ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ 8
2 Pibul Itiravivong 6
3 วัชระ วิไลรัตน์ 6
4 ไตร พรหมแสง 5
5 Charussi Lorprayoon 3
6 จรัสศรี ลอประยูร 3
7 สนั่น รังรักษ์ศิริวร 2
8 Wikrom Vajragupta 2
9 วิกรม วัชระคุปต์ 2
10 เล็ก อุตตมะศิล 1
11 สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล 1
12 พัชราภา โอสธีรกุล 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
14 ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย 1
15 สมบูรณ์ บวรวณิชยกูร 1
16 ถนอม บรรณประเสริฐ 1
17 เชิดพันธ์ วิทูราพรณ์ 1
18 ก่อเกียรติ บุญชูกุศล 1
19 อดิศักดิ์ สังข์เพชร 1
20 Lek Utamasil 1
21 ชินดนัย หงสประภาส 1
22 Sermphun Placksiri 1
23 เสริมพันธ์ แปลกสิริ 1
24 อติชาติ พรหมาสา 1
25 โสภณ เริงสำราญ 1
26 วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ 1
27 ณพชาติ ลิมปพยอม 1
28 ภพ เหลืองจามีกร 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
30 พงศ์พร ประทีปทองคำ 1
31 โศรดา กนกพานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2552 3
3 2550 1
4 2545 1
5 2544 1
6 2543 1
7 2542 3
8 2539 1
9 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของอุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกซียูที่มีต่อแรงดันในหมอนรองกระดูกสันหลังช่วงเอวจากศพ
2 การศึกษาชีวกลศาสตร์ของระบบยึดตรึงกระดูกภายในแบบไฮบริด
3 โครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนโดยใช้อัลจิเนท/เจลลาติน เป็นโครงเลี้ยงเซลล์
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาทางชีวกลศาสตร์ของ interspinous distractive device ชนิดใหม่ที่คิดค้นขึ้นโดยเป็นการศึกษาในอาจารย์ใหญ่
5 การวิเคราะห์ความเค้นบริเวณเบ้าสะโพกเทียมขณะงอข้อสะโพกมุมที่มากกว่าการใช้งานปกติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6 การวิเคราะห์ความเค้นบริเวณเบ้าสะโพกเทียม ขณะงอข้อสะโพกมุมที่มากกว่าการใช้งานปกติ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2550
7 โครงการจัดสร้างข้อสะโพกเทียมสำหรับประชากรไทย การวัดขนาดทางกายวิภาคของกระดูกต้นขาส่วนต้น การสร้างแบบจำลองกระดูกต้นขา และการวิเคราะห์จำนวนขนาดสำหรับการจัดสร้างข้อสะโพกเทียม
ปี พ.ศ. 2545
8 โลหะที่นำมาใช้ทางออร์โธปิดิกส์ในปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2544
9 การปรับคุณสมบัติทางกลของไฮดรอกซีแอปาไทต์จากกระดูกวัวหรือผลกระทบจากการฝังวัสดุในสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2543
10 การวิจัยและพัฒนาเครื่องยึดกระดูกภายนอก
ปี พ.ศ. 2542
11 การสำรวจและวางแผนการวิจัยและพัฒนาทางด้านเซรามิกส์
12 การผลิตสารเร่งการสร้างกระดูก ดีมินเนอร์ไรซ์โบนพาร์ติเกิ้ล
13 การวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนโลหะเสริมอวัยวะที่ใช้ในการแพทย์
ปี พ.ศ. 2539
14 การวิจัยวัสดุทางการแพทย์และทันตแพทย์