ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นวลละออ แสงสุข 5
2 วินิตา สุทธิสมบูรณ์ 5
3 ธีระ ทองประกอบ 4
4 ลีนา ลิ่มอภิชาต 4
5 รังสรรค์ แสงสุข 4
6 เฉลิมพล ศรีหงษ์ 4
7 วิจิตพาณี เจริญขวัญ 4
8 ชำนาญ เต็มเมืองปัก 4
9 จักรกฤช ศรีธนกฤช 4
10 มณี อัชวรานนท์ 4
11 สุทัศน์ สุบินประเสริฐ 4
12 ธรรมศักดิ์ ยีมิน 4
13 อนุกูล พลศิริ 4
14 กัลยา มะโนนึก 4
15 นุชนาถ สุนทรพันธุ์ 3
16 ประสาท สง่าศิลป์ 2
17 รัตนา เฮงสวัสดิ์ 2
18 นพคุณ คุณาชีวะ 2
19 รัตนา กาญจนพันธุ์ 2
20 สุวพิชชา ประสิทธิชัญกิจ 2
21 ระพีพรรณ ทองห่อ 2
22 ภูมิพัฒน์ ศิริพลานนท์ 2
23 ธงชัย สมบูรณ์ 2
24 คิม ไชยแสนสุข 2
25 รุ่งรัตนา เขียวดารา 2
26 เยาวชล ขุนแก้ว 1
27 สิริลักษณ์ กลิ่นขจร 1
28 ผ่องพรรณ สิทธิชัย 1
29 สุรเดช สำราญจิตต์ 1
30 พุมพนิต คงแสง 1
31 นาที เกิดอรุณ 1
32 นิศารัตน์ หวานชะเอม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 2
6 2549 1
7 2548 1
8 2547 1
9 2546 1
10 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 แนวคิดทางปรัชญาการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
2 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2554
3 พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2
ปี พ.ศ. 2553
4 การเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2552
5 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2551
6 การศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7 ปัจจัยในการเลือกเรียนหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปี พ.ศ. 2549
8 การศึกษาความต้องการ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2548
9 แนวคิดปรัชญาการศึกษาของครูสุขศึกษาและครูพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
10 การศึกษาความต้องการ ปัญหา และเจตคติของครูที่มีต่อการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
11 การศึกษาพฤติกรรมรับผิดชอบของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง