ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิบูลย์ พันธุ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร
2 โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยทางโครงสร้างระดับนาโนเมตรที่มีผลต่อความแข็งแรงของซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาวัสดุนาโน เพื่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
4 นาโนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี : การออกแบบ สังเคราะห์และวิเคราะห์ วัสดุนาโนที่มีรูพรุน
ปี พ.ศ. 2551
5 นวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2550
6 ปฏิกิริยาออกซิเดชันของเมทเทนเป็นไฮโดรคาร์บอนโมเลกุลใหญ่ขึ้นบนตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ที่อุณหภูมิต่ำ
7 วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
8 ปฏิกิริยาออกซิเดชันของเมทเทนเป็นไฮโดรคาร์บอนโมเลกุล ใหญ่ขึ้นบนตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ที่อุณหภูมิต่ำ
ปี พ.ศ. 2549
9 ปฎิกิริยาออกซิเดชั่นของเมทเทนเป็นไฮโดรคาร์บอนโมเลกุลใหญ่ขึ้นบนตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ที่อุณหภูมิต่ำ
ปี พ.ศ. 2548
10 การศึกษากลไกของปฏิกิริยา selective oxidation ของ methane ในตัวเร่งปฏิกิริยา Fe-ZSM-5
ปี พ.ศ. 2547
11 การศึกษากลไกของปฏิกิริยา selective oxidation ของ methane ในตัวเร่งปฏิกิริยา Fe-ZSM-5
12 การศึกษากลไกของปฏิกิริยา selective oxidation ของ methane ในตัวเร่งปฏิกิริยา Fe-ZSM-5