ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แนวทางการพัฒนาพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่ อย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาตัวชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียงด้วยทฤษฎีด้านทุนเพื่อความยั่งยืนและเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นภาคใต้
3 การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา หมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
4 การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่
ปี พ.ศ. 2556
5 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจำหน่ายคาร์บอนเครดิต จากการส่งเสริมการปลูกสวนยางพาราที่เพิ่มขึ้นในรูปแบบการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
6 การประเมินศักยภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2550
7 การศึกษาลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง : กลุ่มป่าพรุ
ปี พ.ศ. 2547
8 การศึกษาลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง : กลุ่มป่าพรุ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่