ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 17
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
3 ประภาศรี เขียวคง 5
4 ภนิดา แก้วมณี 5
5 จันทร์งาม ชูตระกูล 5
6 กรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์ 2
7 เปรมฤดี แทนมาลา 2
8 สุบิน ไชยยะ 2
9 รสุ รุ่มจิตร 2
10 อรวรรณ เป้าจัตุรัส 2
11 อรนุช เศวตรัตนเสถียร 2
12 วรธิดา วรทิศ 2
13 พ้นพันธ์ ปิลกศิริ 2
14 อนุรักษ์ อยู่วัง 2
15 กรองทิพย์ ศรีตะปัญญะ 1
16 เกษศิรินทร์ คุโณปการตระกูล 1
17 เสาวภา หลิมวิจิตร 1
18 ดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์ 1
19 ฉันทมน ทองศิริ 1
20 สมพัตร์ เบ็ญจชัยพร 1
21 ปิยนาถ บุนนาค 1
22 ไพโรจน์ ปานอินทร์ 1
23 อัมพร อู่รัชตมาศ 1
24 พรรณนภา จินตศิริกูล 1
25 สายฝน เต่าแก้ว 1
26 วิลาสวงศ์ พงศะบุตร 1
27 รณิดา ศิริไพบูลย์ 1
28 วาสนา บุญจูง 1
29 อัจฉริยา คงสม 1
30 มลิวัลย์ ประดิษฐธีระ 1
31 พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ 1
32 อัญชลี บุญญานุกูล 1
33 นีรนาท รักษ์ศิริ 1
34 พรจิตต์ หมีงาม 1
35 พรรณทิพา เย็นขุนทศ 1
36 ทรงพล หนูบ้านเกาะ 1
37 อาภรณ์ ไชยสุวรรณ 1
38 ชุติมาส บุญหนุน 1
39 ศรีไพร โชติจิรวัฒนา 1
40 ฐิติ คำหอมกุล 1
41 จารุณี การี 1
42 ปิยนาก บุนนาค 1
43 จุฑามาศ ถึงนาค 1
44 เดชา นันทพิชัย 1
45 ขัตติยา ทองทา 1
46 ชลลดา เกตวัลห์ 1
47 จารุวรรณ ชูติสินธุ 1
48 ณัฐฐา เกิดมณี 1
49 สมสิริ เบญจวรานนท์ 1
50 วิริยา สมบูรณ์ผล 1
51 ลมัย ประคอนสี 1
52 ศิวพร อโนทัยสินทวี 1
53 ชญาสินี ตั้งศรีมงคล 1
54 กนกวรรณ จันทร 1
55 ประไพ จันทร์อินทร์ 1
56 จิราภรณ์ ศิริธร 1
57 จรินทร์ ลีนา 1
58 สรคม ดิสสะมาน 1
59 วรัญญา โฆษิตกุลจร 1
60 สถิตพงศ์ บุญมีสุวรรณ 1
61 สุทธินันท์ ชื่นชม 1
62 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
63 สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล 1
64 นงนุช กาญจนรุจี 1
65 โสมรัศมิ์ พิบูลย์มณี 1
66 ผุสดี นนทคำจันทร์ 1
67 ภคพร อำมาตย์มณี 1
68 พรเพ็ญ ทัศนเมธิน 1
69 เกษวรา หมั่นเพียร, 2514- 1
70 ขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ 1
71 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
72 สุกัญญา สมไพบูลย์ 1
73 เบญจา รุ่งเรืองศิลป์ 1
74 กันยารัตน์ ดัดพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 5
3 2555 5
4 2554 3
5 2553 6
6 2552 14
7 2551 3
8 2550 4
9 2549 5
10 2547 4
11 2546 2
12 2545 5
13 2544 4
14 2543 2
15 2542 5
16 2541 1
17 2540 3
18 2539 7
19 2538 3
20 2537 1
21 2536 2
22 2535 2
23 2534 2
24 2533 1
25 2525 2
26 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การประเมินตนเองเรื่องสมรรถนะทางเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ
2 การจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดให้เข้าถึงได้อย่างเสรีในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2556
3 การส่งเสริมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
4 การจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
5 การแสวงหาสารนิเทศให้ผู้สูงอายุโดยสมาชิกครอบครัว
6 การรับสารนิเทศของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดี
7 การรับรู้เรื่องห้องสมุดสีเขียวของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2555
8 ความคาดหวังของผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่อสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งของบรรณารักษ์
9 การจัดการคลังสถาบันในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
10 การบริหารความเสี่ยงในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
11 ความคาดหวังของผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่อสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งของบรรณารักษ์
12 การจัดการคลังสถาบันในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2554
13 การส่งเสริมการรู้สารนิเทศสำหรับนักศึกษาในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
14 ความต้องการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของเด็กที่เป็นสมาชิกอุทยานการเรียนรู้ยะลา
15 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2553
16 การจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
17 ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ในสังกัดเดียวกัน
18 การจัดบริการเสนอแนะทรัพยากรสารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
19 การดำเนินงานห้องสมุดดนตรี
20 การจัดบริการเสนอแนะทรัพยากรสารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
21 การดำเนินงานห้องสมุดดนตรี
ปี พ.ศ. 2552
22 สถาบันวิทยบริการ : สามทศวรรษแห่งการบริการวิชาการเพื่อประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23 การจัดการหนังสือหายากในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
24 การรับสารนิเทศด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนของผู้สูงอายุ
25 การส่งเสริมการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
26 การรู้สารนิเทศของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
27 การใช้คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทยของอาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28 การจัดบริการล่วงเวลาในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
29 การจัดบริการล่วงเวลาให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
30 การใช้และความต้องการใช้บริการข่าวสารทันสมัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ
31 การรู้สารนิเทศของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
32 การใช้คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทยของอาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33 การส่งเสริมการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
34 การรับสารนิเทศด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนของผู้สูงอายุ
35 การจัดการหนังสือหายากในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2551
36 ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อระบบการสืบค้นและบริการสมาชิก ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติวลัย
37 การจัดการความรู้ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
38 ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่อระบบการสืบค้น และบริการสมาชิก ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติวลัย
ปี พ.ศ. 2550
39 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 89
40 การศึกษาทางด้านห้องสมุดดิจิทัล
41 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาสารนิเทศศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
42 การจัดบริการเครือข่ายไร้สายในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2549
43 นิทรรศการใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา (ครั้งที่ 7 : 2549)
44 ห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 : เล่าเรื่องการสัมมนาซัลส์เบิร์ก ครั้งที่ 422
45 การดำเนินงานหนังสือค้างในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
46 การดำเนินงานของห้องสมุดศิลปะในมหาวิทยาลัยของรัฐ
47 ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อฐานข้อมูลดรรชนีวารสารและหนังสือพิมพ์ของศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปี พ.ศ. 2547
48 การสนับสนุนของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาวิชาชีพของบรรณารักษ์
49 การดำเนินงานห้องสมุดดิจิทัลในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
50 การผลิตผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
51 ทัศนะของผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐต่อโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
52 แนวคิดเรื่องคุณภาพของห้องสมุด
53 การวิเคราะห์บริการยืมระหว่างห้องสมุดของหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยของรัฐ
ปี พ.ศ. 2545
54 ความพึงพอใจต่อเว็บสอนเรื่องบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
55 การวางแผนงานประจำปีของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
56 โปรแกรมค้นหา(Search Engine) : การสืบค้นและการประเมิน
57 การใช้ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
58 การใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2544
59 การใช้อินเทอร์เน็ตของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
60 ทัศนะของผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ
61 ผู้นําของห้องสมุด
62 การวิเคราะห์การอ้างถึงในบทความวิชาการของอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2543
63 ความต้องการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของ บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
64 วิทยานิพนธ์ในความดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ : การวิเคราะห์เบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2542
65 ความต้องการนำอินทราเน็ตมาใช้ในห้องสมุดเฉพาะ
66 การแสวงหาสารนิเทศบนอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
67 สถานภาพการทำงานของบัณฑิตบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2535-2539
68 การใช้และไม่ใช้เว็บไซต์สถาบันวิทยบริการ ของคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
69 ความต้องการและการใช้สารนิเทศบนอินเทอร์เน็ต ของนักวิจัยด้านไทยศึกษา
ปี พ.ศ. 2541
70 บทบาทของผู้บริหารในการดำเนินงานห้องสมุดโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกองโรงพยาบาลภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2540
71 ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการสืบค้นฐานข้อมูล หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
72 ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีต่อการใช้รายการบัตรและการเข้าถึงรายการสาธารณะ โดยวิธีออนไลน์
73 การประเมินการเข้าถึงฐานข้อมูลวัฒนธรรมไทย ที่ใช้ระบบดรรชนีไฮเพอร์ลิงค์
ปี พ.ศ. 2539
74 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสารนิเทศในธุรกิจบริการสารนิเทศเชิงพาณิชย์
75 ความต้องการใช้บริการสารนิเทศของอาจารย์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ
76 การรับสารนิเทศด้านวนศาสตร์ชุมชนของเกษตรกร ในหมู่บ้านโครงการพัฒนาป่าชุมชน จังหวัดขอนแก่น
77 การแสวงหาและการใช้สารนิเทศของอาจารย์สาขาศิลปะ และการออกแบบในมหาวิทยาลัยของรัฐ
78 การประเมินผลการค้นคืนสารนิเทศจากฐานข้อมูลซีดี-รอม ของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
79 การใช้และความต้องการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาศิลปะและการออกแบบในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
80 การค้นและการได้รับบทความวิชาการที่ใช้อ้างอิง โดยอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2538
81 การวางแผนบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
82 การสร้างระบบการควบคุมวารสารภาษาต่างประเทศ โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล
83 การประเมินระบบจดหมายเหตุของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติไดนิกซ์
ปี พ.ศ. 2537
84 การใช้บริการสารนิเทศเชิงพาณิชย์ของสถาบันการเงิน
ปี พ.ศ. 2536
85 การแสวงหาสารนิเทศทางการประมงของชาวประมงทะเลพื้นบ้าน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
86 พฤติกรรมการแสวงหาสารนิเทศในกระบวนการค้นคว้า เพื่อการเขียนรายงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สหวิทยาลัยทักษิณ
ปี พ.ศ. 2535
87 การประเมินประสิทธิภาพบริการห้องสมุด
88 พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารนิเทศของแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์
ปี พ.ศ. 2534
89 ห้องสมุดกับข่ายงานระยะใกล้
90 เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2533
91 ระบบสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจ (Decision Support System-DSS) กับงานห้องสมุด
ปี พ.ศ. 2525
92 ความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาระหว่างไทยกับลังกา ตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
93 ความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาระหว่างไทยกับลังกา ตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว