ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิมภา สุตรา
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2546 1
2 2545 1
3 2544 1
4 2543 1
5 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2545
2 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2544
3 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2543
4 อิทธิพลของธุรกิจต่อสถานเลี้ยงดูเด็กและพ่อแม่ : ศักยภาพที่จะมีผลต่อสุขภาพของเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
5 กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของครอบครัวผู้ป่วยเบาหวานต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลศรีวิไล จังหวัดหนองคาย
6 การสร้างเสริมความอบอุ่นของครอบครัวที่ประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปนอกระบบ
7 โปรแกรมการเตรียมครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานก่อนกลับบ้าน
8 การส่งเสริมครอบครัวในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง
9 การศึกษาสถานะทุนทางสังคมและการทำหน้าที่ของครอบครัวเพื่อแก้ไขปัญหาการดื่มสุรา : กรณีศีกษาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
10 โปรแกรมการพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งทางเดินอาหารที่ได้รับเคมีบำบัด
11 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพแก่ครอบครัวที่มีสมาชิกป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิดที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
12 โปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพครอบครัว เพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย