ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิมล ผลพฤกษา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ระบบควบคุมกึ่งอัตโนมัติ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเปลี่ยนถ่ายน้ำยาล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง (เฟส 2)
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาความเป็นไปได้ และดัชนีบ่งชี้ปริมาณแมกนีเซียมในน้ำยางด้วยวิธีการวัดสมบัติทางไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาระบบการให้ความร้อนคลื่นความถี่สูงโฑดยใช้สายอากาศแบบฮอร์นเพือลดความชื้นสำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์
ปี พ.ศ. 2553
4 การตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้งของน้ำยางพารา โดยใช้วิธีการสะท้อนกลับของแสงด้วยสมการแบบเชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2552
5 การตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้งของน้ำยางพาราใช้แสงส่องความยาวคลื่น
ปี พ.ศ. 2550
6 เครื่องต้นแบบการคัดแยกขนาดผลมังคุดด้วยวิธีการประมวลผลภาพ
ปี พ.ศ. 2549
7 การตรวจวัดความเข้มข้นของน้ำยางพาราโดยวิธีการทางแสง
ปี พ.ศ. 2546
8 วิธีการวัดหาค่าฮีมาโตคริต โดยวิธีทางแสงผ่านปลายนิ้วมือ