริมการผลิตแก๊สชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
6 การพัฒนาห้องเผาไหม้เตาแก๊สชุมชนโดยใช้อิฐทนไฟกรุห้องเผา
7 การศึกษากระบวนการผลิตแก๊สชีวมวลเพื่อพัฒนาเตาแก๊สชีวมวลแบบ Inverted Updraft gasifiers
8 การผลิตน้ำมันของสาหร่ายน้ำจืดBotryococcus braunii ที่เพาะเลี้ยงโดยการควบคุมอัตราการไหลในชุดเพาะเลี้ยงทรงโดม
9 การศึกษาการลดต้นทุนการผลิตงานอุตสาหกรรมเซรามิกโดยเทคโนโลยีแก๊สซิไฟเออร์
10 การส่งเสริมการผลิตแก๊สชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
11 การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืช
12 การพัฒนา และเผยแพร่เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจากชีวมวลเพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในเขตภาคเหนือตอนล่าง
13 การส่งเสริมการผลิตแก๊สชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2555
14 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเกิดแก๊สชีวภาพจากมูลวัวในสภาวะระบบที่แตกต่างกัน
15 ศักยภาพของลำต้นข้าวโพดมาเป็นเชื้อเพลิงเขียว
ปี พ.ศ. 2554
16 การศึกษาการลดต้นทุนการผลิตงานอุตสาหกรรมเซรามิกโดยเทคโนโลยีแก๊สซิไฟเออร์
17 การส่งเสริมการผลิตแก๊สชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
18 การผลิตน้ำมันของสาหร่ายน้ำจืดBotryococcus braunii ที่เพาะเลี้ยงโดยการควบคุมอัตราการไหลในชุดเพาะเลี้ยงทรงโดม
ปี พ.ศ. 2553
19 การพัฒนา และเผยแพร่เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจากชีวมวลเพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในเขตภาคเหนือตอนล่าง
20 การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืช
21 การวิเคราะห์สมรรถนะเชิงความร้อนของหม้อไอน้ำแบบท่อไฟ โดยใช้เชื้อเพลิงไม้ยางพารา
22 การศึกษาการอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกล โดยใช้พลังงานจากชีวมวลเพื่ออุตสาหกรรม
23 การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืช
24 การพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับพลังงานความร้อนจากชีวมวล เพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในเขตภาคเหนือตอนล่าง
25 ศักยภาพของลำต้นข้าวโพดมาเป็นเชื้อเพลิงเขียว
ปี พ.ศ. 2552
26 ศักยภาพของลำต้นข้าวโพดมาเป็นเชื้อเพลิงเขียว
ปี พ.ศ. 2551
27 การศึกษาการอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกล โดยใช้พลังงานจากชีวมวล เพื่ออุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2550
28 การศึกษาจัดการความรู้เรื่องการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ