ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิสมัย เหล่าภัทรเกษม
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาเบื้องต้นถึงผลของสมุนไพรไทยที่มีต่อการเจริญของผมจากต่อมผมคนที่ถูกเพาะเลี้ยงในห้องทดลอง
2 ฤทธิ์ของโคคลานต่อการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
ปี พ.ศ. 2550
3 ฤทธิ์ของโคคลานต่อการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
ปี พ.ศ. 2549
4 ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดชาหม่อนต่อเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2546
5 ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดชาหม่อนต่อเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง
6 โครงการ : ประมวลองค์ความรู้ เพื่อการวิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2545
7 ประมวลองค์ความรู้ เพื่อการวิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2542
8 การศึกษาฤทธิ์กลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของพืชสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2540
9 การศึกษาผลของสารสกัดข่อยต่อเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก
ปี พ.ศ. 2539
10 การศึกษาผลของสารสกัดข่อยต่อเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก
ปี พ.ศ. 2537
11 การศึกษาฤทธิ์กลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของพืชสมุนไพร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 การศึกษาเบื้องต้นถึงผลของสมุนไพรไทยที่มีต่อการเจริญของผมจากต่อมผมคนที่ถูกเพาะเลี้ยงในห้องทดลอง
13 การศึกษาเบื้องต้นถึงผลของสมุนไพรไทยที่มีต่อการเจริญของผมจากต่อมผมคนที่ถูกเพาะเลี้ยงในห้องทดลอง