ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2557 1
4 2555 1
5 2554 1
6 2553 1
7 2552 1
8 2551 1
9 2548 1
10 2547 1
11 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสาธารณสุขศาสตร์ สาขาเทคนิคเภสัชกรรม รุ่นที่ 29
2 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้เครื่องสำอางสำหรับผิวหน้า ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2558
3 ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีเรียนรู้จากการทำงานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องยาลดความดันโลหิตของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ชั้นปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2557
4 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2555
5 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคของประชาชนในชุมชนบ้านดงพอง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2554
6 ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ต่อการมีส่วนร่วมของเจ้าพนักงานเภสัชกรรมในการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ปี พ.ศ. 2553
7 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2553
ปี พ.ศ. 2552
8 การปฏิบัติงานและทัศนคติต่องานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขของเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ปี พ.ศ. 2551
9 พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2550
ปี พ.ศ. 2548
10 ความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) รุ่น 18 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2547
11 ความรู้และทัศนคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น