ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พินิจ ลาภธนานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 6
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
3 สุริยา วีรวงศ์ 4
4 กอบกุล สามัคคี 4
5 อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์ 3
6 อมรา พงศาพิชญ์ 3
7 ไม่มีข้อมูล 2
8 นฤมล อรุโณทัย 2
9 อมรา พงศาพิชญ์ 1
10 ฝนทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์ 1
11 สมบูรณ์ สุขสำราญ 1
12 ฌาณิญา จินดามล 1
13 ภัทรสุดา สาลีวรรณ์ 1
14 เทรนเมอร์, ไมค์ 1
15 เทียนชัย สุริมาศ 1
16 ระพีพรรณ บัวผัน 1
17 ลลิลทิพย์ ธนสมบัตินันท์ 1
18 ภณกุล ภวคุณวรกิตติ์ 1
19 จิรวรรณ ตั้งจิตเมธี 1
20 นภัส กอร์ดอน 1
21 นฤมล บรรจงจิตร์ 1
22 อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 1
23 อรัญญา แวอาลี 1
24 ประโยชน์ เจริญสุข 1
25 อเนกพล เกื้อมา 1
26 จินตนา วิทยุ 1
27 นพเก้า จันทรสุขสวัสดิ์ 1
28 สุรียา วีรวงศ์ 1
29 สุดธิดา วงศ์สถาพรพัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 2
3 2556 1
4 2555 1
5 2550 1
6 2549 3
7 2547 2
8 2546 1
9 2538 2
10 2537 1
11 2535 1
12 2527 1
13 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การผสมผสานวิถีการปฏิบัติและประเพณีทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนในบริบทพื้นที่ชายแดนไทยและเมียนมา
ปี พ.ศ. 2557
2 พลวัตของการใช้ประโยชน์ผญาภาษิตในฐานะการเป็นเครื่องมือการขัดเกลาทางสังคม
3 การตัดสินใจเสพยาเสพติดของเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษาศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2556
4 พฤติกรรมการตักบาตรและถวายภัตตาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์
ปี พ.ศ. 2555
5 พุทธพาณิชย์และไสยพาณิชย์ในพุทธศาสนาเชิงปฏิบัติของไทย : กรณีศึกษาวัดในจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2550
6 การขัดเกลาจริยธรรมของเยาวชน : ศึกษาเปรียบเทียบผู้ที่เข้าเรียนและไม่เข้าเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2549
7 ยาเสพติด : ปัญหาชายแดนภาคตะวันออก ตราด เกาะช้าง สระแก้ว
8 กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการปรับเปลี่ยนบทบาทการพัฒนาของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคอีสาน : รายงานผลการวิจัย
9 การศึกษาฮีตสิบสองในฐานะเครื่องมือเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นทางสังคมของชุมชนอีสาน
ปี พ.ศ. 2547
10 การศึกษาปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคตะวันออก : รายงานฉบับสมบูรณ์
11 วิถีการวิจัยอย่างนักท่องเที่ยว : ประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัญหายาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยว
ปี พ.ศ. 2546
12 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
ปี พ.ศ. 2538
13 การศึกษาตัวบ่งชี้สถานภาพเศรษฐกิจสังคมในสังคมไทย ระยะที่ 2
14 การศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่แนวกันชน ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
ปี พ.ศ. 2537
15 การสำรวจทัศนคติต่อภาวะทางสังคมในเขตเมืองปี พ.ศ. 2537 : รายงานการสำรวจ
ปี พ.ศ. 2535
16 การศึกษาตัวบ่งชี้สถานภาพเศรษฐกิจสังคมในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2527
17 พระสงฆ์ในชนบทภาคอีสานกับการพัฒนาตามหลักการพึ่งตนเอง