ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิมพา หอมนิรันดร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีตำแหน่งเร่งหนึ่งตำแหน่งชนิดใหม่เพื่อใช้ในการผลิตพอลิเมอร์ที่มีการจัดเรียงโครงสร้างภายในสายโซ่อย่างมีแบบแผนและมีสมบัติย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
2 การออกแบบและสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีตำแหน่งชนิดใหม่เพื่อใช้ในการผลิตพอลิเมอร์ที่มีการจัดเรียงโครงสร้างภายในสายโซ่อย่างมีแบบแผนและมีสมบัติย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2555
3 การวิจัยและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา post metallocene
4 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดวิวิธพันธ์ที่มีโลหะอะลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบเพื่อใช้ในปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงของแลกไทด์
5 โครงการงานจัดจ้างที่ปรีกษางานวิจัยและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา Post metallocene
ปี พ.ศ. 2551
6 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่ย่อยสบายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
7 การเติมหมู่ฟังก์ชันบนคาร์บอนนาโนทิวบ์ด้วยโพลิเมอร์ชนิดนำไฟฟ้าได้
8 การเติมหมู่ฟังก์ชั่นบนคาร์บอนนาโนทิวบ์ด้วยโพลิเมอร์ชนิดนำไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2550
9 วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช