ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิมลพร เชาวน์ไวพจน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 นวัตกรรมบันไดผักกล้า-พาแข็งแรง และการรับรู้ต่อประโยชน์ของการบริโภคผักในนักเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
2 เว็บไซต์สุขภาพที่พัฒนาขึ้นใหม่สำหลับเตรียมความพร้อมระยะยาวเพื่อการเป็นผู้สูงอายุสุขภาพดี
3 ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านที่มีการสร้างตามหลักการออกแบบเพื่อสากลกับอุบัติการณ์การหกล้มในกลุ่มผู้สูงอายุ
4 การศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ปี พ.ศ. 2558
5 ไท้เก๊กเพื่อการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเรื้อรัง
6 ผลของการเดินเร็วโดยใช้ไม้เท้าต่อความดันโลหิตและความทนทานของระบบหัวใจและหายใจ ในผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง ในอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
7 รูปแบบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่มีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ ในอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ปี พ.ศ. 2551
8 การสำรวจความชุกและสาเหตุความพิการของประชากร ในอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก : การศึกษานำร่อง
ปี พ.ศ. 2538
9 ผลของโทลูอีนต่อการตกไข่และการตั้งครรภ์ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2537
10 ผลของโทลูอีนต่อการตกไข่และการตั้งครรภ์ในหนูแรท