ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พินิจ ลาภธนานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 6
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
3 สุริยา วีรวงศ์ 4
4 กอบกุล สามัคคี 4
5 อมรา พงศาพิชญ์ 3
6 อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์ 3
7 นฤมล อรุโณทัย 2
8 ไม่มีข้อมูล 2
9 ภัทรสุดา สาลีวรรณ์ 1
10 ระพีพรรณ บัวผัน 1
11 อรัญญา แวอาลี 1
12 เทียนชัย สุริมาศ 1
13 อเนกพล เกื้อมา 1
14 ลลิลทิพย์ ธนสมบัตินันท์ 1
15 ประโยชน์ เจริญสุข 1
16 นภัส กอร์ดอน 1
17 นฤมล บรรจงจิตร์ 1
18 อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 1
19 ฝนทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์ 1
20 จินตนา วิทยุ 1
21 นพเก้า จันทรสุขสวัสดิ์ 1
22 สุรียา วีรวงศ์ 1
23 จิรวรรณ ตั้งจิตเมธี 1
24 สุดธิดา วงศ์สถาพรพัฒน์ 1
25 เทรนเมอร์, ไมค์ 1
26 สมบูรณ์ สุขสำราญ 1
27 อมรา พงศาพิชญ์ 1
28 ฌาณิญา จินดามล 1
29 ภณกุล ภวคุณวรกิตติ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 2
3 2556 1
4 2555 1
5 2552 1
6 2550 4
7 2549 5
8 2547 2
9 2546 1
10 2540 2
11 2538 3
12 2537 1
13 2535 2
14 2527 1
15 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การผสมผสานวิถีการปฏิบัติและประเพณีทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนในบริบทพื้นที่ชายแดนไทยและเมียนมา
ปี พ.ศ. 2557
2 พลวัตของการใช้ประโยชน์ผญาภาษิตในฐานะการเป็นเครื่องมือการขัดเกลาทางสังคม
3 การตัดสินใจเสพยาเสพติดของเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษาศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2556
4 พฤติกรรมการตักบาตรและถวายภัตตาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์
ปี พ.ศ. 2555
5 พุทธพาณิชย์และไสยพาณิชย์ในพุทธศาสนาเชิงปฏิบัติของไทย : กรณีศึกษาวัดในจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2552
6 การประเมินผลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพแหล่งข่าวบุคคลในหน่วยงานที่สัมผัสกับกลุ่มผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติด 4 หน่วยงาน รองรับภารกิจงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
ปี พ.ศ. 2550
7 การขัดเกลาจริยธรรมของเยาวชน : ศึกษาเปรียบเทียบผู้ที่เข้าเรียนและไม่เข้าเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
8 สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ
9 ยาเสพติด ปัญหาชายแดนภาคตะวันออก ตราด เกาะช้าง สระแก้ว
10 กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการปรับเปลี่ยนบทบาทการพัฒนาของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคอีสาน
ปี พ.ศ. 2549
11 ยาเสพติด : ปัญหาชายแดนภาคตะวันออก ตราด เกาะช้าง สระแก้ว
12 กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการปรับเปลี่ยนบทบาทการพัฒนาของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคอีสาน : รายงานผลการวิจัย
13 การศึกษาฮีตสิบสองในฐานะเครื่องมือเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นทางสังคมของชุมชนอีสาน
14 ยาเสพติด ปัญหาชายแดนภาคตะวันออก ตราด เกาะช้าง สระแก้ว
15 กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการปรับเปลี่ยนบทบาทการพัฒนาของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคอีสาน
ปี พ.ศ. 2547
16 การศึกษาปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคตะวันออก : รายงานฉบับสมบูรณ์
17 วิถีการวิจัยอย่างนักท่องเที่ยว : ประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัญหายาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยว
ปี พ.ศ. 2546
18 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
ปี พ.ศ. 2540
19 การสำรวจทัศนคติต่อภาวะทางสังคมในเขตเมือง ปี 2537
20 การศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่แนวกันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
ปี พ.ศ. 2538
21 การศึกษาตัวบ่งชี้สถานภาพเศรษฐกิจสังคมในสังคมไทย ระยะที่ 2
22 การศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่แนวกันชน ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
23 การสำรวจทัศนคติต่อภาวะทางสังคมในเขตเมือง ปี 2537
ปี พ.ศ. 2537
24 การสำรวจทัศนคติต่อภาวะทางสังคมในเขตเมืองปี พ.ศ. 2537 : รายงานการสำรวจ
ปี พ.ศ. 2535
25 การศึกษาตัวบ่งชี้สถานภาพเศรษฐกิจสังคมในสังคมไทย
26 การศึกษาตัวบ่งชี้สถานภาพเศรษฐกิจสังคมในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2527
27 พระสงฆ์ในชนบทภาคอีสานกับการพัฒนาตามหลักการพึ่งตนเอง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
28 การศึกษาตัวบ่งชี้สถานภาพเศรษฐกิจสังคม ในสังคมไทย
29 การศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่แนวกันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง