ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิพัฒน์ อรุณวิภาส
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- พิพัฒน์ อรุณวิภาศ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีระ รักความสุข 7
2 สุวิชา เกษมสุวรรณ 7
3 เฉลิมพล เล็กเจริญสุข 5
4 สถาพร จิตตปาลพงศ์ 4
5 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 4
6 ชัยเทพ พูลเขตต์ 4
7 ทิพวรรณ ปรักมะวงศ์ 3
8 ประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ 3
9 อดิศร ยะวงศา 3
10 เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว 3
11 ประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง 3
12 อาสูตร สงวนเกียรติ 2
13 ปัจฉิมา สิทธิสาร 2
14 พิชัย จิรวัฒนาพงศ์ 2
15 นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์ 2
16 วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย 2
17 อมรเทพ อาชวกุลเทพ 2
18 จำนงจิต ผาสุข 2
19 ชัญญา เก่งระดมกิจ 2
20 ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ 2
21 อาคม สังข์วรานนท์ 2
22 ไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ 2
23 ประกรณ์ จาละ 2
24 ศุภชาติ ปานเนียม 2
25 นันทวัน ญาติบรรทุง 2
26 ประกรณ์ จาระ 1
27 นิธิศ สุขหงษ์ 1
28 สุปภาดา คณานับ 1
29 อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ 1
30 สมชัย สัจจาพิทักษ์ 1
31 ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล 1
32 จินตนา ตันเวชศิลป์ 1
33 นายประวุธ เปรมปรีดิ์ 1
34 น.สพ.สามารถ ประสิทธิ์ผล 1
35 สมิต ศรีสำราญ 1
36 น.สพ.เขมพรรษ 1
37 วราพร พิมพ์ประไพ 1
38 หนูจันทร์ มาตา 1
39 วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย 1
40 วิรัตน์ สุมน 1
41 พิษณุ ตุลยกุล 1
42 น.สพ.สุขุม 1
43 น.สพ.กันตภณ 1
44 น.สพ.วัชรพงษ์ 1
45 สพ.ญ.ภัทริน 1
46 สุนิสา กินาวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 3
5 2551 3
6 2549 2
7 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ประเมินความเสี่ยงโรควัวบ้าของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการประเมินความเสี่ยงของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้เาปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในอาหารโคนมของเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย
4 เครือข่ายการผลิต การค้า และสภาวะการติดเชื้อโรคบรูเซลโลสิส โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ ของแพะเนื้อในจังหวัดชัยนาท
ปี พ.ศ. 2553
5 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการกระจายของโรคพยาธิในเลือดในโคที่เลี้ยงบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี
6 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับโปรตีน และอิมมูโนกลอบูลินจีในซีรัมของลูกโคนม ที่เลี้ยงในฟาร์มเกษตรกรรายย่อยในประเทศไทย
7 ปัญหากีบและขาเจ็บในโคนมในเขตภาคตะวันตก :ความชุกปัจจัยเสี่ยงรอยโรคและการติดเชื้อแบคทีเรียที่กีบ
ปี พ.ศ. 2551
8 การศึกษาความสัมพันธ์ของการตั้งท้องและการใช้ Progesterone ร่วมกับ PGF2? และ GnRH สังเคราะห์ GnRH ธรรมชาติ หรือ hCG ในแม่โคเนื้อ
9 การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนก H5N1 เพื่อช่วยในการวางแผนนโยบาย
10 การศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดสารพิษจากเชื้อรา ในอาหารโคนมในเขตภาคตะวันตก
ปี พ.ศ. 2549
11 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่กระจายการเกิดโรคของดรคนีโอสปอโรซิสและโทรทอกโวพลาสโมซิสที่ทำให้เกิดอาการแท้งในโคนมในเขตภาคตะวันตก
12 ระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนกระดับหมู่บ้านในพื้นที่ภาคกลาง 5 จังหวัด