ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นวลละออ แสงสุข 5
2 วินิตา สุทธิสมบูรณ์ 5
3 ธีระ ทองประกอบ 4
4 ลีนา ลิ่มอภิชาต 4
5 รังสรรค์ แสงสุข 4
6 เฉลิมพล ศรีหงษ์ 4
7 วิจิตพาณี เจริญขวัญ 4
8 ชำนาญ เต็มเมืองปัก 4
9 จักรกฤช ศรีธนกฤช 4
10 มณี อัชวรานนท์ 4
11 สุทัศน์ สุบินประเสริฐ 4
12 ธรรมศักดิ์ ยีมิน 4
13 อนุกูล พลศิริ 4
14 กัลยา มะโนนึก 4
15 นุชนาถ สุนทรพันธุ์ 3
16 ประสาท สง่าศิลป์ 2
17 รัตนา เฮงสวัสดิ์ 2
18 นพคุณ คุณาชีวะ 2
19 รัตนา กาญจนพันธุ์ 2
20 สุวพิชชา ประสิทธิชัญกิจ 2
21 ระพีพรรณ ทองห่อ 2
22 ภูมิพัฒน์ ศิริพลานนท์ 2
23 ธงชัย สมบูรณ์ 2
24 คิม ไชยแสนสุข 2
25 รุ่งรัตนา เขียวดารา 2
26 พุมพนิต คงแสง 1
27 สุรเดช สำราญจิตต์ 1
28 สิริลักษณ์ กลิ่นขจร 1
29 นิศารัตน์ หวานชะเอม 1
30 นาที เกิดอรุณ 1
31 ผ่องพรรณ สิทธิชัย 1
32 เยาวชล ขุนแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 2
3 2553 3
4 2552 3
5 2551 2
6 2550 3
7 2549 2
8 2548 1
9 2547 2
10 2546 1
11 2545 2
12 2544 1
13 2542 2
14 2532 2
15 2531 1
16 2527 1
17 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 แนวคิดทางปรัชญาการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
2 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2554
3 การเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษา ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4 พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2
ปี พ.ศ. 2553
5 การเปรียบเทียบกระบวนการสรรหาอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
6 แรงจูงใจในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในช่วง 12 ปี (พ.ศ.2537-2549)
7 การเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้ใน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
10 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2551
11 การศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12 ปัจจัยในการเลือกเรียนหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปี พ.ศ. 2550
13 การศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
14 การศึกษาความต้องการ ปัญหา และเจตคติของครูที่มีต่อการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร
15 การศึกษาความต้องการ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2549
16 แนวคิดปรัชญาการศึกษาของครูสุขศึกษาและครูพลศึกษา
17 การศึกษาความต้องการ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2548
18 แนวคิดปรัชญาการศึกษาของครูสุขศึกษาและครูพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
19 การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
20 การศึกษาความต้องการ ปัญหา และเจตคติของครูที่มีต่อการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
21 การศึกษาพฤติกรรมรับผิดชอบของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2545
22 การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
23 เหตุจูงใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2544
24 เหตุจูงใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2542
25 จริยธรรมชองอาจารย์และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกรุงเทพมหานคร
26 จริยธรรมชองอาจารย์และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2532
27 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณงานของอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
28 การจัดกิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2531
29 การจัดกิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2527
30 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณงานของอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 การเปรียบเทียบกระบวนการสรรหาอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
32 แรงจูงใจในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในช่วง 12 ปี (พ.ศ.2537-2549)