ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในสถาบัน การศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาสื่อเว็บไซต์และการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวันรุ่น
3 ผลของการอบรมการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคมต่อความรู้และการปฏิบัติการสื่อสารในชุมชนในบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2553
4 การถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาล: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 การถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาล (โซนภาคเหนือ)
ปี พ.ศ. 2552
6 กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดศรีโสดา
ปี พ.ศ. 2551
7 การรับรู้ประโยชน์ สมรรถนะแห่งตน และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยหัดเดินของมารดา
ปี พ.ศ. 2549
8 ประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านบันทึกสะท้อนคิดประจำวันของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก
ปี พ.ศ. 2548
9 ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การพยาบาลเด็กที่มีความผิดปกติระบบทางเดินอาหาร ต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2539
10 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาลของ บุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
11 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาลของบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ / พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 การใช้การสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคม ในการดำเนินงานโครงการในชุมชน เขตภาคเหนือตอนบน
13 รูปแบบการให้การปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตามความต้องการของวัยรุ่นในสถานศึกษา
14 พฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในทารกของมารดาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิบไตยประชาชนลาว
15 ประสิทธิผลของวธีการป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันในเด็กอ่ยุต่ำกว่า 5 ปี
16 การพัฒนาระบบให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
17 การพัฒนาเว็บไซต์ “วัยรุ่น คลิกคิก” เพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
18 ผลของการอบรมการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังตมต่อความรู้และการปฏิบัติการสื่อสารในชุมชนในบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19 การตอบสนองด้านสรีรวิทยาของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะเริ่มดูดเต้านมมารดา