ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิพัฒน์ ชนาเทพาพร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2557 1
4 2556 2
5 2555 1
6 2552 1
7 2548 1
8 2538 1
9 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่กระดูกดำในสภาพการเลี้ยงที่แตกต่างกันในช่วงอายุ 2-20 สัปดาห์
ปี พ.ศ. 2558
2 ผลการเสริมแคลเซียมบิวทีเรทในอาหารต่อการเจริญเติบโตของลูกสุกรหย่านม
3 ผลการเสริมแคลเซียมบิวทีเรทในอาหารต่อการเจริญเติบโตของลูกสุกรหย่านม
ปี พ.ศ. 2557
4 การจัดการศัตรูมะขามหวานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2556
5 ผลของการจัดการฟาร์มโคนมที่แตกต่างกัน ต่อสุขภาพ ปริมาณผลผลิตน้ำนมและคุณภาพน้ำนมของโคนมในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
6 ความแปรปรวนของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายเตาและสาหร่ายลอนในแหล่งน้ำธรรมชาติของจังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2555
7 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมและการพัฒนาพันธุกรรมโคนมในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2552
8 การผลิตโคนมสาวในระบบการจัดการแบบ Pasture Based ในเขตร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2548
9 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของกลอย การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านถ้ำน้ำบัง ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2538
10 การปรับปรุงการผลิตโคนมโดยการวางแผนการผสมพันธุ์แบบฤดูกาลในประเทศไทย