ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิมภา สุตรา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2545 1
2 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2545
1 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
2 กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของครอบครัวผู้ป่วยเบาหวานต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลศรีวิไล จังหวัดหนองคาย
3 การสร้างเสริมความอบอุ่นของครอบครัวที่ประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปนอกระบบ
4 โปรแกรมการเตรียมครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานก่อนกลับบ้าน
5 การส่งเสริมครอบครัวในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง
6 การศึกษาสถานะทุนทางสังคมและการทำหน้าที่ของครอบครัวเพื่อแก้ไขปัญหาการดื่มสุรา : กรณีศีกษาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
7 โปรแกรมการพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งทางเดินอาหารที่ได้รับเคมีบำบัด
8 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพแก่ครอบครัวที่มีสมาชิกป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิดที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
9 โปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพครอบครัว เพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย