ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิสสวรรณ เจียมสมบัติ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- พิสวรรณ เจียมสมบัติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รัชนี ฮงประยูร 10
2 Pissawan Chiemsombat 5
3 อัญจนา บุญชด 4
4 สิริกุล วะสี 3
5 วิชัย โฆสิตรัตน 3
6 สุพัฒน์ อรรถธรรม 3
7 สุจินต์ ภัทรภูวดล 3
8 สุภาพร กลิ่นคง 3
9 คนึงนิตย์ เหรียญวรากร 3
10 วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี 2
11 วราภรณ์ พงศ์พนิตานนท์ 2
12 กรุง สีตะธนี 2
13 ประชุม จุฑาวรรธนะ 2
14 ดิเรก ทองฤทธิ์ 2
15 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 2
16 สุวลักษณ์ ชัยชูโชติ 2
17 ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล 2
18 นุชนาถ วารินทร์ 2
19 สมนึก เชื้อวงศ์สกุล 2
20 เจษฎา พร พิทักษ์สุธีพงศ์ 2
21 นงณพชร คุณากร 2
22 สาริมา สุนทรารชุน 2
23 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
24 รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน 1
25 ดำเนิน อุ่นศิริ 1
26 อนุชา วงศ์ปราณีกุล 1
27 นายประสาทพร สมิตะมาน 1
28 มณฑา วงศ์มณีโรจน์ 1
29 ดร.ชัยกฤต เจริญศิริวัฒน์ 1
30 สม วงษ์ตระกูลรุ่ง 1
31 สมลักษณ์ พุ่มระชัฎ 1
32 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
33 Pissawan Geimsombat 1
34 กนกวรรณ รมยานนท์ 1
35 วิมล สีเทา 1
36 สุรศักดิ์ ขันคำ 1
37 ณัฐชานันท์ วิบูลย์โชติกร 1
38 เพชรรัตน์ ศิริวงศ์ 1
39 Apichart Vanavichit 1
40 ภูวนารถ มณีโชติ 1
41 สิทธิชัย บุญรอด 1
42 จินตนา อันอาตม์งาม 1
43 นางสาวอัจฉรา ภาวสุทธิ์ 1
44 นางสาวสาวิตรี ทิวงศ์ 1
45 ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 1
46 สิริภัทร์ พราหมณีย์ 1
47 เบ็ญจารัชด ทองยืน 1
48 เวช เต๋จ๊ะ 1
49 สุพจน์ กาเซ็ม 1
50 Oraprapai Gajanandana 1
51 ศรีหรรษา มลิจารย์ 1
52 ธีระ สูตะบุตร 1
53 W. Pitakdantham 1
54 T. Sutabutra 1
55 Chetsadaporn Pitaksutheepong 1
56 Thira Sutabutra 1
57 Wiparat Pitakdantham 1
58 วรรณวิไล อินทนู 1
59 รัติยา พงศ์พิสุทธา 1
60 สุภาวดี แก้วสด 1
61 Chatsadaporn Pitaksutheepong 1
62 วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม 1
63 เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์ 1
64 อนุมัติ อิงคนินันท์ 1
65 S. Attathom 1
66 เจษฏาพร พิทักษ์สุธีพงศ์ 1
67 A. Boomchot 1
68 C. Pitaksutheepong 1
69 P. Chiemsombat 1
70 ปรียพรรณ พงศาพิชณ์ 1
71 Preyapan Pongsapich 1
72 อรประไพ คชนันทน์ 1
73 ผศ.ดร.รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ 1
74 Ratchanee Hongprayoon 1
75 Anjana Bhunchoth 1
76 Nuchanard Warin 1
77 Voravit Siripholvat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 5
3 2555 2
4 2554 1
5 2553 7
6 2552 2
7 2551 7
8 2550 5
9 2549 1
10 2548 1
11 2547 1
12 2546 1
13 2543 4
14 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ศึกษาความต้านทานบีโกโมไวรัสในมะเขือเทศ พริก และ ถั่วเขียว
2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมพริกพื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการโลจิสติกส์ผักแบบครบวงจร
4 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับและติดตามผัก
5 การศึกษาวิจัยด้านโลจิสติกส์ของกระบวนการผลิตผักตามห่วงโซ่คุณค่า เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
6 แผนงานวิจัยด้านคุณภาพและความปลอดภัยในระบบโลจิสติกส์การเกษตร
7 โครงการศึกษาระเบียบวิธีวินิจฉัยเชื้อ Potato mop top virus และเชื้อ Pospiviroids ในหัวพันธุ์มันฝรั่งและเมล็ดมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2555
8 การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก
9 การศึกษาลักษณะทางชีวโมเลกุลของยีนและโปรตีน Nucleocapsid และ Non-structural ของ Melon yellow spot virus ที่เข้าทำลายเลมอนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
10 Isolation and characterization of dihydroflavonol 4-reductase gene in dendrobium flowers
ปี พ.ศ. 2553
11 การพัฒนา SecA antibody เพื่อการตรวจเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อย
12 การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก
13 Isolation and Characterization of Chalcone Synthase Gene Isolated from Dendrobium Sonia Earsakul
14 การศึกษาความหลากหลายของเชื้อไวรัสใบด่างแตงกวา
15 โครงการนำร่องการผลิตเสาวรสในระดับฟาร์มโดยใช้พันธุ์สีม่วงปลอดไวรัส
16 ความหลากหลายทางชีวภาพของ Cucumber mosaic virus ที่แยกจากแตงกวาในประเทศไทย
17 การแยกเชื้อ จำแนกชนิด และลำดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนของไวรัสรูปท่อนยาวคดที่เป็นสาเหตุโรคใบด่างจุดเหลืองของเสาวรสพันธุ์สีม่วง
ปี พ.ศ. 2552
18 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อไวรัสสาเหตุโรคแตงกวา
19 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการโรคไวรัสใบด่างลาย [SCMV] ไวรัสใบด่างประจุดเหลือง [MCMV] โรคเหี่ยวและโรคลำต้นเน่าแบคทีเรียของข้าวโพดหวานปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2551
20 การปรับปรุงพันธุ์พริกให้ต้านทานไวรัสโดยเทคนิคการถ่ายยีน
21 การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรใหม่
22 การผลิตแอนติซีรัมเพื่อรองรับงานบริการของคลินิกสุขภาพพืช
23 Biological and Molecular Characterization of Tospoviruses in Thailand
24 การให้บริการผลิตแอนติซีรัมเพื่องานวิจัย
25 เทคโนโลยีการจัดการโรคไวรัสใบด่างลาย (SCMV) ไวรัสใบด่างประจุดเหลือง (MCMV) โรคเหี่ยวและโรคลำต้นเน่าแบคทีเรียของข้าวโพดหวาน
26 โครงการแนวทางปฏิบัติงานด้านการตรวจพืช ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช
ปี พ.ศ. 2550
27 การทดสอบต้นแม่พันธุ์เสาวรสรับประทานสดปราศจากโรคไวรัส
28 การพัฒนาวิธีตรวจสอบเชื้อ Potato mop top virus ในหัวพันธุ์มันฝรั่ง
29 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการโรคไวรัสใบด่างลาย (SCMV) ไวรัสใบด่างประจุดเหลือ (MCMV) โรคเหี่ยว และโรคลำต้นเน่าแบททีเรียของข้าวโพดหวาน
30 การผลิตแอนติบอดีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการตรวจรับรองการปลอดโรคไวรัสที่สำคัญในพริก มะเขือเทศ และแตง
31 การโคลนยีนและสังเคราะห์โปรตีน NSs ของเชื้อ Capsicum chlorosis virus สาเหตุโรคยอดไหม้ของถั่วลิสงในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
32 การศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ โครงการย่อย การทดสอบต้นแม่พันธุ์เสาวรสรับประทานสดปราศจากโรคไวรัส"
ปี พ.ศ. 2548
33 การประเมินความเสียหายของผลผลิตมะเขือเทศที่ถูกเชื้อไวรัสใบด่างแตงเข้าทำลาย
ปี พ.ศ. 2547
34 การพัฒนาเทคนิคด้านพีซีอาร์เพื่อตรวจจำแนกสปีชีส์ของทอสโพไวรัสที่พบในมะเขือเทศ พริก แตงโม และถั่วลิสงในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
35 การพัฒนาเทคนิคระดับโมเลกุลเพื่อตรวจเชื้อไวรัสในแปลงปลูกมะเขือเทศและพริก
ปี พ.ศ. 2543
36 การปรับปรุงพันธุ์พริกให้ต้านทานไวรัสโดยเทคนิคการถ่ายยีน (เฟส 2)
37 เครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวก้อยกับอัลลีควบคุมลักษณะน้ำหนักตัวเพื่อใช้ในการปรับปรุงลักษณะไก่กระทง
38 การปรับปรุงพันธุ์พริกให้ต้านทานไวรัสโดยเทคนิคการถ่ายยีน เฟส 2
39 การโคลนยีนโปรตีนห่อหุ้มและยีน replicase ของเชื้อ peanut stripe virus สายพันธุ์เนื้อเยื่อตายแบบรุนแรงในถั่วลิสง