ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สนิท อักษรแก้ว 6
2 ศศิธร พ่วงปาน 5
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
4 วีระชัย ณ นคร 4
5 กนกพร บุญส่ง 4
6 ฐานนันท์ ประทุมมินทร์ 3
7 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 3
8 ศิริวรรณ จิระวัฒนะภัณฑ์ 2
9 สายฝน สิทธิมงคล 2
10 ธวัชชัย สันติสุข 2
11 สถาพร กาญจนพันธุ์ 2
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
13 ทวี คุปต์กาญจนากุล 2
14 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 2
15 บุญมี เณรยอด 2
16 ศิริพร ซึงสนธิพร 2
17 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 2
18 บัญฑูรย์ เฉลิมฉัตรวิไล 1
19 วิลานี สุชีวบริพนธ์ 1
20 เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห์ 1
21 ไชยรัตน์ บำรุงสุข 1
22 สายใจ สโมสร 1
23 วัชนะ บุญชัย 1
24 รัชนี วีรพลิน 1
25 นัยนันทน์ สกุลคู 1
26 ประสาทพร สมิตะมาน 1
27 สมภพ รุ่งสุภา 1
28 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 1
29 วิมลมาศ นุ้ยภักดี 1
30 อานุภาพ พานิชผล 1
31 สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง 1
32 พัชรา ลิมปนะเวช 1
33 สรัญยา ณ ลำปาง 1
34 กุลนาถ อบสุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 2
5 2546 2
6 2545 1
7 2543 1
8 2542 3
9 2539 3
10 2538 1
11 2528 1
12 2522 1
13 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ระบบรากพืชและอัตราการตกตะกอนในป่าชายเลนหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2555
2 การประมาณอัตราผลผลิตซากพืชในป่าชายน้ำ ลำเซบาย จังหวัดยโสธร
ปี พ.ศ. 2554
3 ชีวภูมิอากาศวิทยาและการเคลื่อนย้ายมวลชีวภาพของกล้าไม้วงศ์ยางบางชนิดในป่าเต็งรัง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
4 พลวัตของซากใบไม้ในป่าชายเลนรุ่นสอง จังหวัดตราด
5 อัตราการย่อยสลายของซากรากฝอยในป่าชายเลนรุ่นสอง จังหวัดตราด
ปี พ.ศ. 2546
6 การเปรียบเทียบสังคมพืชของป่าที่ถูกรบกวนในจังหวัดพะเยา
7 การเปรียบเทียบสังคมพืชของป่าที่ถูกรบกวนในจังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2545
8 การสะสมคาร์บอนของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่ปลูกบนพื้นที่นากุ้งร้างอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2543
9 การใช้ป่าชายเลนเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน : การเจริญเติบโตของพืช และสถานภาพของธาตุอาหารในระบบ
ปี พ.ศ. 2542
10 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของป่าเต็งรังตามระดับความสูง บริเวณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่
11 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพ ของการขุดคอคอดกระ ส่วนที่ 3 : ส่วนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : รายงานผลการวิจัย
12 ความสัมพันธ์ระหว่างวัลยชาติและสภาพแวดล้อม บริเวณป่าผลัดใบสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2539
13 การขยายพันธุ์โกงกางใบเล็ก Rhizophora apiculata Blume ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการปักชำ
14 เทคนิคการปักชำฝักและการเลี้ยงเนื้อเยื่อในหลอดแก้วเพื่อใช้กับการขยายพันธุ์พังกาหัวสุมดอกแดง Bruguiera gymnorrhiza Lamk
15 ผลของการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำในดินตามฤดูกาล ที่มีต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพรรณไม้เด่นในป่าดิบเขา จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2538
16 ความสัมพันธ์ระหว่างมวลชีวภาพ ความต้านแรงดึงของราก ความลาดชันและสมบัติบางประการของดินในป่าดิบชื้น จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2528
17 การทดแทนสังคมพืชขั้นปฐมภูมิของป่าชายเลนบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2522
18 โครงสร้างของป่าชายเลนท้องที่ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด