ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิสสวรรณ เจียมสมบัติ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- พิสวรรณ เจียมสมบัติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รัชนี ฮงประยูร 10
2 Pissawan Chiemsombat 5
3 อัญจนา บุญชด 4
4 วิชัย โฆสิตรัตน 3
5 คนึงนิตย์ เหรียญวรากร 3
6 สุจินต์ ภัทรภูวดล 3
7 สุภาพร กลิ่นคง 3
8 สุพัฒน์ อรรถธรรม 3
9 สิริกุล วะสี 3
10 เจษฎา พร พิทักษ์สุธีพงศ์ 2
11 ประชุม จุฑาวรรธนะ 2
12 สมนึก เชื้อวงศ์สกุล 2
13 สาริมา สุนทรารชุน 2
14 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 2
15 นงณพชร คุณากร 2
16 ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล 2
17 นุชนาถ วารินทร์ 2
18 กรุง สีตะธนี 2
19 วราภรณ์ พงศ์พนิตานนท์ 2
20 ดิเรก ทองฤทธิ์ 2
21 สุวลักษณ์ ชัยชูโชติ 2
22 วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี 2
23 รัติยา พงศ์พิสุทธา 1
24 สิทธิชัย บุญรอด 1
25 Chatsadaporn Pitaksutheepong 1
26 วรรณวิไล อินทนู 1
27 ภูวนารถ มณีโชติ 1
28 สุภาวดี แก้วสด 1
29 เพชรรัตน์ ศิริวงศ์ 1
30 เวช เต๋จ๊ะ 1
31 วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม 1
32 นางสาวอัจฉรา ภาวสุทธิ์ 1
33 จินตนา อันอาตม์งาม 1
34 ณัฐชานันท์ วิบูลย์โชติกร 1
35 สุรศักดิ์ ขันคำ 1
36 อรประไพ คชนันทน์ 1
37 ผศ.ดร.รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ 1
38 อนุมัติ อิงคนินันท์ 1
39 เบ็ญจารัชด ทองยืน 1
40 Oraprapai Gajanandana 1
41 Ratchanee Hongprayoon 1
42 เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์ 1
43 Chetsadaporn Pitaksutheepong 1
44 ธีระ สูตะบุตร 1
45 Thira Sutabutra 1
46 ศรีหรรษา มลิจารย์ 1
47 W. Pitakdantham 1
48 T. Sutabutra 1
49 Wiparat Pitakdantham 1
50 วิมล สีเทา 1
51 P. Chiemsombat 1
52 C. Pitaksutheepong 1
53 Voravit Siripholvat 1
54 Apichart Vanavichit 1
55 สม วงษ์ตระกูลรุ่ง 1
56 A. Boomchot 1
57 S. Attathom 1
58 Nuchanard Warin 1
59 Anjana Bhunchoth 1
60 Preyapan Pongsapich 1
61 ปรียพรรณ พงศาพิชณ์ 1
62 เจษฏาพร พิทักษ์สุธีพงศ์ 1
63 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
64 Pissawan Geimsombat 1
65 สมลักษณ์ พุ่มระชัฎ 1
66 ดำเนิน อุ่นศิริ 1
67 สุพจน์ กาเซ็ม 1
68 ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 1
69 นางสาวสาวิตรี ทิวงศ์ 1
70 มณฑา วงศ์มณีโรจน์ 1
71 อนุชา วงศ์ปราณีกุล 1
72 กนกวรรณ รมยานนท์ 1
73 ดร.ชัยกฤต เจริญศิริวัฒน์ 1
74 นายประสาทพร สมิตะมาน 1
75 รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน 1
76 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
77 สิริภัทร์ พราหมณีย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 5
3 2555 2
4 2554 1
5 2553 7
6 2552 2
7 2551 7
8 2550 5
9 2549 1
10 2548 1
11 2547 1
12 2546 1
13 2543 4
14 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ศึกษาความต้านทานบีโกโมไวรัสในมะเขือเทศ พริก และ ถั่วเขียว
2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมพริกพื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการโลจิสติกส์ผักแบบครบวงจร
4 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับและติดตามผัก
5 การศึกษาวิจัยด้านโลจิสติกส์ของกระบวนการผลิตผักตามห่วงโซ่คุณค่า เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
6 แผนงานวิจัยด้านคุณภาพและความปลอดภัยในระบบโลจิสติกส์การเกษตร
7 โครงการศึกษาระเบียบวิธีวินิจฉัยเชื้อ Potato mop top virus และเชื้อ Pospiviroids ในหัวพันธุ์มันฝรั่งและเมล็ดมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2555
8 การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก
9 การศึกษาลักษณะทางชีวโมเลกุลของยีนและโปรตีน Nucleocapsid และ Non-structural ของ Melon yellow spot virus ที่เข้าทำลายเลมอนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
10 Isolation and characterization of dihydroflavonol 4-reductase gene in dendrobium flowers
ปี พ.ศ. 2553
11 การพัฒนา SecA antibody เพื่อการตรวจเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อย
12 การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก
13 Isolation and Characterization of Chalcone Synthase Gene Isolated from Dendrobium Sonia Earsakul
14 การศึกษาความหลากหลายของเชื้อไวรัสใบด่างแตงกวา
15 โครงการนำร่องการผลิตเสาวรสในระดับฟาร์มโดยใช้พันธุ์สีม่วงปลอดไวรัส
16 ความหลากหลายทางชีวภาพของ Cucumber mosaic virus ที่แยกจากแตงกวาในประเทศไทย
17 การแยกเชื้อ จำแนกชนิด และลำดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนของไวรัสรูปท่อนยาวคดที่เป็นสาเหตุโรคใบด่างจุดเหลืองของเสาวรสพันธุ์สีม่วง
ปี พ.ศ. 2552
18 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อไวรัสสาเหตุโรคแตงกวา
19 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการโรคไวรัสใบด่างลาย [SCMV] ไวรัสใบด่างประจุดเหลือง [MCMV] โรคเหี่ยวและโรคลำต้นเน่าแบคทีเรียของข้าวโพดหวานปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2551
20 การปรับปรุงพันธุ์พริกให้ต้านทานไวรัสโดยเทคนิคการถ่ายยีน
21 การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรใหม่
22 การผลิตแอนติซีรัมเพื่อรองรับงานบริการของคลินิกสุขภาพพืช
23 Biological and Molecular Characterization of Tospoviruses in Thailand
24 การให้บริการผลิตแอนติซีรัมเพื่องานวิจัย
25 เทคโนโลยีการจัดการโรคไวรัสใบด่างลาย (SCMV) ไวรัสใบด่างประจุดเหลือง (MCMV) โรคเหี่ยวและโรคลำต้นเน่าแบคทีเรียของข้าวโพดหวาน
26 โครงการแนวทางปฏิบัติงานด้านการตรวจพืช ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช
ปี พ.ศ. 2550
27 การทดสอบต้นแม่พันธุ์เสาวรสรับประทานสดปราศจากโรคไวรัส
28 การพัฒนาวิธีตรวจสอบเชื้อ Potato mop top virus ในหัวพันธุ์มันฝรั่ง
29 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการโรคไวรัสใบด่างลาย (SCMV) ไวรัสใบด่างประจุดเหลือ (MCMV) โรคเหี่ยว และโรคลำต้นเน่าแบททีเรียของข้าวโพดหวาน
30 การผลิตแอนติบอดีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการตรวจรับรองการปลอดโรคไวรัสที่สำคัญในพริก มะเขือเทศ และแตง
31 การโคลนยีนและสังเคราะห์โปรตีน NSs ของเชื้อ Capsicum chlorosis virus สาเหตุโรคยอดไหม้ของถั่วลิสงในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
32 การศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ โครงการย่อย การทดสอบต้นแม่พันธุ์เสาวรสรับประทานสดปราศจากโรคไวรัส"
ปี พ.ศ. 2548
33 การประเมินความเสียหายของผลผลิตมะเขือเทศที่ถูกเชื้อไวรัสใบด่างแตงเข้าทำลาย
ปี พ.ศ. 2547
34 การพัฒนาเทคนิคด้านพีซีอาร์เพื่อตรวจจำแนกสปีชีส์ของทอสโพไวรัสที่พบในมะเขือเทศ พริก แตงโม และถั่วลิสงในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
35 การพัฒนาเทคนิคระดับโมเลกุลเพื่อตรวจเชื้อไวรัสในแปลงปลูกมะเขือเทศและพริก
ปี พ.ศ. 2543
36 การปรับปรุงพันธุ์พริกให้ต้านทานไวรัสโดยเทคนิคการถ่ายยีน (เฟส 2)
37 เครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวก้อยกับอัลลีควบคุมลักษณะน้ำหนักตัวเพื่อใช้ในการปรับปรุงลักษณะไก่กระทง
38 การปรับปรุงพันธุ์พริกให้ต้านทานไวรัสโดยเทคนิคการถ่ายยีน เฟส 2
39 การโคลนยีนโปรตีนห่อหุ้มและยีน replicase ของเชื้อ peanut stripe virus สายพันธุ์เนื้อเยื่อตายแบบรุนแรงในถั่วลิสง