ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิบูลศรี วาสนสมสิทธิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 26
2 นุศรา โอริคาสะ 1
3 ปริศนา โนมพรรณ 1
4 พนอจิตร์ โกมลวาจ 1
5 นิวัฒน์ สนศิริ 1
6 นิรัตศัย ภัทรดิลก 1
7 จันทรา ศรีสุข 1
8 พงษ์ศักดิ์ บัวหยาด 1
9 ศิริอร สุขตระกูลเวศ 1
10 ศิรินันท์ ศรีอู่ทอง 1
11 สุวิชา พูลเกษ 1
12 สุนทรียา เปรมวารี 1
13 สุรีพันธ์ เกียนวัฒนา 1
14 อรนันท์ บุญประสิทธิ์ 1
15 หลุย จำปาเทศ 1
16 จารึก บุญไชย 1
17 ศักดิ์ศรี ปาณะกุล 1
18 สุนันท์ ปัทมาคม 1
19 ดวงกมล ศรีงาม 1
20 สมประสงค์ น่วมบุญลือ 1
21 ปราณี วิธุรวานิชย์ 1
22 ทิพวัน เวศกาวี 1
23 รอยเดือน สุภาพ 1
24 จารีย์ จิตรนุสนธิ์ 1
25 วันชัย เมฆหิรัญศิริ 1
26 สันทนีย์ ผาสุข 1
27 สุวรรณา ฤทธิมนตรี 1
28 จิตรบุญรวม เผ่าวัฒนา 1
29 กัลยา สุขปะทิว 1
30 ชวลิต ยอดยิ่ง 1
31 ชนาพร เยาวรัตน์ 1
32 ทิพาพร สมพงษ์อินทร์ 1
33 กิตติศักดิ์ รัตนจันทร์ 1
34 กิติศักดิ์ วจีสุวรรณ 1
35 กัลยา สกุลแก้ว 1
36 กัญญา เกิดโพธิ์ทอง 1
37 สุภาพ บัวแย้ม 1
38 รุจี เกิดแก้ว 1
39 จำรัส น้อยแสงศรี 1
40 น้ำอ้อย อุมะวิชนี 1
41 ทัศนีย์ เรืองธรรม 1
42 สุดสวาท ยกส้าน 1
43 ทิพยวรรณ สุขีโมกข์ 1
44 มารศรี รัตนกันทา 1
45 ปราณี นิลเหม 1
46 อุไรวรรณ เอี่ยมประภัสสร 1
47 จริมศรี เพ็ชรกุล 1
48 น้อมจิตต์ ชูสุวรรณ 1
49 ปราณี ภาสกรณ์ 1
50 สุรเชาว์ เรืองวัฒกี 1
51 รัชนี นุ่มเจริญ 1
52 วินัย กรานมูล 1
53 พรเลขา ตุลารักษ์ 1
54 ดลฤดี สุจิตตานนท์รัตน์ 1
55 ฤดี ภูมิภูถาวร 1
56 บัณฑิต วิทยาลัย 1
57 ประหยัด สายวิเชียร 1
58 สมพิศ เจียมศักดิ์ศรี 1
59 วรลักษณ์ รัตติกาลชลากร 1
60 วรรณมาศ กลั่นแก้ว 1
61 นิภา เสือก้อน 1
62 รัชนี สาตนุรักษ์ 1
63 บุบผา นวลละออ 1
64 จิตรา พงษ์กิจมงคล 1
65 ปรางค์สุวรรณ อดีตโต 1
66 ยุพดี ปานบุบผา 1
67 อัมราพร โพธิ์แดง 1
68 หอมหวล มีเกิด 1
69 ศรีพัฒนา สุมะนังกุล 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
71 ชูชาติ พนพลกรัง 1
72 เยาวลักษณ์ คงคาสุวรรณ 1
73 ประสิทธิ์ ปริกขิตตานนท์ 1
74 วิลาวัลย์ จำรูญโรจน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2538 3
2 2537 1
3 2536 1
4 2535 4
5 2534 1
6 2533 4
7 2532 2
8 2531 1
9 2530 6
10 2529 4
11 2528 2
12 2527 1
13 2526 3
14 2525 3
15 2524 4
16 2523 5
17 2522 2
18 2521 2
19 2519 6
20 2518 7
21 2517 1
22 2516 1
23 2515 2
24 2514 1
25 2513 1
26 2508 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2538
1 ผลของการสอนสอดแทรกเรื่องโรคเอดส์และการป้องกันโรคเอดส์ ในวิชาสังคมศึกษาที่มีต่อเจตคติต่อการป้องกันโรคเอดส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2 สภาพและปัญหาในการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
3 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการอนุรักษ์น้ำและพฤติกรรมการอนุรักษ์น้ำ ตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
4 ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ปี พ.ศ. 2536
5 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาท้องถิ่นของเราของครูสังคมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2535
6 สภาพและปัญหาการใช้สารนิเทศในการสอนสังคมศึกษาของครูสังคมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
7 การปฏิบัติงานของครูตำรวจตระเวนชายแดน ในการพัฒนาจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
8 สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของครูสังคมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 3
9 สภาพและปัญหารการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2534
10 สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามการรับรู้ของครูสังคมศึกษาและนักเรียนตาบอด ในโรงเรียนสอนคนตาบอดและโรงเรียน ในโครงการเรียนร่วมสอนนักเรียนตาบอด
ปี พ.ศ. 2533
11 การเปรียบเทียบทัศนคติต่องานอาชีพระหว่างนักเรียนที่เข้าร่วม และไม่ได้เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
12 การเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของครูสังคมศึกษา ที่มีภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจต่างกันในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 10
13 การติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิตสาขาการสอนสังคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2512-2530
14 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียน เจตคติต่อครู และผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2532
15 ปัญหาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามการรับรู้ของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้
16 ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่เยาวชนของนักเรียนในโครงการเยาวชนสัมพันธ์ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
ปี พ.ศ. 2531
17 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาด้วยวิธีสอนแบบสืบสอบ และวิชาสอนแบบถ่ายทอดความรู้
ปี พ.ศ. 2530
18 การเปรียบเทียบความต้องการการเสริมสมรรถภาพทางการสอน ระหว่างครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
19 สาเหตุของความด้อยสัมฤทธิผลในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร
20 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ของนักศึกษาในสหวิทยาลัยศรีอยุธยา
21 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชาภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
22 ความต้องการของครูสังคมศึกษาในการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา ในการเรียนการสอนสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
23 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนา ระหว่างนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์กับแผนการเรียนสังคมศึกษา-ภาษา
ปี พ.ศ. 2529
24 ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของครูสังคมศึกษา ในการแนะแนวนักเรียน
25 ปฏิสัมพันธ์ทางวาจาระหว่างครูกับนักเรียน ในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
26 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังทางครอบครัว กับสัมฤทธิผลทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขตกรุงเทพมหานคร
27 การใช้สื่อการสอนของครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 4
ปี พ.ศ. 2528
28 พัฒนาการการสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย
29 ความต้องการการเสริมสมรรถภาพในการนิเทศประสบการณ์วิชาชีพ ของอาจารย์นิเทศก์กลุ่มวิทยาลัยครูนครหลวงและอาจารย์พี่เลี้ยง
ปี พ.ศ. 2527
30 ความต้องการการเสริมสมรรถภาพทางการสอนของครูสังคมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 4
ปี พ.ศ. 2526
31 ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เกี่ยวกับนิสิตฝึกสอนวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของครูสังคมศึกษาในการพัฒนาจริยธรรม
33 ปัญหาเกี่ยวกับการนิเทศวิชาสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2525
34 ความคิดเห็นของนักศึกษาครูเกี่ยวกับโปรแกรมสังคมศึกษาระดับปริญญาตรี ในวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
35 การเปรียบเทียบความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดี ของเยาวชนในสถานฝึกและอบรมของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง และในโรงเรียนรัฐบาล
36 การใช้แหล่งชุมชนประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2524
37 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง
38 ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของตนในการพัฒนาชุมชน
39 ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
40 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม
ปี พ.ศ. 2523
41 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาปรัชญา และศาสนาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงในวิทยาลัยครู
42 ทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตฝึกสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43 เปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาโดยการสอน ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์กับสอนด้วยวิธีการบรรยาย
44 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมวิทยาศาสตร์กับโปรแกรมศิลปะ
45 เปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่อง "ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย" โดยการเรียนแบบสืบสอบ กับการเรียนแบบบรรยาย
ปี พ.ศ. 2522
46 คุรุธรรมนิยมของครูสังคมศึกษา
47 ความคิดเห็นของครู และ ผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2521
48 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
49 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภูมิศาสตร์จากห้องเรียน แบบศูนย์การเรียนกับห้องเรียนที่มีครูเป็นศูนย์กลาง
ปี พ.ศ. 2519
50 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการสอนวิชาสังคมศึกษาของอาจารย์ในวิทยาลัยครูภาคเหนือ
51 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ในภาคการศึกษา 9
52 ปัญหาการสอนภูมิศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 4
53 บทบาทของหัวหน้าหมวดวิชาสังคมศึกษาในวิทยาลัยครู
54 การใช้ประโยชน์ของแหล่งชุมชนประกอบการสอนสังคมศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเชียงใหม่
55 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ของโรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2518
56 การสอนวิชาศีลธรรมในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
57 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
58 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความสนใจ ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรในวิชาสังคมศึกษา
59 การเตรียมครูสังคมศึกษาของวิทยาลัยครู ในกรุงเทพมหานคร
60 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา กับสัมฤทธิผลในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
62 การวิเคราะห์หนังสืออ่านประกอบวิชาสังคมวิทยา (สังคม 16) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ปี พ.ศ. 2517
63 การประเมินแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง
ปี พ.ศ. 2516
64 โปรแกรมการสอนวิชาสังคมศึกษาของวิทยาลัยครูในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2515
65 การสอนศีลธรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูง
66 ปัญหาการเรียนและการสอนสังคมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ปี พ.ศ. 2514
67 การเตรียมครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาของคณะครุศาสตร์
ปี พ.ศ. 2513
68 ปัญหาการสอนวิชาภูมิศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดพระนครธนบุรี
ปี พ.ศ. 2508
69 การสำรวจปัญหาและอุปสรรคในการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น