ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์ 8
2 อรุณวดี ชนะวงศ์ 8
3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7
4 ธวัชชัย เนียรวิฑูรย์ 6
5 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 5
6 ภารดี ช่วยบำรุง 4
7 โชติชนะ วิไลลักขณา 4
8 วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ 4
9 คมเนตร เตียงพิทยากร 3
10 Paradee Chuaybamroong 2
11 อรุณนี สังกา 2
12 Pipat Sribenjalux 2
13 Sitthisuntorn Supothina 2
14 พรทิพย์ ปิ่นละออ 2
15 มยุรี ศรีลุนช่าง 2
16 เสกสิทธิ์ สังคีรี 2
17 ถิรพงษ์ ถิรมนัส 2
18 ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์ 2
19 จินดารัตน์ ตระกูลทอง 2
20 แจ่มใส สุวรรณศักดิ์ศรี 2
21 จันทิมา แสนยานุสิน 2
22 ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์ 1
23 Chang-Yu Wu 1
24 Rotruedee Chotigawin 1
25 C-Y. Wu 1
26 Chuleewan Thunyasirinon 1
27 Siriporn Larpkiattaworn 1
28 ศิริพร ลาภเกียรติถาวร 1
29 นิชา เจริญศรี 1
30 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 1
31 รจฤดี โชติกาวินทร์ 1
32 ราตรี ทวิชากรตระกูล 1
33 เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ 1
34 แววตา ภูมิศรีแก้ว 1
35 เบญจมาส ริมราง 1
36 ลำไย วงลคร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 4
3 2553 2
4 2552 2
5 2551 3
6 2550 4
7 2547 1
8 2545 1
9 2525 1
10 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประเมินการตรวจ AFB ในเสมหะผู้ป่วยรายใหม่ของโรงพยาบาลขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
2 การเตรียมสารเสริมความอุดมสมบูรณ์สำหรับ Chocolate agar จากยีสต์
ปี พ.ศ. 2554
3 การเตรียมสารเสริมความอุดมสมบูรณ์สำหรับ Chocolate agar จากยีสต์
4 การประเมินการตรวจ AFB ในเสมหะผู้ป่วยรายใหม่ของโรงพยาบาลขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
5 Performance of photocatalytic lamps on reduction of culturable airborne microorganism concentration
6 การสำรวจเอนไซม์ carbapenem-hydrolysing-lactamases ในแบคทีเรียวงศ์ Enterobacteriaceae ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2553
7 Efficacy of photocatalytic HEPA filter on microorganism removal
8 การประดิษฐ์หลอดไฟเคลือบนาโนไทเทเนีย เพื่อการกำจัดเชื้อโรคในอากาศ
ปี พ.ศ. 2552
9 การศึกษาชนิดของเชื้อแบคทีเรียแอนโรบที่เป็นสาเหตุของโรคโพรงจมูกอักเสบในจังหวัดขอนแก่น
10 การศึกษาชนิดของเชื้อแบคทีเรียแอนโรบที่เป็นสาเหตุของโรคโพรงจมูกอักเสบในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
11 งบสนับสนุนการทำศึกษาอิสระ น.ส.นิตยา สิงห์พลทัน
12 งบสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ Mr.Boualay Norchaleun
13 การสำรวจเอนไซม์ extended-spectrum β-lactamase (ESBL) และรูปแบบความไวต่อยาของเชื้อแบคทีเรียนวงศ์ Enterobacteriaceae ที่แยกได้จากตัวอย่างเลือดผู้ป่วยโรงพยาบาลสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2550
14 การตรวจหา Salmonella ในก้อยที่จำหน่ายในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 การศึกษาผลลบปลอมในการเพาะเชื้อจุลชีพจากเลือดด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติระบบ BACT/ALERTTM3D และ BACTEC รุ่น 9240 ในโรงพยาบาลพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
16 การสำรวจเอนไซม์ extended-spectrum ?-lactamase (ESBL) และรูปแบบความไวต่อยาของเชื้อแบคทีเรียนวงศ์ Enterobacteriaceae ที่แยกได้จากตัวอย่างเลือดผู้ป่วยโรงพยาบาลสมุทรปราการ
17 การศึกษาชนิดของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคโพรงจมูกอักเสบ ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2547
18 การศึกษาชนิดของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคโพรงจมูกอักเสบในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2545
19 การศึกษาปัญหาและแนวทางการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella ในส้มตำที่จำหน่ายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2525
20 การเพิ่มสมรรถภาพและพัฒนาคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ในโรงพยาบาลระดับอำเภอ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 การศึกษารูปแบบการดื้อยาและการประเมินผลความไวการให้บริการตรวจเชื้อวัณโรคดื้อยาชนิดรุ่นแรง
22 การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา : เชื้อสาเหตุและแบบแผนความไวต่อยาต้านจุลชีพ