ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิมพ์พิมล ตันสกุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- พิมพ์พิมล ตันสกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 9
2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 5
3 สิรีวรรณ แก้วสุวรรณ 4
4 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
5 งบประมาณแผ่นดิน 2
6 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 2
7 โพยม วงศ์ภูวรักษ์ 2
8 Pimpimon Tansakul 2
9 สุภิญญา ติ๋วตระกูล 2
10 ศิริมา มหัทธนาดุลย์ 2
11 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 2
12 ภูธร แคนยุกต์ 2
13 ศิริภา มาศพฤกษ์ 2
14 กชพรรณ หวังธรรมมั่ง 2
15 อัจฉริยา ไศละสูต 2
16 กรวิกา จันทรัตน์ 2
17 ธีรภัทร นวลน้อย 2
18 กร ศรเลิศล้ำวาณิช 1
19 Verayuth Lertnattee 1
20 สินธพ โฉมยา 1
21 เกริกฤทธิ์ รอบคอบ 1
22 วีรยุทธ์ เลิศนที 1
23 Sinthop Chomya 1
24 แสงอรุณ อิสระมาลัย 1
25 Kergrit Robkop 1
26 Korn Sornlertumvanich 1
27 เลอศักดิ์ ประจวบอารีย์ 1
28 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
29 Pantip Chayakul 1
30 Wichai Santimaleeworagun1, 1
31 พรรณทิพย์ ฉายากุล 1
32 Lersak Prachuabaree 1
33 Sutthiporn Pattharachayakul1, 1
34 Kevin W Garey4 1
35 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 1
36 สิรีวรรณ วิริยกุลโอภาศ 1
37 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 1
38 สุเมธา สุวรรณบูรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 7
5 2556 5
6 2555 6
7 2554 2
8 2553 4
9 2552 3
10 2551 1
11 2550 3
12 2549 2
13 2548 1
14 2547 1
15 2543 1
16 543 46
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของรางจืดโดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณไอทีเอส และบริเวณทีอาร์เอ็นเอของลิวซีนและเฟนนิลอลานีน
ปี พ.ศ. 2559
2 ฤทธิ์ของสารเคอคูมินและสารเตทตระไฮโดรเคอคูมินในรูปสารเดี่ยวและในรูปผลิตภัณฑ์นาโนต่อแผลเปื่อยกระเพาะอาหารที่ถูกชักนำด้วยกรดแอซีติกในหนูขาว
ปี พ.ศ. 2558
3 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของหญ้าปักกิ่ง
ปี พ.ศ. 2557
4 ฤทธิ์ของสารเคอคูมินและสารเตทตระไฮโดรเคอคูมินในรูปสารเดี่ยวและในรูปผลิตภัณฑ์นาโนต่อแผลเปื่อยกระเพาะอาหารที่ถูกชักนำด้วยกรดแอซีติกในหนูขาว
5 การโคลนซีดีเอนเอ และการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของออกซิโดสควาลีนไซเคลส จากใบบัวบกและใบเปล้าน้อย
6 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอเทียนบ้าน
7 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของทองพันชั่ง
8 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเจตมูลเพลิงแดงและเจตมูลเพลิงขาว
9 การโคลนยีนส่วนปลาย 5' ของออกซิโดสควาลีนไซเคลสจากใบบัวบก
10 การหาปริมาณสารประกอบไตรเทอร์ปีนในใบยาสูบที่มียีน OSC จากมะกอกฝรั่ง
ปี พ.ศ. 2556
11 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของดาหลาโดยวิธีเอเอฟแอลพี
12 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของส้มกุ้งและไม้แก่นแดง จากพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.เขื่อนรัชชประภาการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จ.สุราษฎร์ธานี
13 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเถาเอ็นอ่อนและพืชตระกูลจิกบางชนิด จากพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จ.สุราษฎร์ธานี
14 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของลิเภาใหญ่และลิเภาย่อง จากพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จ.สุราษฎร์ธานี
15 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของหัสคุณ
ปี พ.ศ. 2555
16 การโคลนยีนออกซิโดสควาลีนไซเคลส ที่เกี่ยวข้องกับชีวสังเคราะห์ของ กรดโคโรโซลิก จากใบอินทนิลน้ำ และการแสดงออกของยีนในยีสต์
17 การศึกษาบทบาทหน้าที่ของยีน oxa-169-171 ใน Escherichia coli
18 การศึกษาบทบาทหน้าที่ของยีน oxa-165-167 ใน Escherichia coli
19 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของหมากหมกและพืชสกุลมะกาบางชนิด จากพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จ.สุราษฎร์ธานี
20 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของหมากหมกและพืชสกุลมะกาบางชนิด จากพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จ.สุราษฎร์ธานี
21 การศึกษาบทบาทหน้าที่ของยีน oxa-165-167 ใน Escherichia coli
ปี พ.ศ. 2554
22 Anti-inflammatory and anti-allergic effects of compounds form Rhinacanthus nasutus and their mechanisms of actions.
23 การโคลนยีน delta8-desaturase ที่เกี่ยวข้องกับชีวสังเคราะห์ของกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงจากมอส Physcomitrella patens และการศึกษาการแสดงออกยีนในยีสต์ Saccharomyces cerevisiae
ปี พ.ศ. 2553
24 การรวบรวมและสืบค้นข้อมูลสมุนไพรหลากหลายชุมชน
25 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเข็มป่า จากพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
26 การโคลนยีนออกซิโดสควาลีนไซเคลส ที่เกี่ยวข้องกับชีวสังเคราะห์ของ กรดโคโรโซลิก จากใบอินทนิลน้ำ และการแสดงออกของยีนในยีสต์
27 การโคลนยีนและการศึกษาระดับโมเลกุลของเอนไซม์ไฮโปแซนทีนฟอสโฟไรโบซิลทรานสเฟอเรสจาก ไดโรฟิลาเรีย อิมมิทิส
ปี พ.ศ. 2552
28 โครงการจัดทำข้อมูลลายพิมพ์ดีเอ็นเอพืชสมุนไพรในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.เขื่อนรัชชประภาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี
29 การตรวจหายืนคาร์บาพีเนมเมสในเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่แยกได้จากผู้ป่วยในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
30 การผลิตไตรเทอร์ปีนจากเนื้อเยื่อคัลลัสของอินทนิล
ปี พ.ศ. 2551
31 การผลิตไตรเทอร์ปีนจากเนื้อเยื่อคัลลัสของอินทนิล
ปี พ.ศ. 2550
32 การโคลนยีนและการศึกษาระดับโมเลกุลของเอนไซม์ไฮโปแซนทีนฟอสโฟไรโบซิลทรานสเฟอเรสจาก ไดโรฟิลาเรีย อิมมิทิส
33 การศึกษาชีวสังเคราะห์ของสารออกฤทธิ์ชีวภาพเพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในประเทศ
34 การโคลนซีดีเอนเอ และการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของออกซิโดสควาลีนไซเคลสจากใบบัวบกและใบเปล้าน้อย
ปี พ.ศ. 2549
35 การโคลนซีดีเอนเอ และการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของออกซิโคสดวาลีนไซเดลส จากใบบัวบกและใบเปล้าน้อย
36 การโคลน cDNA และการศึกษาระดับ transcription ของยีน1-ดีออกซี-ดี-ไซคูโลส 5-ฟอสเฟต รีดักโตไอโซเมอร์เลส(dxr) ในเปล้าน้อย
ปี พ.ศ. 2548
37 การสร้างสารทุติยภูมิโดยรากขนอ่อนของทองพันชั่งและชุมเห็ดเทศที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย Agrcbacterium rhizogenes
ปี พ.ศ. 2547
38 การศึกษาชีวสังเคราะห์ของสารออกฤทธิ์ชีวภาพเพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในประเทศ
ปี พ.ศ. 2543
39 การเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้าง Diterpene ในเซลส์เพาะเลี้ยงของฟ้าทะลายโจร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
40 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเถาเอ็นอ่อนและพืชตระกูลจิกบางชนิด จากพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จ.สุราษฎร์ธานี
41 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของหัสคุณ
42 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของลิเภาใหญ่และลิเภาย่อง จากพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จ.สุราษฎร์ธานี
43 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของส้มกุ้งและไม้แก่นแดง จากพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.เขื่อนรัชชประภาการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จ.สุราษฎร์ธานี
44 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของดาหลาโดยวิธีเอเอฟแอลพี