ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สนิท อักษรแก้ว 6
2 ศศิธร พ่วงปาน 5
3 กนกพร บุญส่ง 4
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
5 วีระชัย ณ นคร 4
6 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 3
7 ฐานนันท์ ประทุมมินทร์ 3
8 บุญมี เณรยอด 2
9 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 2
10 ศิริพร ซึงสนธิพร 2
11 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 2
12 ทวี คุปต์กาญจนากุล 2
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
14 สถาพร กาญจนพันธุ์ 2
15 ศิริวรรณ จิระวัฒนะภัณฑ์ 2
16 ธวัชชัย สันติสุข 2
17 สายฝน สิทธิมงคล 2
18 สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง 1
19 อานุภาพ พานิชผล 1
20 ประสาทพร สมิตะมาน 1
21 กุลนาถ อบสุวรรณ 1
22 วัชนะ บุญชัย 1
23 สมภพ รุ่งสุภา 1
24 พัชรา ลิมปนะเวช 1
25 สรัญยา ณ ลำปาง 1
26 ไชยรัตน์ บำรุงสุข 1
27 เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห์ 1
28 บัญฑูรย์ เฉลิมฉัตรวิไล 1
29 วิลานี สุชีวบริพนธ์ 1
30 นัยนันทน์ สกุลคู 1
31 รัชนี วีรพลิน 1
32 วิมลมาศ นุ้ยภักดี 1
33 สายใจ สโมสร 1
34 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 2
5 2550 3
6 2547 1
7 2546 4
8 2545 1
9 2543 3
10 2542 3
11 2539 3
12 2538 1
13 2528 1
14 2522 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ระบบรากพืชและอัตราการตกตะกอนในป่าชายเลนหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2555
2 การประมาณอัตราผลผลิตซากพืชในป่าชายน้ำ ลำเซบาย จังหวัดยโสธร
ปี พ.ศ. 2554
3 ชีวภูมิอากาศวิทยาและการเคลื่อนย้ายมวลชีวภาพของกล้าไม้วงศ์ยางบางชนิดในป่าเต็งรัง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
4 พลวัตของซากใบไม้ในป่าชายเลนรุ่นสอง จังหวัดตราด
5 อัตราการย่อยสลายของซากรากฝอยในป่าชายเลนรุ่นสอง จังหวัดตราด
ปี พ.ศ. 2550
6 ผลกระทบจากการจำกัดการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว ต่อการปลูกข้าวและผลผลิตข้าวของประเทศไทย
7 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : ผลของความเค็มที่มีต่ออัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของต้นกล้าลำพู
8 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย การสะสมคาร์บอนของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่ปลูกบนพื้นที่นากุ้งร้าง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2547
9 การใช้ป่าชายเลนเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน : การเจริญเติบโตของพืชและสถานะภาพของธาตุอาหารในระบบ
ปี พ.ศ. 2546
10 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : ผลของความเค็มที่มีต่ออัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของต้นกล้าลำพู
11 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย การสะสมคาร์บอนของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่ปลูกบนพื้นที่นากุ้งร้าง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
12 การเปรียบเทียบสังคมพืชของป่าที่ถูกรบกวนในจังหวัดพะเยา
13 การเปรียบเทียบสังคมพืชของป่าที่ถูกรบกวนในจังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2545
14 การสะสมคาร์บอนของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่ปลูกบนพื้นที่นากุ้งร้างอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2543
15 การใช้ป่าชายเลนเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน : การเจริญเติบโตของพืชและสถานะภาพของธาตุอาหารในระบบ
16 ผลกระทบจากการจำกัดการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว ต่อการปลูกข้าวและผลผลิตข้าวของประเทศไทย
17 การใช้ป่าชายเลนเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน : การเจริญเติบโตของพืช และสถานภาพของธาตุอาหารในระบบ
ปี พ.ศ. 2542
18 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของป่าเต็งรังตามระดับความสูง บริเวณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่
19 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพ ของการขุดคอคอดกระ ส่วนที่ 3 : ส่วนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : รายงานผลการวิจัย
20 ความสัมพันธ์ระหว่างวัลยชาติและสภาพแวดล้อม บริเวณป่าผลัดใบสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2539
21 การขยายพันธุ์โกงกางใบเล็ก Rhizophora apiculata Blume ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการปักชำ
22 เทคนิคการปักชำฝักและการเลี้ยงเนื้อเยื่อในหลอดแก้วเพื่อใช้กับการขยายพันธุ์พังกาหัวสุมดอกแดง Bruguiera gymnorrhiza Lamk
23 ผลของการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำในดินตามฤดูกาล ที่มีต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพรรณไม้เด่นในป่าดิบเขา จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2538
24 ความสัมพันธ์ระหว่างมวลชีวภาพ ความต้านแรงดึงของราก ความลาดชันและสมบัติบางประการของดินในป่าดิบชื้น จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2528
25 การทดแทนสังคมพืชขั้นปฐมภูมิของป่าชายเลนบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2522
26 โครงสร้างของป่าชายเลนท้องที่ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด