ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิมพ์พิมล ตันสกุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- พิมพ์พิมล ตันสกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 9
2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 5
3 สิรีวรรณ แก้วสุวรรณ 4
4 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
5 โพยม วงศ์ภูวรักษ์ 2
6 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 2
7 สุภิญญา ติ๋วตระกูล 2
8 ศิริมา มหัทธนาดุลย์ 2
9 ศิริภา มาศพฤกษ์ 2
10 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 2
11 งบประมาณแผ่นดิน 2
12 อัจฉริยา ไศละสูต 2
13 ธีรภัทร นวลน้อย 2
14 ภูธร แคนยุกต์ 2
15 Pimpimon Tansakul 2
16 กชพรรณ หวังธรรมมั่ง 2
17 กรวิกา จันทรัตน์ 2
18 Kevin W Garey4 1
19 Wichai Santimaleeworagun1, 1
20 Sutthiporn Pattharachayakul1, 1
21 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 1
22 Pantip Chayakul 1
23 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 1
24 พรรณทิพย์ ฉายากุล 1
25 แสงอรุณ อิสระมาลัย 1
26 สุเมธา สุวรรณบูรณ์ 1
27 สิรีวรรณ วิริยกุลโอภาศ 1
28 วีรยุทธ์ เลิศนที 1
29 เกริกฤทธิ์ รอบคอบ 1
30 กร ศรเลิศล้ำวาณิช 1
31 สินธพ โฉมยา 1
32 Verayuth Lertnattee 1
33 เลอศักดิ์ ประจวบอารีย์ 1
34 Sinthop Chomya 1
35 Lersak Prachuabaree 1
36 Kergrit Robkop 1
37 Korn Sornlertumvanich 1
38 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 7
5 2556 5
6 2555 5
7 2554 1
8 2553 3
9 2552 2
10 2551 1
11 2549 2
12 2548 1
13 2547 1
14 2543 1
15 543 53
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของรางจืดโดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณไอทีเอส และบริเวณทีอาร์เอ็นเอของลิวซีนและเฟนนิลอลานีน
ปี พ.ศ. 2559
2 ฤทธิ์ของสารเคอคูมินและสารเตทตระไฮโดรเคอคูมินในรูปสารเดี่ยวและในรูปผลิตภัณฑ์นาโนต่อแผลเปื่อยกระเพาะอาหารที่ถูกชักนำด้วยกรดแอซีติกในหนูขาว
ปี พ.ศ. 2558
3 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของหญ้าปักกิ่ง
ปี พ.ศ. 2557
4 ฤทธิ์ของสารเคอคูมินและสารเตทตระไฮโดรเคอคูมินในรูปสารเดี่ยวและในรูปผลิตภัณฑ์นาโนต่อแผลเปื่อยกระเพาะอาหารที่ถูกชักนำด้วยกรดแอซีติกในหนูขาว
5 การโคลนซีดีเอนเอ และการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของออกซิโดสควาลีนไซเคลส จากใบบัวบกและใบเปล้าน้อย
6 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอเทียนบ้าน
7 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของทองพันชั่ง
8 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเจตมูลเพลิงแดงและเจตมูลเพลิงขาว
9 การโคลนยีนส่วนปลาย 5' ของออกซิโดสควาลีนไซเคลสจากใบบัวบก
10 การหาปริมาณสารประกอบไตรเทอร์ปีนในใบยาสูบที่มียีน OSC จากมะกอกฝรั่ง
ปี พ.ศ. 2556
11 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของดาหลาโดยวิธีเอเอฟแอลพี
12 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของส้มกุ้งและไม้แก่นแดง จากพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.เขื่อนรัชชประภาการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จ.สุราษฎร์ธานี
13 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเถาเอ็นอ่อนและพืชตระกูลจิกบางชนิด จากพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จ.สุราษฎร์ธานี
14 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของลิเภาใหญ่และลิเภาย่อง จากพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จ.สุราษฎร์ธานี
15 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของหัสคุณ
ปี พ.ศ. 2555
16 การศึกษาบทบาทหน้าที่ของยีน oxa-169-171 ใน Escherichia coli
17 การศึกษาบทบาทหน้าที่ของยีน oxa-165-167 ใน Escherichia coli
18 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของหมากหมกและพืชสกุลมะกาบางชนิด จากพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จ.สุราษฎร์ธานี
19 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของหมากหมกและพืชสกุลมะกาบางชนิด จากพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จ.สุราษฎร์ธานี
20 การศึกษาบทบาทหน้าที่ของยีน oxa-165-167 ใน Escherichia coli
ปี พ.ศ. 2554
21 Anti-inflammatory and anti-allergic effects of compounds form Rhinacanthus nasutus and their mechanisms of actions.
ปี พ.ศ. 2553
22 การรวบรวมและสืบค้นข้อมูลสมุนไพรหลากหลายชุมชน
23 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเข็มป่า จากพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24 การโคลนยีนออกซิโดสควาลีนไซเคลส ที่เกี่ยวข้องกับชีวสังเคราะห์ของ กรดโคโรโซลิก จากใบอินทนิลน้ำ และการแสดงออกของยีนในยีสต์
ปี พ.ศ. 2552
25 โครงการจัดทำข้อมูลลายพิมพ์ดีเอ็นเอพืชสมุนไพรในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.เขื่อนรัชชประภาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี
26 การตรวจหายืนคาร์บาพีเนมเมสในเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่แยกได้จากผู้ป่วยในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2551
27 การผลิตไตรเทอร์ปีนจากเนื้อเยื่อคัลลัสของอินทนิล
ปี พ.ศ. 2549
28 การโคลนซีดีเอนเอ และการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของออกซิโคสดวาลีนไซเดลส จากใบบัวบกและใบเปล้าน้อย
29 การโคลน cDNA และการศึกษาระดับ transcription ของยีน1-ดีออกซี-ดี-ไซคูโลส 5-ฟอสเฟต รีดักโตไอโซเมอร์เลส(dxr) ในเปล้าน้อย
ปี พ.ศ. 2548
30 การสร้างสารทุติยภูมิโดยรากขนอ่อนของทองพันชั่งและชุมเห็ดเทศที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย Agrcbacterium rhizogenes
ปี พ.ศ. 2547
31 การศึกษาชีวสังเคราะห์ของสารออกฤทธิ์ชีวภาพเพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในประเทศ
ปี พ.ศ. 2543
32 การเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้าง Diterpene ในเซลส์เพาะเลี้ยงของฟ้าทะลายโจร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
33 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเถาเอ็นอ่อนและพืชตระกูลจิกบางชนิด จากพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จ.สุราษฎร์ธานี
34 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของหัสคุณ
35 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของลิเภาใหญ่และลิเภาย่อง จากพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จ.สุราษฎร์ธานี
36 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของส้มกุ้งและไม้แก่นแดง จากพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.เขื่อนรัชชประภาการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จ.สุราษฎร์ธานี
37 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของดาหลาโดยวิธีเอเอฟแอลพี