ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิษณุ เจียวคุณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2537
1 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของตัวสถิติทดสอบ สำหรับทดสอบการเท่ากันของพารามิเตอร์แสดงตำแหน่ง ของการแจกแจงแบบเอกซ์โปเนนเชียล 2 พารามิเตอร์
2 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของตัวสถิติทดสอบ สำหรับทดสอบการเท่ากันของพารามิเตอร์แสดงตำแหน่งของการแจกแจง แบบเอกซ์โปเนเชียล 2 พารามิเตอร์
ปี พ.ศ. 2536
3 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของตัวสถิติทดสอบสำหรับทดสอบการเท่ากันของพารามิเตอร์แสดงตำแหน่งของการแจกแจงแบบเอกซ์โปเนนเชียล 2พารามิเตอร์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
4 ตัวแบบทางสถิติเพื่ออธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำตาลในหัวมันฝรั่งกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
5 The statistical model describing the relationship between the sugar level in potato and the related factors.
6 รายงานการสำรวจความคิดเห็นสาธารณชน ครั้งที่ 3/2549 เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนเชียงในเขตเมืองใหม่ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
7 รายงานการสำรวจความคิดเห็นสาธารณชน เรื่องความกังวลใจของคนไทยที่มีต่อความเป็นอยู่ของสังคมและครอบครัว
8 รายงานการสำรวจความคิดเห็นสาธารณชน UNINET POLL ครั้งที่ 1/2549 เรื่อง ความกังวลใจของคนไทยที่มีต่อความเป็นอยู่ของสังคมและครอบครัว
9 ความประทับใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงใหม่
10 การศึกษาค่าสถิติทดสอบสำคัญข้อมูลกระบวนการปัวส์ซอง
11 การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุ กรณีปัญหามีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและมีค่าผิดปกติ
12 ความสำคัญของวัดที่มีต่อชุมชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
13 ความกังวลใจและความเชื่อเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
14 การสำรวจความคิดเห็นของผู้มาเที่ยวงานต่อโครงการปิดถนน เพื่อประหยัดพลังงาน ลดมลพิษและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
15 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบในการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมที่มีความคลาดเคลื่อนการแบบเบ้
16 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณที่มีเทอมความคลาดเคลื่อนแบบออโตรีเกรซซีฟอันดับสูง
17 ทัศนคติของนักศึกษาต่อการประเมินการสอนของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
18 การเปรียบเทียบการประมาณค่าช่วงความเชื่อมั่นสำหรับพารามิเตอร์ของข้อมูลชั่วชีวิต
19 การเปรียบเทียบการประมาณแบบช่วงพารามิเตอร์ปัวซงเมื่อตัวอย่างมีขนาดเล็ก