ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิสิฎฐ์ เจริญสุดใจ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2557 7
4 2556 1
5 2555 4
6 2554 5
7 2553 3
8 2552 2
9 2551 3
10 2550 2
11 543 35
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การใช้ปัจจัยทางชีวภาพในการควบคุมเชื้อ Burkholderia pseudomallei
ปี พ.ศ. 2558
2 การใช้ปัจจัยทางชีวภาพในการควบคุมเชื้อ Burkholderia pseudomallei
3 การสำรวจทางนิเวศวิทยา และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมตามฤดูกาลบริเวณพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2557
4 ศึกษาผลของปัจจัยทางกายภาพและเคมีต่อเชื้อ Bukholderia pseudomallei
5 การใช้ปัจจัยทางชีวภาพในการควบคุมเชื้อ Burkholderia pseudomallei
6 โครงสร้างและบทบาททางนิเวศวิทยาของป่าไม้ในบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
7 การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อการคงอยู่ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในแท่งดิน
8 การศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในดิน และพืชบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชฯ เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
9 การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อการคงอยู่ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในแท่งดิน
10 การศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในดิน และพืชบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชฯ เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2556
11 โครงสร้างและบทบาททางนิเวศวิทยาของป่าไม้ในบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2555
12 การศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในดิน และพืชบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชฯ เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
13 โครงสร้างและบทบาททางนิเวศวิทยาของป่าไม้ในบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
14 การศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โคกภูตากา อ.เวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
15 การศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โคกภูตากา อ.เวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2554
16 การศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในดิน และพืชบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชฯ เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
17 การสำรวจทางนิเวศวิทยา และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมตามฤดูกาลบริเวณพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี
18 การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อการคงอยู่ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในแท่งดิน
19 การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อการคงอยู่ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
20 การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อการคงอยู่ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
ปี พ.ศ. 2553
21 การสำรวจทางนิเวศวิทยา และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมตามฤดูกาลบริเวณพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี
22 การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อการคงอยู่ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในแท่งดิน
23 การศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โคกภูตากา อ.เวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
24 การศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โคกภูตากา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
25 การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อการคงอยู่ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
ปี พ.ศ. 2551
26 การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อการคงอยู่ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
27 การศึกษาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 โครงการศึกษาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2550
29 การศึกษาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 โครงการศึกษาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น