ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิมภา สุตรา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2545 1
2 2543 1
3 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2545
1 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2543
2 อิทธิพลของธุรกิจต่อสถานเลี้ยงดูเด็กและพ่อแม่ : ศักยภาพที่จะมีผลต่อสุขภาพของเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
3 กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของครอบครัวผู้ป่วยเบาหวานต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลศรีวิไล จังหวัดหนองคาย
4 การสร้างเสริมความอบอุ่นของครอบครัวที่ประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปนอกระบบ
5 โปรแกรมการเตรียมครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานก่อนกลับบ้าน
6 การส่งเสริมครอบครัวในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง
7 การศึกษาสถานะทุนทางสังคมและการทำหน้าที่ของครอบครัวเพื่อแก้ไขปัญหาการดื่มสุรา : กรณีศีกษาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
8 โปรแกรมการพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งทางเดินอาหารที่ได้รับเคมีบำบัด
9 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพแก่ครอบครัวที่มีสมาชิกป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิดที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
10 โปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพครอบครัว เพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย