ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- พิสิฐ ตั้งกิจวานิช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยง ภู่วรวรรณ 15
2 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 11
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 9
4 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 8
5 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 6
6 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
7 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 6
8 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 6
9 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 6
10 ศิริวรรณ วนานุกูล 6
11 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
12 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
13 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 6
14 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
15 กมล สกุลวิระ 6
16 อลงกร อมรศิลป์ 6
17 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 6
18 ธีรพร ชินชัย 6
19 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
20 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 6
21 สันนิภา สุรทัตต์ 6
22 จินตนา จิรถาวร 6
23 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 6
24 เผด็จ สิริยะเสถียร 6
25 กอบกาญจน์ ทองประสม 6
26 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 6
27 ทศพร วิมลเก็จ 6
28 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 6
29 วนิดา นพพรพันธุ์ 6
30 นวพรรณ จารุรักษ์ 6
31 อิศรางค์ นุชประยูร 6
32 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 6
33 ทายาท ดีสุดจิต 6
34 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 6
35 สัญชัย พยุงภร 5
36 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
37 จิตติมา ทองมี 3
38 ปิติรัตน์ บุญสุข 3
39 กมล สุวรรณการ 3
40 วรดี ลือชาชัยวงศ์ 3
41 ทวีศักดิ์ เชี่ยวชาญศิลป์ 3
42 วโรชา มหาชัย 3
43 เกษมณี ไพรอนันตถาวร 3
44 ณัชชานาถ ถาวรสุข 2
45 สุวิมล สรรพวัฒน์ 2
46 ศรัณย์ธร อัครธำรงสิน 2
47 ดวงพร ทองงาม 2
48 ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ 2
49 รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร 2
50 ศศิพิมพ์ สัลละพันธ์ 1
51 วทัญญู โสภิพงษ์ 1
52 ชุรีพร ทองใบ 1
53 นาวิน จันทรา 1
54 พรพิตรา ประเทศรัตน์ 1
55 นุชนาฎ ถาวรสุข 1
56 อุมาพร ลิโมทัย 1
57 ปาริฉัตร ยิ้มน้อย 1
58 อัญชลี อวิหิงสานนท์ 1
59 เทพ เฉลิมชัย 1
60 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 1
61 กิตติยศ ภู่วรวรรณ 1
62 สมชาย อรรฆศิลป์ 1
63 สุทัศน์ เรืองจุติโพธิ์พาน 1
64 วรนุช จงศรีสวัสดิ์ 1
65 สรรพจน์ โคมทอง 1
66 ศรัณย์ธร สุนันท์ชัยการ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 5
4 2555 2
5 2554 1
6 2553 1
7 2549 2
8 2547 1
9 2546 1
10 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ปัจจัยของผู้ป่วยและเชื้อไวรัสที่สัมพันธ์กับการดำเนินโรคและการรักษาโรคตับอักเสบแบบเรื้อรังจากไวรัสตับอักเสบบีและซี
ปี พ.ศ. 2557
2 ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน HLA-DPA1, IL28B, IFNL4 และ IP-10 กับการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยากลุ่มเพคอินเตอร์เฟอรอนในผู้ป่วยไทยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรัง
3 การจำแนกสายพันธุ์และการกลายพันธุ์บริเวณยีนพรีเอส/เอส ของไวรัสตับอักเสบ บี จากการศึกษาทางระบาดวิทยาในประเทศไทย พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2556
4 อณูไวรัสวิทยาของไวรัสตับอักเสบบีและซีที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งตับและการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
5 การทดลองทางคลินิกแบบสุ่มควบคุมด้วยยาหลอก ปิดสองด้าน เปรียบเทียบยา PENTOXIFYLLINE ร่วมกับยา METFORMIN กับยาหลอกในการรักษาโรคตับอักเสบจากไขมันเกาะตับ
6 ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน STAT3 และ STAT4 กับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับของผู้ป่วยไทยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรัง
7 ความหลากหลายทางพันธุกรรมบนยีน miR-149, miR-499 และ miR-101-1 ที่ส่งผลต่อการเกิดมะเร็งตับในผู้ป่วยไทยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีชนิดเรื้อรัง
8 ปัจจัยเสี่ยงของภาวะตับอักเสบเรื้อรังในผู้ป่วยไทยที่ติดเชื้อเอชไอวี ที่ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีหรือซีร่วมด้วย
ปี พ.ศ. 2555
9 ความสัมพันธ์ระหว่างการกลายพันธุ์ของยีนพี 53 ชนิด อาร์ 249 เอส และปัจจัยของไวรัสตับอักเสบบีในการเกิดมะเร็งตับ
10 ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน KIF1B กับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับของผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
11 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับแอนติเจน ปริมาณไวรัสและพังผืดของตับในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในระยะต่างๆของโรค
ปี พ.ศ. 2553
12 อณูไวรัสและความสำคัญทางคลินิคของการติดเชื้อแบบแฝงและการติดเชื้อร่วมกับไวรัสอื่นของไวรัสตับอักเสบบี : บทบาทของซีซีซีดีเอนเอ สายพันธุ์การกลายพันธุ์
ปี พ.ศ. 2549
13 การวิเคราะห์หาระดับสารกลัยปิแคนทรีเพื่อใช้ในการวินิจฉัยมะเร็งตับ
14 ความชุกและความสำคัญทางคลินิกของสายพันธุ์และการกลายพันธุ์ของไวรัสตับอักเสบบี
ปี พ.ศ. 2547
15 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะพยาธิสภาพของตับในผู้ป่วยตับอักเสบเรื้อรังจากเชื้อไวรัสบี ที่มีระดับเอนไซม์ เอแอลที เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยและเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าของค่าปกติ
ปี พ.ศ. 2546
16 ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีของผู้ป่วยโรคลูปุสในประเทศไทย