ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิมพา ลิ้มทองกุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pimpa Limthongkul 14
2 สุมิตรา จรสโรจน์กุล 9
3 อภิเนตร อูนากูล 6
4 อภินันท์ ธนชยานนท์ 6
5 วีรเชษฐ์ ขันเงิน 6
6 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 6
7 พินิจ กำหอม 6
8 วุฒิพงศ์ ธาราธีรเศรษฐ์ 6
9 มานิตย์ กู้ธนพัฒน์ 6
10 วัชระ ฉัตรวิริยะ 6
11 ชัญชณา ธนชยานนท์ 5
12 ฐิติรัตน์ อินทร์ประสิทธิ์ 4
13 สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ 4
14 Chabaiporn Junin 3
15 ชใบพร จันทร์อินทร์ 3
16 Sumittra Charojrochkul 3
17 Kuljira Sujirote 3
18 Chanchana Thanachayanont 3
19 Kannigar Dateraksa 3
20 กุลจิรา สุจิโรจน์ 3
21 กรรณิการ์ เดชรักษา 3
22 เกริกชัย อินทร์ปอ 2
23 Chachana Thanachayanont 2
24 ชนิภัทร ยุวนานนท์ 2
25 Kroekchai Inpor 2
26 Chanipat Euvananont 2
27 Patarawan Kahawong 1
28 Pornpimon Kasemsakchai 1
29 กิตติชัย สมรูป 1
30 ศุภกาญจน์ กิจอำนาจสุข 1
31 Suphakan Kijamnajsuk 1
32 ขจิตรัตน์ ตันติธรรมรักษ์ 1
33 พรพิมล เกษมศักดิ์ชัย 1
34 Thitirat Inprasit 1
35 ภัทราวรรณ คหะวงศ์ 1
36 Somnuk Sirisoonthorn 1
37 สมนึก ศิริสุนทร 1
38 Narin Jantaping 1
39 นรินทร์ จันทะพิงค์ 1
40 Suparoek Henpraserttae 1
41 พิษณุ ตู้จินดา 1
42 ศุภฤกษ์ เห็นประเสริฐแท้ 1
43 Boonchoo Suchatjaroenying 1
44 Pisanu Toochinda 1
45 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
46 Sujitra Wongkasemjit 1
47 นรชัย อมรสุรเดช 1
48 วุฒิพงศ์ เต็มภัทรศักดิ์ 1
49 Siriluck Nivitchanyong 1
50 บุญชู สุชาติเจริญยิ่ง 1
51 Pongpan Chindaudom 1
52 ดวงพร ศิริกิตติกุล 1
53 ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ 1
54 ยศ บุญทองคง 1
55 เอฟ. บอส 1
56 รุ้งนภา ทองพูล 1
57 ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล 1
58 Yet-Ming Chiang 1
59 เยท-หมิง เชียง 1
60 สมศักดิ์ แดงติ๊บ 1
61 พอพนธ์ สิชฌนุกฤษฏ์ 1
62 ศรเทพ วรรณรัตน์ 1
63 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
64 Wararat Loyma 1
65 Noppakao Panaram 1
66 ประณุดา จิวากานนท์ 1
67 วรารัตน์ ลอยมา 1
68 Pranuda Jivaganont 1
69 Laddawan Supadee 1
70 ลัดดาวัลย์ สุภาดี 1
71 สิริวัฒน์ ทองเสวต 1
72 จักรกฤช สุภาวสุทธิ์ 1
73 กฤษฎา เสียงแจ้ว 1
74 นพเก้า พันธ์อร่าม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 4
2 2552 3
3 2551 5
4 2550 2
5 2549 1
6 2548 1
7 2547 1
8 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาวิเคราะห์ปริมาณเฟสออสเทนไนต์ตกค้างในเหล็กกล้า, การวิเคราะห์ Texture ในอะลูมิเนียมฟอยล์ ด้วยเทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกชั่น และ การฝึกอบรมบุคลากรด้านการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกชั่น
2 โครงการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเซลล์เชื้อเพลิงและพลังงานทางเคมีไฟฟ้า
3 Photoactivity of TiO2 Films on Glass Substrate for Cyanide Degradation
4 The role of urea in Cu–Zn–Al catalysts for methanol steam reforming
ปี พ.ศ. 2552
5 Effects of Fe Addition on Densification and Conduction Property of Gadolinia Doped Ceria
6 Property Study of La2-xSrxNiO4 (x ? 0.8) to be used for IT-SOFCs cathode
7 การศึกษาวัสดุสำหรับการตัด HGA'stail สำหรับอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสไดร์ฟ
ปี พ.ศ. 2551
8 การศึกษาฟิล์มบางสารกึ่งตัวนำออกไซด์ของโลหะ (Tio2,SnO2:In,SnO2:F และ ZnO) เพื่อใช้งานด้านโฟโตคะตะไลซิส และเป็นอิเล็กโทรดโปร่งแสงสำหรับอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
9 TiO2 optical coating layers for self cleaning applications
10 Effects of Precipitation, Sol-Gel Synthesis Conditions, and Drying Methods on the Properties of Nano-TiO2 for Photocatalysis Applications
11 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของสาร เพื่อใช้เป็นแคโทดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์ของของแข็งที่ใช้ในช่วงอุณหภูมิปานกลาง
12 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของสารเพื่อใช้เป็นแคโทด สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์ของของแข็งที่ใช้ในช่วงอุณหภูมิปานกลาง
ปี พ.ศ. 2550
13 การสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์จากแกลบในระดับโรงประลอง
14 การขึ้นรูปอิเล็กโตรไลต์และอาโนดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง
ปี พ.ศ. 2549
15 การใช้เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชันศึกษาโครงสร้างจุลภาคระดับนาโนเมตรของชั้นฟิล์มบาง DLC สำหรับการเคลือบหัวอ่านและหัวเขียนของฮาร์ดดิสค์ไดรฟ์
ปี พ.ศ. 2548
16 Effect of Processing Condittions on the Phase and Microstructure of Nano-SiC Produced from Rice Husks
ปี พ.ศ. 2547
17 การศึกษาผลกระทบของสารโดปและกระบวนการผลิตต่อสัณฐานวิทยาของลิเทียมไอออนฟอสเฟต เพื่อนําไปใช้ในลิเทียมแบตเตอรี่ชนิดทุติยภูมิ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
18 An effect of TiO2 morphology on performance of ITO/TiO2/MEH-PPV/Au solar cells